Cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė
Alternative Title:
Circumflex metatonomy in Lithuanian language Nouns and its origins
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos instituto l-kla, 2005.
Pages:
330 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Prozodinių kaitų tyrimų istorija — Metatonija: rūšys, kilmė, būdingesni jos atvejai — Metatonija bendrinės kalbos normos požiūriu — Metatonija morfonologijos požiūriu — Prozodinės kaitos vardažodiniame kamiene — Galūnių vediniai — Priešdėlių vediniai — Dūriniai — Priesagų vediniai — Vardažodinio kamieno darinių kirčiavimo raida — Kirčiavimo gretybės — Galūnių vediniai — Dūriniai ir priešdėlių vediniai — Priesagų vediniai — Vardažodinių daiktavardžių kirčiavimo raidos bendrieji bruožai — Literatūra ir šaltiniai — Lentelės — Schemos — Žodžių darybos afiksų rodyklė — Žodžių ir jų formų rodyklė — Circumflex Metatony in Nominal Formations and its Genesis (Summary).
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Reviews:
Apžvalga leidinyje Res Balticae : miscellanea italiana di studi Baltistici. 2007, 11, p. 168-169
Summary / Abstract:

LTŠio darbo tikslas – atskleisti vieno iš įdomiausių lietuvių kalbos reiškinio, cirkumfleksinės metatonijos, funkcionavimo dėsningumus […]. Pateikiamoji monografija – ne vienų metų darbas. Autorės apginta filologijos mokslų kandidato disertacija Dabartinės lietuvių kalbos galūninių vedinių metatonija (1987) parodė, koks svarbus vaidmuo tenka priegaidžių kaitai dabartinės lietuvių kalbos žodžių daryboje ir kad dar mažai teištirtos kirčio ir priegaidžių tarpusavio sąveikos […]. Per pastaruosius dešimtmečius tiek Lietuvoje, tiek užsienyje parašyta nemaža naujų vertingų sinchroninės ir diachroninės akcentologijos tematikos darbų. Todėl autorei rūpėjo ne tik pateikti savo hipotezę apie metatonijos atsiradimo ir egzistavimo priežastis, bet ir atskleisti tuos šaltinius, kurie, jos nuomone, ypač vertingi lietuvių kalbos kirčiavimo sistemos raidai tirti. Klausimų sudėtingumas, iliustracinės ir teorinės medžiagos gausa privertė šioje monografijoje apsiriboti viena iš metatonijos rūšių – cirkumfleksine metatonija daiktavardžiuose […]. Pirmąjį skyrių sudaro prozodinių kaitų tyrimų istorija: aptariama metatonija ir jos rūšys, labiau paplitusios priegaidžių kilmės teorijos, būdingesni metatonijos atvejai […]. Antrajame skyriuje pateikiami sinchroniniai vardažodinio kamieno galūnių, priešdėlių ir priesagų vedinių, taip pat dūrinių analizės aprašai, iš kurių išryškėja prozodinių kaitų funkcijos dabartinėje lietuvių kalboje […]. Kirčiavimo variantų ir vardažodinių darinių kirčiavimo raidai skirtas trečiasis monografijos skyrius […]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe goal of this work is to explore function regularities in one the most interesting phenomenon of Lithuanian language circumflex metatonomy […]. Presented work is a result of more than one year of labor. The dissertation Metatony of end-point derivatives in contemporary Lithuanian language (1987) demonstrated the important role that change in accents plays in word-construction in contemporary Lithuanian language […]. During the last decade, both – in Lithuania and abroad, there were written many new, valuable works on the topic of synchronic and diachronic accentology. For this reason, the author cared not only about presenting her hypothesis about appearance and causes for existence of metatonomy, but was also interested in pointing out sources, which are especially valuable for examining the development of Lithuanian language accentuation system. Since there are many questions, illustrations and theoretical sources available on this topic, the study limits its focus to one of the types of metatony – circumflex metatonomy in Nouns […]. The first chapter is composed of history of research into prosodic transformations: the author discusses metatonomy and its types, more widespread theories on appearance of accents, more typical cases of metatonomy […]. The second chapter presents synchronic derivatives of Noun-formed stem endings, prefixes and suffixes, also, description of joints analysis, which reveals functions of prosodic changes in contemporary Lithuanian language […]. The third chapter examines development of accentuation variations and accentuation of Noun-based derivate word […].

ISBN:
9986668727
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2080
Updated:
2020-10-01 17:19:40
Metrics:
Views: 56
Export: