Mokymosi paradigma grįstos studijos kaip atsakas į besikeičiančios visuomenės lūkesčius universitetinėms studijoms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi paradigma grįstos studijos kaip atsakas į besikeičiančios visuomenės lūkesčius universitetinėms studijoms
Alternative Title:
Studies, based on the learning paradigm as a response to the expectations of the changing society from university studies
In the Journal:
Keywords:
LT
mokymo(-si) tikslas; besikeičianti; visuomenė; studijos aukštojoje mokykloje; mokymosi paradigma.; aukštasis mokslas; mokymosi paradigma; besi­; keičianti visuomenė.
EN
aim of learning / teaching; changing society; studies at the institution of higher education; learning; paradigm.; higher education; learning paradigm; changing socie­; ty; paradigm.
Summary / Abstract:

LTŠiandien jau moksliniais tyrinėjimais įrodyta, kad besikeičiančios visuomenės socialiniai ir struktūriniai pokyčiai formuoja naują socialinį mokymosi tikslą, kurio realizavimas sudaro sąlygas kiekvienam visuomenės nariui savivaldžiai mokytis, kurti individualų žinojimą, skirtą sėkmingos asmeninės veiklos realizavimui. Ugdymo praktikoje naujojo socialinio mokymo(- si) tikslo poreikio realizavimas aktualus universitetams, kuriuose dėl studijuojančių gausos pastebima besikeičianti studijuojančių socialinė struktūra, kitoks jų požiūris į mokslą, nauji poreikiai ugdymui, žinioms, studijų kokybei, tačiau pedagoginė sistema kinta nepakankamai greitai, sąlygojama per šimtmečius susiformavusių dėstymo tradicijų. Straipsnyje keliami probleminiai klausimai, susiję su kintančiu visuomenės požiūriu į aukštąjį mokslą ir jos poreikiais universitetinėms studijoms bei akademinės pedagoginės nuostatomis. Straipsnio tikslas - analizuojant aukštojo mokslo kaitos priežastis, atskleisti mokymusi grįsto proceso realizavimo sunkumus edukacinės paradigmos virsmo kontekste. Tikslui pasiekti išsikelti keliami šie uždaviniai: 1) atskleisti mokymo(-si) tikslo kaitą visuomenės socialinių pokyčių kontekste; 2) išanalizuoti pasikeitimus studijuojančiųjų socialinėje struktūroje ir studijuojančiųjų universitete požiūriu į universitetinio išsilavinimo paskirtį; 3) pagrįsti mokymosi paradigmą grįstų studijų atitiktį šiandien studijuojančiųjų universitete mokymo(-si) poreikiams ir ateities visuomenės vystymosi siekiams, kaip sąlygą ir prielaidą universitetinių studijų kokybei. [Iš leidinio]

ENContemporary research has already proved that social and structural changes of the changing society form a new social aim of learning, realization of which develops conditions for every member of society for self-directed learning, development of individual knowledge intended for successful realization of personal activities. Realizing need for a new aim of social learning / teaching in educational practice is relevant to universities, where the changing social structure of students can be observed due to plenty of students as well as different attitudes towards science, new needs for education, knowledge, quality of studies; pedagogical system is not changing sufficiently fast and is influenced by teaching traditions, which were formed during centuries. Problem questions related to changing attitudes of society towards higher education and its needs for university studies as well as academic pedagogical provisions are raised in the article. The aim of the article is to reveal difficulties implementing the process, based on learning in the context of change of the educational paradigm by analyzing reasons of changes in higher education. The following tasks were raised to attain the aim: 1) to reveal changes of a learning / teaching aim in the context of social changes in society; 2) to analyze changes in the social structure of students and in attitudes of students at university towards the mission of university education; 3) to substantiate correspondence of studies based on the learning paradigm with needs for learning / teaching of contemporary students at the university and objectives for the future development of society as a premise and the condition for quality of university studies. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21840
Updated:
2018-12-17 12:29:40
Metrics:
Views: 9    Downloads: 5
Export: