Prūsų kalbos istorinė gramatika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prūsų kalbos istorinė gramatika
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004.
Pages:
93 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Gramatika / Grammar; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Morfologija / Morphology; Prūsų kalba / Prussian language; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTVytauto Mažiulio knygoje „Prūsų kalbos istorinė gramatika“, rekomenduojamoje kalbotyros magistrantams ir doktorantams, bandomi gvildenti fonetikos bei rašybos, žodžių darybos ir ypač kaitybos sinchroniniai ir diachroniniai klausimai, remiantis „Prūsų kalbos etimologijos žodyno“ (1988-1997) keturtomyje nurodyta literatūra ir pačiu žodynu. Prūsų kalbos sintaksės, kuri, kaip teigia autorius, prūsų kalbos raštuose gana vokiška, knygoje specialiai nenagrinėjama. Knygos pradžioje pateikiamas sutrumpinimų sąrašas. Dėstymas pradedamas trumpa pratarme, kurioje glaustai pristatomi tyrimo tikslai ir turinys. Knygą sudaro 7 dalys: (1) Fonetika, kurioje nagrinėjama prūsų kalbos kirtis ir priegaidė, vokalizmas, trumpieji ir ilgieji balsiai, konsonantizmas; (2) Iš vardažodžių darybos – čia atskirai aptariami dūriniai, reduplikaciniai kamienai ir priesagų daryba; (3) Daiktavardžių linksniavimas, kuriame plačiau aptariamos daiktavardžių bei kitų vardažodžių gramatinės kategorijos: trys giminės – moteriškoji, vyriškoji ir nekatroji; du skaičiai – vienaskaita ir daugiskaita ir keturi linksniai – vardininkas, kilmininkas, galininkas ir naudininkas. Toliau daiktavardžių linksniavimas analizuojamas pagal daiktavardžių kamienus; (4) Būdvardžių linksniavimas; (5) Skaitvardžiai; (6) Įvardžiai; (7) Asmenavimas, kuriame paeiliui išdėstoma laikai ir nuosakos prūsų kalboje, aptariama bendratis, dalyvinės formos ir nekaitomos kalbos dalys – prieveiksmiai, prielinksniai ir priešdėliai.Reikšminiai žodžiai: Asmenavimas; Daryba; Fonetika; Gramatika; Kalbos dalys; Kirčiavimas; Linksniavimas; Morfologija; Prūsų kalba; Composition; Conjugation; Declension; Grammar; Morfology; Old prussian; Parts of speech; Phonetics; Stress; The Prussian language; Word formation.

ENA book by Vytautas Mažiulis, titled “Prūsų kalbos istorinė gramatika” [Historical Grammar of the Prussian Language], which is a recommended reading material for students in Master’s and Doctoral studies, aims at exploring synchronic and diachronic issues of phonetics, writing, word formation and inflexion, in particular, based on references provided in the four-volume edition of “The Etymological Dictiniory of the Prussian Language” (1988–1997) and the dictionary itself. The syntactic of the Prussian language, which according to the author is quite German, is not separately analysed in the book. A list of abbreviations is provided in the beginning of the book. The book begins with a short introduction to aims of the research and the content. The book consists of 7 chapters: (1) Phonetics, exploring stress and accent, vocalism, short and long vowels and consonantism in the Prussian language; (2) From the formation of nominal words – the chapter provides a separate analysis of compound, reduplicate stems and suffix formation; (3) Declination of noun, discussing in detail grammatical categories of nouns and other nominal words: three genders – feminine, masculine and neutral, two grammatical categories of number – singular and plural, and four cases – the nominative, the genitive, the accusative and the dative. Nouns are further declined according to noun stems; (4) Declination of adjectives; (5) Numerals; (6) Pronouns; (7) Conjugation, which provides in succession tenses and moods in the Prussian language, discusses the infinitive, participle forms and uninflected parts of speech, i.e., adverbs, prepositions and prefixes.

ISBN:
9986196396
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26338
Updated:
2013-05-22 14:26:00
Metrics:
Views: 122
Export: