Plungės geolektas regresyvinės balsių i, u asimiliacijos požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Plungės geolektas regresyvinės balsių i, u asimiliacijos požiūriu
Alternative Title:
Geolect of Plungė in terms of regressive assimilation of vowels i, u
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2020, 14, 1 pdf (21 p.)
Keywords:
LT
Plungė; Telšiai; Lietuva (Lithuania); Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žemaičiai / Samogitians. Zemaitian.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis dialektometrijos metodais, aptariamas Plùngės geolektas regresyvinės balsių i, u asimiliacijos požiūriu. Tiriamąją medžiagą sudaro apie 9 val. garso įrašų, 57 sakiniai, įskaityti devynių jaunesniosios, vidurinės ir vyresniosios kartos pateikėjų iš Plùngės. Atsirinkti 6 žodžiai, kuriuose gali vykti regresyvinė balsių asimiliacija, t. y. žodžiai su balsiais i, u kirčiuotoje, nekirčiuotoje ir atitrauktinį kirtį turinčioje pozicijose. Kompiuterine programa Gabmap atlikta kiekybinė analizė rodo, kad daugeliu atvejų pagrindine varijuojančia ypatybe tampa regresyvinė balsių i, u asimiliacija. Regresyvinės balsių i, u asimiliacijos (ne)veikimui didelės įtakos turi kirtis. Kai balsiai kirčiuoti, visų kartų pateikėjai juos taria be regresyvinės balsių asimiliacijos. Nekirčiuoti balsiai dažniausiai asimiliuojami. Dvejopai elgiamasi tais atvejais, kai balsiai gauna atitrauktinį kirtį. Plungiškių pagrindinio skiriamojo bruožo nuo telšiškių patarmės atstovų išlaikymas, nors ir nenuoseklus, leistų prognozuoti, kad šios vietovės kalbinis patarmės savitumas galėtų konkuruoti su Telšių kalbiniu kodu – žemaičių regiolekto pagrindu – ar pats regiolektas būti / tapti dvibranduoliu (patvirtinti šiam teiginiui dar reikia išsamesnių tyrimų, paremtų daugiaaspekčiu tyrimo modeliu). Regresyvinės asimiliacijos veikimas Plùngės šnektoje, apskritai geolektinėje zonoje, kartu gali būti panašėjimo į šiaurės žemaičius telšiškius įrodymas ir asimiliacijos, kaip skiriamosios patarmių ypatybės, reikšmės mažėjimo ženklas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dialektometrija; Plungės geolektas; Regresyvinė balsių asimiliacija; Variantas; Variantiškumas; Šiaurės žemaičiai; Dialectometric; Dialectometry; Geolect of Plunge; Northern Samogitian; Regressive assimilation of vowels; Variant.

ENBased on dialectometric methods, the article discusses the geolect of Plungė in terms of regressive assimilation of vowels i, u. The study material consists of about 9 hours of audio recordings, 57 sentences, recited by nine presenters of younger, middle and older generations. 6 words were chosen in which regressive assimilation of vowels can take place, i. e., the words with vowels i, u in accented, unaccented and shifted accent positions. Quantitative analysis of the material (sentences read by the presenters) was performed with the tools of the computer program Gabmap. Pseudo maps of networks, reference points, cluster analysis, as well as differential dialectal features were analyzed. The analysis performed using dialectometry methods shows that differences in limb reduction, word stem, consonant softening become apparent, but in many cases regressive assimilation of vowels i, u becomes the main variable feature. The operation/inaction of the regressive assimilation of vowels i, u is greatly influenced by accent. When vowels are accented, presenters of all generations pronounce them without regressive vowel assimilation. When the vowel i is unaccented, it is assimilated, and the vowel u is spelled narrowly by only a third of the presenters. Dual behavior exists in cases where vowels receive a shifted accent. The pronunciation of both vowels is approximate.Maintaining the main distinguishing feature of the residents of Plungė from the dialect of the residents of Telšiai, although inconsistent, would allow predicting that the linguistic dialect peculiarity of this area could compete with the language code of Telšiai – based on the Samogitian regiolect – or whether the regiolect itself would be / become dual-core (more detailed research based on a multi-faceted research model is needed to confirm this statement). The effect of regressive assimilation in the Plungė dialect, in the geolectic zone in general, can be both a proof of resemblance to the northern Samogitian Telšiai residents and a sign of a decrease in the importance of assimilation as a distinctive feature of the dialects. [From the publication]

ISSN:
1822-525X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87973
Updated:
2021-02-02 19:06:12
Metrics:
Views: 39    Downloads: 8
Export: