Tarptautiniai susitarimai: stilistinis tarptautinių būdvardžių vartojimas ir vertimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautiniai susitarimai: stilistinis tarptautinių būdvardžių vartojimas ir vertimas
Alternative Title:
Stylistic usage and translation of international adjectives in international agreements
In the Journal:
Verbum. 2011, t. 2, p. 27-37
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Semantika / Semantics; Transportas / Transport.
Summary / Abstract:

LTTarptautiniai būdvardžiai yra tarptautinės leksikos dalis, dažnai vartojama administracinio stiliaus tekstuose. Jų plitimą tam tikro stiliaus kalboje lemia gausiai verčiami tarptautiniai teisės aktai, kiti Europos Sąjungos dokumentai, dėl ekstralingvistinės ir interlingvistinės įtakos kintantys stilistiniai leksikos vartojimo dėsningumai. Tarptautinių būdvardžių pasiskirstymo tekstuose tendencijos, stilistinis vartojimas atspindi bendruosius tarptautinių žodžių vartojimo polinkius kintančiuose dabartiniuose lietuviškuose administracinio stiliaus tekstuose. [...] Prancūzų administracinio stiliaus tekstų tarptautinių būdvardžių vartojimo ir vertimo į lietuvių kalbą tyrimas leidžia pastebėti tiriamųjų prancūzų kalbos tekstų stilistinius diferencinius šių leksinių vienetų vartojimo požymius, dažnesnius jų vertimo į lietuvių kalbą polinkius, leksinės internacionalizacijos vertimo tekstuose laipsnį, kitus kalbinius vertimų ypatumus. Atsižvelgus j šias aplinkybes, tiriamąja medžiaga pasirinkta EUR-lex teisės aktų ir kitų viešųjų dokumentų rūšis - tarptautiniai susitarimai prancūzų kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. Analizuojami dokumentai sudaro 130 puslapių. Tyrimo objektas - tarptautinio žodžio statusą kalbose turintys būdvardžiai, kilę iš lotynų ir senosios graikų kalbos, vartojami ne sudėtiniuose terminuose, o laisvuose prancūzų kalbos daiktavardiniuose junginiuose. Tokį tyrimo objekto pasirinkimą lėmė nuostata, kad sudėtinių terminų būdvardžių vertimą paprastai determinuoja terminų žodynuose, terminų duomenų bazėse nurodytos reikšmės, todėl versdami šiuos leksinius vienetus vertėjai negali laisvai rinktis ir priimti įvairesnių vertimo sprendimų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Leksikos paradigma; Semantinis turinys; Stilistinė diferenciacija; Tarptautinis būdvardis; Tarptautinis žodis; Transpozicija; International adjective; International word; Internationalism; Lexical paradigm; Semantic content; Stilistic differentiation; Stylistic differentiation; Transposition; Transpozition.

ENInternational adjectives are a part of international vocabulary which is usually used in administrative texts. Their spread in a certain style language is conditioned by a great number of translated legal acts, other documents of the European Union and the change of stylistic consistent patterns of the vocabulary because of extralinguistic and interlinguistic influence. The tendencies of the spread of international adjectives in texts and their stylistic use reflect general tendencies of the use of international adjectives in changing nowadays administrative texts in Lithuanian. The research on the use of international adjectives which are found in French administrative style texts and their translation to Lithuanian reveals the features of a stylistic differential use of these lexical units in the analysed French texts, the tendencies of a more frequent their translation to Lithuanian, the level of lexical internationalization in translations and other linguistic features of translations. After the review of these conditions, the EUR-lex legal acts and other public documents, i.e. international agreements in French and their translations to Lithuanian, became a base for the research material. An amount of analysed documents is 130 pages. An object of the research is the adjectives having a status of an international word, originating from Latin or Old Greek, and used in free nominal compounds of French instead of non-complex terms. The research object was chosen because of an assumption that translation of adjectives in complex terms is usually determined by glossaries of terms and meanings provided in term bases, therefore when translating these lexical units translators cannot freely choose and apply more different ways of translation.

ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31022
Updated:
2019-03-08 17:35:26
Metrics:
Views: 36    Downloads: 3
Export: