Untersuchungen zu den baltischen Sprachen

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Untersuchungen zu den baltischen Sprachen
Publication Data:
Leiden ; Brill, 2010.
Pages:
viii, 353 p
Series:
Brills Studies in Indo-European Languages & Linguistics; 4
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Abkürzungen — Einleitung — Einführung in die baltische Dialektologie — Das Gemeinbaltische — Die Trennung des Westbaltischen und des Ostbaltischen — Das Westbaltische — Das Ostbaltische — Die litauischen Dialekte — Die lettischen Dialekte — Das baltische Akzent- und Intonationssystem — Das baltische Intonationssystem: Das lettische Intonationssystem; Das litauische Intonationssystem; Die lettischen Intonationen und die litauischen Akzentparadigmen; Die niederlitauischen Intonationen; Das altpreussische Akzent- und Intonationssystem — Die indogermanischen Grundlagen des baltischen Akzent- und Intonationssystems — Das baltische Neutrum — Das altpreussische Neutrum: Substantive; Adjektive; Pronomina; Fazit — Das Neutrum im Litauischen: Substantive; Adjektive; Pronomina; Fazit — Das Neutrum im Lettischen: Substantive; Adjektive; Pronomina — Das Neutrum in den ostseefinnischen Lehnwörtern aus dem Baltischen — Fazit — Die halbthematische Flexion im Baltischen — Das baltische Verbalsystem: Litauisch; Lettisch; Altpreussisch — Die indogermanischen Grundlagen des baltischen Verbalsystems: Athematische Klasse; Thematische Klasse; Halbthematische Klassen; Präteritalbildungen; Halbthematische Präsensklassen — Die Klitika im Baltischen — Identifizierung der Klitika: Die Klitika im Altpreussischen; Die Klitika im Ostbaltischen; Die baltischen Klitika und ihre Herkunft — Die Positionsregeln der Klitika: Die Positionsregeln der Enklitika; Die Positionsregeln der Proklitika — Literatur — Index verborum.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Latvių kalba / Latvian language; Prūsų kalba / Prussian language; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTStudiją „Baltų kalbų tyrimai“ sudaro išsamus trijų baltų kalbų – senovės prūsų, latvių ir lietuvių – lyginamasis lingvistinis tyrimas. Pratarmėje teigiama, jog nors baltų kalbinis arealas apima palyginti mažą teritorijoje, joje yra susiformavusi didelė tarmių įvairovė. Pirmojoje dalyje „Įvadas į Baltijos šalių dialektologiją“ aptariama bendroji indoeuropiečių prokalbė ir tolesnė jos raida – nuo rytų ir vakarų baltų atsiskyrimo iki atskirų kalbų (jau išnykusių senovės prūsų, jotvingių, kuršių ir dabartinių lietuvių, latvių) ir skirtingų tarmių susiformavimo; brėžiamas kalbų genealoginis medis. Antrojoje dalyje „Baltų akcentinė ir intonacinė sistema“ išlaikant studijos struktūrinius principus pirmiausia aptariami bendri baltų intonacinės sistemos ypatumai, vėliau einama prie atskirų kalbų, atliekamas latvių-lietuvių kalbų akcentinių paradigmų tyrimas, dalies pabaiga skirta lietuvių ir latvių akcentinių-intonacinių sistemų bendrojo indeuropietiškojo pagrindo rekonstrukcijai. Trečioji studijos dalis skiriama baltų kalbų nekatrosios giminės daiktavardžių, būdvardžių ir įvardžių aptarimui. Ketvirtojoje dalyje dėmesys sutelkiamas į baltų kalbų fleksiją, atskirai aptariant lietuvių, latvių ir senovės prūsų veiksmažodžių sistemas; antrajame dalies skyriuje tiriamas indoeuropietiškasis baltų kalbų fleksijos pagrindas, aptariami tematiniai, atematiniai ir pusiau tematiniai veiksmažodžiai. Paskutinėje penktojoje dalyje tiriami baltų kalbų klitikai (proklitikai ir enklitikai) – nustatoma jų kilmė ir bendrieji ypatumai baltų kalbose.Reikšminiai žodžiai: Akcentologija; Baltų kalbos; Baltų kalbotyra; Dalelytės; Dialektologija; Kirčiavimo sistema; Latvių kalba; Niekatroji giminė; Senoji prūsų kalba; Veiksmažodžio formos; Veiksmažodžio sistema; Accentology; Accentual system; Baltic languages; Baltic liguistics; Dialectology; Latvian; Neuter; Old Prussian language; Particles; Verbal forms; Verbal system.

ENThe study “Baltų kalbų tyrimai” [Researches on Baltic languages] consists of the comprehensive comparative linguistic research of 3 Baltic languages: the ancient Prussian, Latvian and Lithuanian. It is stated in the preface that, although the area of Baltic languages is relatively little, a huge variety of dialects had formed there. The 1st part “Įvadas į Baltijos šalių dialektologiją” [Introduction to dialectology of the Baltic states] is about the general Indo-European mother-tongue and its further development: from the separation of East and West Balts until separate languages (the extinct ancient Prussian, Yotvingian, Curonian and the nowadays Lithuanian and Latvian languages) and formation of different dialects; the geneologic tree of languages is presented. The 2nd part “Baltų akcentinė ir intonacinė sistema” [The Baltic system of stress and intonation] maintains the structural principles of the study and describes general features of the Baltic intonational system, separate languages and the research on accent paradigms of Lithuanian and Latvian languages; the end of this part contains the reconstruction of common Indo-European base of stress and intonation systems of Lithuanian and Latvian languages. The 3rd part is about nouns, adjectives and pronouns of the neuter gender in Baltic languages. The 4th part is about the inflection of Baltic languages, the verbal system of Lithuanian, Latvian and the ancient Prussian languages is separately described; in the second chapter of this part the Indo-European base of inflection of Baltic languages is analysed, thematic, athematic and half-thematic verbs are described. The 5th part is about clitics (proclitics and enclitics) of Baltic languages; their origin and common features in Baltic languages are determined.

ISBN:
9789004178366
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32400
Updated:
2021-03-02 22:37:28
Metrics:
Views: 29
Export: