Ramaškonių šnektos i kamieno daiktavardžių kaityba

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ramaškonių šnektos i kamieno daiktavardžių kaityba
Alternative Title:
Inflection of i-stem nouns in the Ramaškonys subdialect
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ramaškonių šnekta; Periferinės tarmės; Vardažodžių kaityba.
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTPeriferinėje Ramaškonių lietuvių šnektoje (Baltarusija, Varanavo r.), priklausančioje pietų aukštaičiams dzūkams, i kamieno daiktavardžių paradigma smarkiai apnykusi. Šnektoje yra du i kamieno daiktavardžių kaitybos modeliai: moteriškosios ir vyriškosios giminės. Patvariausiai i-kamienes galūnes, išlaikę mot. g. galūninio kirčiavimo žodžiai. Išlaikyta sena vns. ir dgs. naudininko bei vns. ir dgs. įnagininko galūnė -imu. Dalis mot. g. galūninio kirčiavimo i kamieno daiktavardžių savo paradigmose turi priebalsinio linksniavimo liekanų: vns. kilmininkas; dgs. vardininkas bei kilmininkas turi tokias pačias formas kaip priebalsinio linksniavimo daiktavardžiai. Homoniminės formos lėmė i ir e kamienų mišimą, todėl keli mot. g. daiktavardžiai šnektoje turi gretiminių e kamieno formų. Nors tie žodžiai yra buvę priebalsinio kamieno, tačiau jau seniai perėję į i kamieną: vns. kilmininkas; naudininkas; galininkas turi visiškai vienodas formas. e kamieno įsigalėjimas stiprina giminių poliarizaciją, nes e kamienas yra būdingas moteriškojo tipo linksniuotei – į ją ir eina moteriškieji mišriojo i kamieno daiktavardžiai. Beveik visi vyriškosios giminės daiktavardžiai yra perėję į (i)Io kamieną. Visi šie procesai rodo mišriojo linksniavimo skilimą pagal gimines – tolesnę jų poliarizaciją. Ramaškonių šnektoje i kamienas aiškiai linkęs virsti moteriškąja linksniuote; žodžiai, nepriklausantys šiai linksniuotei, pereina į vyriškuosius kamienus – vyrauja tendencija visiškai panaikinti mišrųjį linksniavimą. [Iš leidinio]

ENIn peripheral Lithuanian subdialect of Ramaškonys (Voronovo district, Belarus), belonging to Southern Aukštaitian Dūkian dialect, the paradigm of the unproductive i-stem nouns is rather disintegrated. Currently, there are two types of the declination of these nouns—feminine and masculine. The most stabile declension is preserved by the feminine nouns, stressed in the ending. They have retained the old dat. sg. and pl. and instr. sg. and pl. inflection -imu. A part of i-stem feminine end-stressed nouns sill show remnants of consonantal declination in their paradigms: their gen. sg. nom. and gen. pl. forms are the same as in nouns of the consonantal declension. Homonymous forms led to the fusion of the i- and e-stems. That is why some feminine nouns have e-stem forms in their paradigm. Although by origin they are consonant-stem nouns, they have long ago passed over to i-stem: they have common gen., dat. and acc. sg. forms. The prevalence of e-stem intensifies gender polarisation, because the e-stem is peculiar to the feminine declension, and comprises the feminine mixed i-stem nouns. Almost all masculine nouns had already passed over to the (i)io-stem. All these processes exhibit a division of the mixed declination according to gender, i.e. their further polarisation. In Ramaškoniai subdialect like in many other dialects of the Lithuanian language, the i-stem clearly demonstrates a tendency to turn into feminine declension. Words that do not belong to this declension, pass over to masculine stems, thus contributing to the complete disappearance of the mixed declination.

ISBN:
9986668700
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1549
Updated:
2014-12-29 16:19:45
Metrics:
Views: 49
Export: