The Employees' cultural characteristics as a factor of organization's knowing

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Employees' cultural characteristics as a factor of organization's knowing
Alternative Title:
Darbuotojų kultūrinės charakteristikos - organizacijos žinojimo veiksnys
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2007, Nr. 12, p. 576-584
Summary / Abstract:

LTŽinių ekonomikoje ypatingą reikšmę įgyja žinios – ne tik profesionalo individualiame, bet ir organizacijos lygmenyje. Kaip teigia nemažai autorių (Hofstede, 19980; Trompenaars, 1983; G. Jucevičius, 2004 ir kt.), darbuotojų kultūrinės charakteristikos (jėgos distancija, individualizmas-kolektyvizmas, moteriškumas-vyriškumas, neapibrėžtumo vengimas, trumpalaikė-ilgalaikė orientacija) turi įtakos organizacijos kultūrai. Minėti autoriai nustatė, kad kiekvienai šaliai yra būdinga kiek kitokia šių kultūrinių charakteristikų raiška. Pranešimo tikslas – atskleisti darbuotojų kultūrinių charakteristikų kaip organizacijos žinojimo formavimąsi įtakojančio veiksnio ypatumus. Esminė konceptualioji pozicija: organizacijos žinojimas sėkmingiausiai formuojasi tokioje organizacijoje, kuri sugeba veikti kaip veiklos bendruomenė (Wenger, 2004). Pranešimą sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje teoriškai pagrindžiamas Hofstede kultūrinių charakteristikų raiškos rinkinys, galintis sėkmingai įtakoti organizacijos žinojimo formavimąsi veiklos bendruomenės pagrindu. Antrojoje dalyje, atliekant Vydos Mozūriūnienės ir Kęstučio Mozūriūno multinacionalinės organizacijos kultūros tyrimo duomenų metaanalizę, atskleidžiami kai kurie darbuotojų kultūrinių charakteristikų įtakos organizacijos žinojimo formavimauisi ypatumai.Reikšminiai žodžiai: Organizacinis žinojimas; Organizacijos žinojimas; Multinacionalinė kompanija; Išreikštos ir slypinčios žinios; Organizational knowing; Cultural characteristics; Organization’s knowing; Multinational company; Explicite and tacit knowledge.

ENIn the knowledge economics, knowledge acquires an especial meaning – not only at the individual level of a professional, but also at the level of an organization. As many authors claim (Hofstede, 1980; Trompenaars, 1983; G. Jucevičius, 2004, et al.), the employees’ cultural characteristics (power distance, individualism – collectivism, femininity-masculinity, avoidance of indeterminacy, short-term and long-term orientation) has an influence on the organization’s culture. The afore-mentioned authors have established that each party is characterized by slightly different expression of these cultural characteristics. The objective of the report is to reveal the peculiarities of the employee’s cultural characteristics as a factor influencing the formation of organization’s knowing. An essential conceptual position is the following: organization’s knowing develops most successfully in such an organization, which is capable to act as an activity society (Wenger, 2004). The report is comprised of two parts. The first part theoretically substantiates the Hofstede’s collection of expression of cultural characteristics capable to successfully influence the formation of organization’s knowing on the basis of activity society. The second part reveals some peculiarities of the influence of employees’ cultural characteristics on the formation of organization’s knowing by carrying out Vyda Mozūriūnienė and Kęstutis Mozūriūnas’ meta-analysis of multinational organization culture research data.

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9960
Updated:
2019-02-08 16:07:28
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: