Anoniminis 1605 m. katekizmas: slavizmai ir hibridai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Anoniminis 1605 m. katekizmas: slavizmai ir hibridai
Alternative Title:
Anonymous catechism of 1605: Slavic loanwords and hybrids
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2021, 16, p. 111-123
Keywords:
LT
Katekizmai; Slavizmai; Hibridai; Senoji rusų kalba; Rusėnų kalba; Lenkų kalba / Polish language.
EN
Catechisms; Slavic loanwords; Hybrids; Old Russian; Ruthenian language.
Summary / Abstract:

LTAnoniminis 1605 m. katekizmas (toliau AK) yra vienas pirmųjų katekizmų lietuvių kalba LDK, tačiau iki šiol jis tirtas labai nedaug. 1890 m. šį katekizmą su komentarais išleido J. Bystroń, yra tyręs Z. Zinkevičius ir A. Judžentis bei aptaręs S. Temčinas. Vis dėlto naujesniuose darbuose šitas šaltinis nesulaukia dėmesio, ypač nėra atidžiau tirta jo skolintinė leksika. Būtent ji, t. y. slavizmai ir iš jų išvesti hibridai, nagrinėjami šiame straipsnyje. Iš AK buvo išrinkti visi slavizmai bei hibridai ir slavų kalbų žodynuose buvo ieškoma galimų skolinių šaltinių. Remiantis įvairiais kriterijais (šaltinio buvimo, morfologiniu, fonetiniu) slavizmai buvo sugrupuoti į neaiškios kilmės slavizmus, į skolinius iš rytų slavų (senosios rusų kalbos arba rusėnų kalbos) ir polonizmus. AK rasta 56 slaviškos kilmės žodžiai. 52 proc. jų yra neaiškios kilmės slavizmai, t. y. ir rytų slavų kalbose, ir lenkų kalboje yra galimų jų šaltinių, etimologiniuose žodynuose nurodoma jų kilmė taip pat neretai skirtinga. 38 proc. AK slavizmų į lietuvių kalbą yra pasiskolinti iš rytų slavų kalbų – lenkų kalboje nėra galimų slavizmų atitikmenų arba lenkų kalbos žodžių reikšmė nesutampa su skolinio semantika, skolinio fonetika taip pat rodo tokią kilmę. O polonizmai sudaro tik 10 proc. visų svetimos kilmės žodžių AK. Raktažodžiai: Anoniminis katekizmas, slavizmai, hibridai, senoji rusų kalba, rusėnų kalba, lenkų kalba. [Iš leidinio]

ENThe Anonymous Catechism of 1605 (hereinafter - AC) is one of the first catechisms in the Lithuanian language in GDL. However, it has been under-researched so far. In 1890 this catechism was published by J. Bystroń with comments. Z. Zinkevičius and A. Judžentis have conducted some research on the AC and S. Temčinas has also discussed it in his research works. However, in more recent works this catechism has not received sufficient focus and, even more, its loan lexicon has not been attentively investigated. Namely the loan lexicon, i.e., Slavic loanwords and hybrids that derive from them, is the focus of this article. Slavic loanwords and hybrids were selected from the AC and the dictionaries of Slavic languages were analysed searching for possible sources of loanwords. Following various criteria (availability of source, morphological, phonetic criteria), Slavic loanwords were grouped into Slavic borrowings of unclear origin, loanwords from the East Slavic languages (Old Russian or Ruthenian languages) and Polish loanwords. Fifty six Slavic loanwords were identified in the AC: 52 % out of them are of unclear origin, i.e., their possible sources were identified in the East Slavic and Polish languages and etymological dictionaries provide for different sources of their origin. 38 % of Slavic loanwords were borrowed into the Lithuanian language from the East Slavic language – the Polish language does not possess possible equivalents of Slavic loanwords or the meaning of Polish word does not coincide with semantics of a loanword, phonetics of borrowing also indicates such origin. Polish loanwords comprise only 10 % of all the loanwords in the AC. Keywords: anonymous catechism, Slavic loanwords, hybrids, old Russian, Ruthenian language, Polish language. [From the publication]

DOI:
10.15388/LK.2021.6
ISSN:
1822-525X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98985
Updated:
2022-11-27 15:35:51
Metrics:
Views: 2
Export: