Mokymosi lygių įvairovė kaip reflektyvaus ugdymo aukštojoje mokykloje prielaida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi lygių įvairovė kaip reflektyvaus ugdymo aukštojoje mokykloje prielaida
Alternative Title:
Variety of the levels of learning as a precondition for reflective education at higher school
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2007, Nr. 18, p. 61-68
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami vienos, dviejų, trijų ir keturių koncentrų mokymosi lygmenys, taikant refleksiją ir kitus, su ja susijusius, reflektyvaus ugdymo praktikos aukštojoje mokykloje metodus. Tai leidžia naujai įvertinti sukauptas žinias bei patirtį ir tuo pagrindu studentas gali keisti savo nuostatas, požiūrius, formuluoti naujus teorinius principus ir bei veiksmingai tobulinti profesines kompetencijas. Studentų mokymosi aukštojoje mokykloje veiksmingumas ir praktinės profesinės veiklos sėkmingumas, perkeliant įgytas teorines žinias į studijavimo ar praktikos erdves, gali būti vertinimas atsižvelgiant į besimokančiojo taikomos ir idėjų teorijų suderinamumą. Reflektyvi praktika suteikia galimybes studentui veikti savarankiškai analizuojant savo patirtį, mokymosi įgūdžius, susiejant teorines bei praktines žinias. Patirties analizė per refleksiją sudaro sąlygas geriau įsisąmoninti savo požiūrį į mokymąsi bei lavina mokymosi mokytis gebėjimus. Dviejų, trijų ir keturių koncentrų mokymosi lygmenys, taikant refleksiją ir kitus su ja susijusius reflektyvaus ugdymo aukštojoje mokykloje metodus, sudaro galimybes studentams naujai įvertinti sukauptas žinias bei patirtį, keičiant nuostatas, požiūrius, formuluojant naujus teorinius principus bei tobulinant profesines kompetencijas. Koncentrinio mokymosi lygmens pasirinkimą mokantis lemia mokymąsi skatinančios aplinkos sąlygų sukūrimas, netradicinių - reflektyvių mokymo metodų ir užduočių taikymas bei dėstymo stilius.Reikšminiai žodžiai: Aukštoji mokykla; Mokymosi lygiai; Mokymosi lygių įvairovė; Refleksija; Reflektavimas; Higher school; Levels of learning; Reflecting; Reflection; Variety of the levels of learning.

ENThe article discusses learning levels of one, two, three or four concentric circles with application of reflection and other related methods of reflective educational practice in schools of higher education. This allows re-assessing collected knowledge and experience on the basis of which students are able to change their views and attitudes, formulate new theoretical principles and effectively improve their professional competencies. The efficiency of studies at schools of higher education and success in professional practice when transferring theoretical knowledge to the areas of study or practice may be evaluated by taking into consideration the compatibility between a theory applied by a learner and a theory of ideas. Reflective practice enables students to act by independently analysing their experience, learning skills and relating theoretical and practical knowledge. Analysis of experience by the way of reflection enables them to better understand their attitude towards learning and improve their ability to learn how to learn. The learning levels of two, three or four concentric circles with application of reflection and other related methods of reflective educational practice in schools of higher education enable students to re-assess collected knowledge and experience, change their views and attitudes, formulate new theoretical principles and improve their professional competencies. The choice of the concentric learning level depends on the ability to provide learners with an enabling environment, application of non-traditional, reflective teaching methods and tasks, and teaching style.

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40030
Updated:
2018-12-17 12:09:07
Metrics:
Views: 38    Downloads: 8
Export: