Kalbotyros darbai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbotyros darbai
Alternative Title:
Studies in linguistics
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000-2001.
Pages:
3 t
Series:
Kalbos ugdymo programa
Contents:
T. 1: Girdenis, Aleksas. Priegaidės S. Stanevičiaus raštuose. — Girdenis, Aleksas. Zinkevičius, Zigmas. Dėl lietuvių kalbos tarmių klasifikacijos. — Girdenis, Aleksas. Mažeikių tarmės vokalizmas. — Girdenis, Aleksas. Pupkis, Aldonas. Bendrinės kalbos normos ir jų kodifikacija. — Girdenis, Aleksas. Kaip skirstyti lietuvių priebalsius. — Girdenis, Aleksas. Lietuvių kalbos vardažodžio priesagų kirčio susiformavimas. — Girdenis, Aleksas. Pupkis, Aldonas. Pietinių vakarų aukštaičių priegaidės. — Girdenis, Aleksas. Prozodinės priegaidžių ypatybės šiaurės žemaičių tarmėje (trukmė, pagrindinis tonas, intensyvumas). — Girdenis, Aleksas. Западнолитовские и древнепрусские слоговые акценты. — Girdenis, Aleksas. Rosinas, Albertas. Žemaičių tarmių istorija (fonetika) / V. Grinaveckis. Vilnius, 1973 : [recenzija].T. 2 : Girdenis, Aleksas. Iš kur vis dėlto /t'/, /d'/?. — Girdenis, Aleksas. Rosinas, Albertas. Keletas samprotavimų dialektologinės fonetikos klausimais. — Girdenis, Aleksas. Rosinas, Albertas. Lietuvių kalbos daiktavardžio linksniavimo tipų hierarchija ir pagrindinės jos kitimo tendencijos. — Girdenis, Aleksas. Rosinas, Albertas. Some remarks on the vocalism and morphology of Old Prussian. — Girdenis, Aleksas. Akcentologinis mažmožis. — Girdenis, Aleksas. Pupkis, Aldonas. Bendrinės kalbos norminimo ir kodifikavimo principai. — Girdenis, Aleksas. Nauji šlekiavimo stebėjimai Žagarės apylinkėse. — Girdenis, Aleksas. Hierarchinė šiaurės žemaičių tarmės klasifikacija. — Kačiuškienė, Genovaitė. Girdenis, Aleksas. "Žiemgališkoji" anaptiksė šiaurės panevėžiškių tarmėje ir jos kilmė.T. 3 : Garšva, Kazimieras. Girdenis, Aleksas. Fonologija. — Girdenis, Aleksas. Energetinė šiaurės žemaičių tarmės priegaidžių fonetinės prigimties interpretacija. — Girdenis, Aleksas. Jasiūnaitė, Birutė. Trys rytų aukštaičių uteniškių fonologiniai balsių ilgumai. — Skirmantas, Petras. Girdenis, Aleksas. Naujesni tarmių fonetinės transkripcijos rašmenys. — Girdenis, Aleksas. Pupkis, Aldonas. Vienas lietuvių kalbos ritmo bruožas. — Čekmonas, Valerijus. Girdenis, Aleksas. Baltų *ā labializacijos motyvai bei sąlygos lietuvių kalbos tarmėse. — Girdenis, Aleksas. A. Salys, Raštai, IV. Lietuvių kalbos tarmės, Roma, 1992. [recenzija]. — Girdenis, Aleksas. "Metų" hegzametras. — Girdenis, Aleksas. Simono Stanevičiaus rašyba ir jo tarmės fonologinė sistema. — Girdenis, Aleksas. Karosienė, Vida. Häutigkeit der Phoneme und die Phonologische Wertung der litauischen Diphthonge.
Keywords:
LT
Mažeikiai; Lietuva (Lithuania); Kultūrinė asimiliacija / Cultural assimilation.
Summary / Abstract:

LTĮ trijų tomų rinkinį Kalbotyros darbai sudėti beveik visi svarbesni Alekso Girdenio straipsniai ir studijos, parašyti maždaug per 40 mokslinės veiklos metų (išskyrus rašinius, skirtus siauriems kalbos praktikos dalykams). Daugelis straipsnių pateikiama su santraukomis anglų, rusų, vokiečių kalbomis. I tome spausdinami 1962–1974 m. paskelbti straipsniai, studijos, lingvistinės pastabos fonologijos, dialektologijos, kalbos istorijos, bendrinės kalbos teorijos klausimais, žymesnių to meto kalbos mokslo leidinių recenzijos. Pirmą kartą spausdinami disertacijos Mažeikių tarmės fonologinė sistema (1967) prozodijos ir vokalizmo skyriai. II tome spausdinami 1975–1987 m. paskelbti straipsniai, studijos, lingvistinės pastabos, recenzijos, įdomesni pokalbiai su kolegomis ar spaudos darbuotojais. Mažosios formos rašiniuose – straipsniuose, lingvistinėse pastabose, recenzijose – geriausiai atsiskleidžia autoriaus moksliniai interesai, polinkiai, metodologiniai principai. III tome spausdinami 1988–2000 m. kalbininko parašyti straipsniai, studijos, lingvistinės pastabos apie įvairius fonologijos, dialektologijos, teorinės gramatikos, bendrinės kalbos teorijos dalykus, įdomesni pokalbiai su kolegomis ar spaudos darbuotojais. Tome, be kitų dalykų, nagrinėjama Kristijono Donelaičio Metų eilėdara.Reikšminiai žodžiai: Morfonologija; Prozodija; Asimiliacija; Kodifikacija; Veiksmažodžių formos; Morphonology; Prosody; Assimilation; Codification; Verb Forms.

ENA three-volume publication embraces all important articles and studies by Aleksas Girdenis written in almost 40 years of research activities (except essays on narrow subjects of language practice). The majority of articles are supplemented with summaries in English, Russian, and German languages. Volume 1 discloses articles; studies; linguistic comments on phonology, dialectology, language history, and general language theory issues; as well as reviews of famous language science publications present in 1962-1974. Prosody and vocalism chapters of the thesis “The Phonologic System of Mažeikiai Dialect” (1967) were published for the first time. Volume 2 shows up articles, studies, linguistic notes, reviews, and more interesting dialogues with colleagues or press workers published in 1975-1987. Scientific interests, dispositions, and methodological principles of the author are best disclosed in short essays – articles, linguistic notes, and reviews. Volume 3 publishes articles, studies, and linguistic notes on various subjects in the area of phonology, dialectology, theoretical grammar, general language theory, and interesting dialogues with colleagues or press workers written in 1988-2000. Beyond other things, this volume analyses poetry of “The Seasons” by Kristijonas Donelaitis.

ISBN:
5420014750; 5420014637; 5420014742; 5420014807
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11310
Updated:
2020-02-27 17:53:50
Metrics:
Views: 127
Export: