Punsko šnektos balsių fonologinės sistemos apžvalga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Punsko šnektos balsių fonologinės sistemos apžvalga
Alternative Title:
Survey of the phonological vowel system of the Punskas dialect of Lithuanian
In the Journal:
Baltu filoloģija . 2007, t. 16, Nr. 1/2, p. 73-80
Keywords:
LT
Alofonas; Balsių fonologinė sistema; Distribucija; Fonema; Fonologinė balsių sistema; Neutralizacija; Opozicija; Papildomoji distribucija; Punsko lietuvių šnekta; Punsko šnekta; Trumpieji balsiai
EN
Allophone; Complementary distribution; Distribution; Neutralisation; Opposition; Phoneme; Phonological vowel system; Punskas dialect; Punskas dialect of Lithuanian language; Short vowel
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai apžvelgiama dabartinės Punsko šnektos balsinių fonemų sistema. Pažymima, kad tarminių tyrimų kartojimas ir tarmių, šnektų aprašymas pagal naujai surinktą medžiagą svarbus ne tik dialektologijos, bet ir sociolingvistikos ar kalbos istorijos mokslams. Ypač svarbu kartotinai tirti Punsko ir panašias šnektas, kurioms vis didesnę įtaką daro ne tik lenkų, bet ir lietuvių bendrinės kalbos. Medžiaga tyrimams buvo rinkta 1999-2004 m. Informantų vidutinis amžius – 56 metai. Nebuvo ribotasi vyriausios kartos atstovų kalba, nes pastebėta, kad jaunesnės kartos informantai taip pat kalba gražia pietų aukštaičių tarme. Be to, vyresnės kartos atstovai, priešingai negu jaunesnė karta, kartais stengdavosi kalbėti bendrine lietuvių kalba. Pastebėtina, kad vyresnė karta vartoja mažiau naujų iš lenkų kalbos atėjusių skolinių negu jaunesnė. Dabartinės Punsko šnektos balsių fonologinę sistemą sudaro 12 fonemų: 5 trumposios ir 7 ilgosios. Tyrimas rodo fonemų kokybinių ir kiekybinių variantų pokyčius. Iš naujausių šnektos įrašų matyti, kad keblumų sukelia trumpieji balsiai [e], [ɛ] ir [a]. Šnektoje pastebėtas jų mišimas tose pačiose žodžių pozicijose. Kyla klausimas, ar šie balsiai dabartinėje Punsko šnektoje, kurią ypač intensyviai veikia lenkų bendrinė kalba bei lietuvių kalba, yra vienos fonemos ar dviejų fonemų reprezentacijos. Punsko šnektos ilgieji balsiai vis dažniau trumpinami iki pusilgių ne tik nekirčiuotuose ilguose skiemenyse visose žodžio pozicijose, bet ir kirčiuotuose. Taip pat Punsko šnektoje pastebimas vis didesnis priešakinės eilės balsių variantiškumas.

ENThe article shortly presents vowel phoneme system of current Punsk dialect. It is noted that repetition of dialect studies and description of dialects following newly collected material is important not only to dialectology, but also to sociolinguistics or the science of the language history. It is essentially important to study Punsk dialect and similar dialects, because they are increasingly influenced not only by Polish, but also Lithuanian standard language. The study material was collected from 1999 to 2004. The average age of interviewees was 56 years. Not only older generation participated in the study. It was observed that younger interviewees also spoke nice southern highlanders’ dialect. Besides, representatives of older generation, in opposition to younger generation, did their best to speak standard Lithuanian language. It was noticed, that older people used less new Polish loanwords than younger people. Correct Punsk dialect vowel phonological system consists of 12 phonemes, 5 short and 7 long. The study shows changes of phoneme qualitative and quantitative variation. The latest dialect records display that the short vowels [e], [ɛ] ir [a] cause difficulties. The mixing of these vowels is noticed in the same word positions. The question is whether these vowels are representations of one or two phonemes in current Punsk dialect which is very influenced by Polish standard language and Lithuanian language. The long vowels of Punsk dialect are increasingly shortened to semi-round vowels in not accented long syllables in all word positions and also in accented. The Punsk dialect observed greater variability of front vowels.

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26402
Updated:
2020-12-27 20:40:44
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: