Purpuros vokalizmas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Purpuros vokalizmas
Alternative Title:
Vocalism of the Purpura
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2008, t. 10, p. 61-96
Keywords:
LT
Kretinga; Lietuva (Lithuania); Lenkų kalba / Polish language; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos „Purpura“ teksto balsinės grafemos, rekonstruojama teksto pamatinės tarmės balsių sistema. „Purpuroje“ vartojami visi lenkų kalbos balsiniai rašmenys, išskyrus Ó ó. Grafemos , reiškia ilguosius [a e] tik išimtiniais atvejais – vietoj jų dažniausiai rašomi tradiciniai dvibalsių digrafai , arba , . Rašmenimis <ą>, <ę>žymimi arba nosiniai ilgieji vidutinio pakilimo balsiai arba fonemų /ọ ẹ/ fakultatyvūs nosiniai alofonai. Galūnėse puikiai skiriama nuo , kuria tradiciškai žymimas vidutinio pakilimo [ę]. Bet absoliučioje žodžio pradžioje vietoj tikėtinos dažniausiai rašoma . Niekada nekirčiuojamose vidinėse pozicijose bei nekirčiuotose galūnėse [ę] būna ir ten, kur 1759 m. „Žyvate“ nuosekliai rašoma [e]. Grafema „Purpuroje“ suskaidyta į dvi: ir . Papildomos naujos garsinės vertės suteikimas grafemai įgalino vidutinio pakilimo balsius [ọ ọ.] skirti nuo aukštutinių [u u.], žymimų . Grafemą galūnėse vietoj [ọ], galima aiškinti tradicijos įveikimo sunkumais ir neryškia fonemų /u/ : /ọ/ priešprieša šioje pozicijoje. Sutaptiniai (vienafonemiai) dvibalsiai, arba poliftongai, [ie] ir [uo] rašomi atitinkamai digrafu (retkarčiais ) ir vienabalsine grafema . Sudėtinių dvibalsių antrieji jų sandai žymimi ne grafemomis , : užpakalinės eilės sandas [ṷ], išskyrus retus išimtinius atvejus, rašomas , priešakinis [i] - tiktai arba . Dvibalsių [au ou] antrasis sandas nuosekliausiai rašomas tada, kai tarp jos ir digrafo pirmojo rašmens , eina žodžių kėlimo riba.Reikšminiai žodžiai: Balsis; Dialektologija; Dvibalsė; Grafema; Kretingiškių tarmė; Kretingos šnekta; Purpura, rankraštis; Raidė; Vokalizmas; Dialect of Kretinga; Dialectology; Diphthong; Grapheme; Letter; Manuscript; Purpura; Subdialect of Kretinga; Vocalism; Vowel.

ENThe article analyses vocal graphemes of the text of “Purpura” and restructures the vocal system of the fundamental dialect of the text. All vocal characters are used in “Purpura” except for Ó ó. Graphemes , mean long [a e] only in exceptional cases. Instead, traditional diphthong digraphs , or , are usually used. Characters <ą>, <ę>are used or nasal long mid vowels or facultative nasal alophones of phonemes /ọ ẹ/. In endings is perfectly distinguished from , which is traditionally marked as mid vowel [ę]. But at the absolute beginning of the word is usually used instead of the expected . [ę] is sometimes used in middle possitions, which are never stressed, or in unstressed endings and it can be used in places where in „Žyvatas“ of 1759 [e] is used. Grapheme in „Purpura“ is divided into two graphemes: and . New additional vocal value of the grapheme made it possible to distinguish mid vowels [ọ ọ.] from high vowels [u u.] marked with character . The use of grapheme in endings instead of [ọ] can be explained by difficulties in coping with traditions and a vague opposition of phonemes /u/ : /ọ/ in this position. Coinciding (uniphomene) dipthongs or polyphtong [ie] and [uo] are written with the diagraph (rarely ) and grapheme respectfully. The second component of combined dipthongs is not marked with graphemes and . the element [ṷ], except for rare exceptional cases, is written as , and the element [i] – only or .

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21462
Updated:
2018-12-17 12:21:21
Metrics:
Views: 31    Downloads: 3
Export: