Kai kurie teoriniai morfologinės akcentologijos koncepcijos aspektai.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie teoriniai morfologinės akcentologijos koncepcijos aspektai
In the Journal:
Baltistica. 2010, t. 45, Nr. 1, p. 9-43
Keywords:
LT
Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Morfologija / Morphology; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama morfologinės akcentologijos koncepcija, pagal kurią kirtis laisvojo kirčio tipo kalbose, kuriose žodžio kirčiavimas priklauso nuo jo morfologinės struktūros, o kirčiuotas žodžio skiemuo – nuo morfemų įtakos, laikytinas morfonologijos mokslo objektu, o šių kalbų akcentologija – neatskiriama morfonologijos mokslo dalimi. Apžvelgiami įvairių užsienio ir lietuvių autorių suformuoti teoriniai morfonologinės kirčio sampratos pagrindai sinchroniniame ir diachroniniame lygmenyje, akcentologijos santykis su morfologija laisvojo kirčio kalbose. Pastebima, kad atskirų autorių pateikiamos koncepcijos tarpusavyje labai įvairuoja: skiriasi siūlomi morfemų akcentinės klasifikacijos kriterijai, klaidina terminologinė painiava skirtingų mokyklų atstovų veikaluose. Straipsnyje siekiama apžvelgti morfologinės akcentologijos koncepcijas stengiantis išryškinti būdingesnius jų skirtumus bei užčiuopti sąlyčio taškus, kurie galėtų motyvuoti vieno ar kito faktų interpretacijos kelio ar termino pasirinkimą tolimesniuose sinchroniniuose ar diachroniniuose baltų bei slavų kalbų kirčiavimo tyrimuose. Remiantis lyginamąja morfologinės akcentologijos koncepcijų apžvalga pateikiami suvienodintų dominacijos, recesyvumo, kirčio vietos, akcentinės galios, akcentinės paradigmos, akcentinės schemos (kreivės), sąvokų reikšmių siūlymai. Aprašant kirčio vaidmenį žodžių daryboje išvestinių žodžių kirčio vietą siūloma nustatinėti remiantis juos sudarančių morfemų sintagminiais tarpusavio santykiais, o jų akcentinių tipų priklausomybę – remiantis pamatinių žodžių akcentinėmis paradigmomis.Reikšminiai žodžiai: Morfologija; Akcentologija; Morphology; Accentology.

ENThe article discusses concept of morphological accentology, wherein accent in languages of liberal accent (accentuation of word depending on the morphological structure), and stressed syllable (depending on the impact of morphemes) is treated as subject of morphonology, and the accentology of the languages above is an integral part of morphonology. On this ground various foreign and Lithuanian authors have established theoretical framework for morphonological concept of accent in both synchronic and diachronic level, and the relation of accentology to morphology in languages of liberal accent. Concepts by authors vary: there are different classification criteria for morphemes, discrepancy in terminological variety in works by different schools. The article reviews concepts of morphologic accentology to clarify some inherent differences and find points of contact that could motivate choice of path or term on a given fact in subsequent synchronic or diachronic studies of Baltic and Slavonic language accentuation. Based on comparative review of morphologic accentology concepts, the article provides harmonised proposals on domination, recession, place of accent, power of accent, accent paradigm, accent scheme (curve) and respective definitions. For description purposes of role of accent in the word formation, place of accent in derived words should be established based on syntagmatic mutual relations of morphemes, while dependency of accentual types should be established based on accentual paradigms of base words.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27139
Updated:
2018-12-20 23:27:51
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: