Lietuvių kalbos paribio šnektos : (fonologija)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos paribio šnektos: (fonologija)
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.
Pages:
391 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas. Paribio šnektos — Šiaurinis lietuvių kalbos plotas — Rytinis ir pietinis lietuvių kalbos plotas — Pietvakarinis lietuvių kalbos plotas — Transkripcija — Šnektų tyrinėjimo metodika ir teoriniai pagrindai — Balsiai — Dvigarsiai — Priebalsiai — Skiemuo — Kirtis — Priegaidės — Fonetika ir fonologija. Fonemų identifikacija — Šnektų ir kalbų kontaktai — Latvijos lietuvių šnektos — Žemaičių šnektos — Bauskės rajono panevėžiškių šnektų apžvalga — Kupiškėnai. Neretų šnekta — Jekabpilio rajono uteniškių šnektos — Daugpilio rajono uteniškių šnektos — Ciskodo parapijos vilniškių šnekta — Kraslavos rajono vilniškių šnektos — Gudijos lietuvių šnektos — Breslaujos rajono vilniškių šnektos — Armanavičių parapijos lietuvių šnekta — Kamojų apylinkių šnekta — Astravo rajono vilniškių šnektos — Lazūnų šnekta — Zietelos šnekta — Varanavo rajono pietų aukštaičių šnektos — Pervalko-Azierkų šnektos — Suvalkų krašto ir Mažosios Lietuvos šnektos — Seinų-Punsko krašto šnektos — Eglinės-Vižainio šnektos — Mažosios Lietuvos šnektos — Apibendrinimas. Lietuvių kalbos paribio šnektų fonologija — Sutrumpinimai — Šaltiniai — Literatūra — Phonology of the Peripheral Dialects of the Lithuanian Language Area. Summary — Rodyklės — Nuotraukos.
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTKnygoje sistemingai aprašomos etninės Lietuvos lietuvių kalbos ploto paribio šnektos, jų fonetika ir fonologija – požymiai, kuriais šnektos labiausiai skiriasi. Aprašant periferines šnektas pirmiausia nustatomos balsių, priebalsių fonemos ir jų variantai. Tai suteikia galimybę lyginti šnektas tarpusavyje ir su bendrine kalba, kurios pagrindas yra pakraštinė kauniškių tarmė. Nuosekliai skiriant fonetikos ir fonologijos lygmenis, knygoje lyginami garsai, fonemos, jų variantai, junginiai, prozodemos. Naudojami fonologijos, dialektologijos, sinchroninės bendrosios kalbotyros, matematinės statistikos metodai. Knygos įvade trumpai pristatoma lietuvių kalbos ploto paribio šnektų istorija. Lietuvos paribio šnektos aptariamos einant iš vakarų į rytus ir iš šiaurės į pietus. Pirmajame skyriuje „Šnektų tyrinėjimo metodika ir teoriniai pagrindai“ nagrinėjamos bendrosios lietuvių kalbos ir pakraštinių šnektų fonologijos problemos. Kituose trijuose skyriuose apariamos šiaurinės, rytinės ir pietinės lietuvių kalbos ploto pakraščių šnektos. Pateikiami lietuvių kal;bos tarmių ir šnektų, Latvijos lietuvių šnektų, Breslaujos–Apso, Gervėčių, Pelesos–Rodūnios, Seinų–Punsko, Mažosios Lietuvos žemėlapiai ir nuotraukos.Reikšminiai žodžiai: Periferinės tarmės; Fonetika.

ENThe book presents a systematic description of peripheral dialects of ethnic Lithuania, their phonetics and phonology – the attributes of dialects that differ mostly. In the description of peripheral dialects, firstly, the phonemes of vowels and consonants as well as their variants are established. This provides the possibility of comparing the dialects among themselves and with the standard language, the basis of which is the peripheral Kauniškiai dialect. Coherently separating the layers of phonetics and phonology, the author compares sounds, phonemes, their variants and compounds. The methods of phonology, dialectology, synchronic general linguistics and mathematical statistics are used. The introduction of the book presents a short history of peripheral dialects of the Lithuanian language, starting from the western to eastern ones, and from the northern to the southern. In the first section “Methodology and Theoretical Basis of Dialectal Analysis” phonological issues of the standard Lithuanian language and peripheral dialects are analysed. In the following three sections the peripheral dialects of northern, eastern and southern Lithuania are analysed. Maps and photographs of Lithuanian dialects, Lithuanian dialects in Latvia, Breslauja–Apsas, Gervėčiai, Pelesa–Rodūnia, Seinai-Punsk, and Lithuania Minor are presented.

ISBN:
9955704020
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2069
Updated:
2020-10-01 18:03:45
Metrics:
Views: 106
Export: