Dūkšto apylinkių tekstai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dūkšto apylinkių tekstai
Editors:
Kardelis, Vytautas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010.
Pages:
128 p + 1 kompakt. diskas
Series:
Tarmių tekstynas
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Balsiai; Dvigarsiai an, am, en, em; Dvigarsiai ie, uo; Dūkšto šnekta; Kirtis; Morfologijos ypatybės; O nekirčiuotame skiemenyje; Priebalsiai; Tarminė kalba; Tarmybė; Tekstas; Šnekta; Consonants; Dialectal speech; Dialecticism; Diphthongs an, am, en, em; Diphthongs ie, uo; Morphological features; O in unstressed syllebles; Stress; Subdialect; Subdialect of Dūkštas; Text; Vowels.
Keywords:
LT
Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Morfologija / Morphology; O nekirčiuotame skiemenyje; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Tekstas.
EN
Consonants; Dialectal speech; Dialecticism; Diphthongs an, am, en, em; Diphthongs ie, uo; Morphological features; O in unstressed syllebles; Stress; Subdialect of Dūkštas; Text; Vowels.
Summary / Abstract:

LTTekstų rinkinį sudarė Vytautas Kardelis. Rinkinys yra „Tarmių tekstyno“ serijos tąsa. Knygoje išsamia dialektologine transkripcija pateikiami tekstai iš rytų aukštaičių uteniškių patarmės dalies – Dūkšto (Ignalinos rajonas) parapijos kaimų: Ažukarklinės, Dvarykščiaus, Kalviškių, Ligūnų ir Pažemiškių. Leidinį sudaro Įvadas, kur pateikiama istorinių ir sociolingvistinių pastabų, panagrinėtos tekstų kalbos ypatybės, ir komentuoti tekstai. Aptariant kalbos ypatybes ypač norėta atkreipti dėmesį į garsų ir formų konkurenciją, parodyti ne tik kalbos istorijai svarbius archajiškus atvejus, bet ir sinchroninę tekstų kalbos įvairovę. Transkribuojant tekstus buvo laikomasi dinaminės sinchronijos principo, t. y. garsines ypatybes kiek įmanoma stengtasi perteikti tokias, kokios iš tikrųjų yra, jų neniveliuoti ir parodyti realią sinchroninę įvairovę. Kadangi yra įrašai, transkripcijoje nežymima intonacija. Teksto komentaruose, sudarytojo nuožiūra, aiškinami kai kurie slavizmai, retesni žodžiai, taip pat netipiškos kai kurios formos ir fonetiniai variantai. Tekstų turinys įvairus: pasakojimai apie gyvenimą, kasdienius darbus, jaunystę, lenkų ir rusų okupacijų laikus, įvairūs nutikimai. Leidinys visų pirma skiriamas mokslinei apyvartai, tačiau jis turėtų būti įdomus visiems, kurie domisi lietuvių kalbos tarmėmis. Knygos priedas – kompaktinė plokštelė su autentiškais pateikiamų tekstų garso įrašais.

ENThe collection of texts was compiled by Vytautas Kardelis. The collection continues “Corpus of Dialects” series. The book presents the detailed dialectological transcription of texts from the part of Eastern Aukštaičiai Uteniškiai sub-dialect – villages of Dūkštas (Ignalina district) parish: Ažukarklinė, Dvarykščius, Kalviškiai, Ligūnai and Pažemiškiai. The publication consists of Introduction presenting historical and sociolinguistic observations, analysing peculiarities of the language of texts and commenting on texts. When discussing peculiarities of the language, the intention was to draw particular attention to the competition of sounds and forms, to show not only archaic cases important for the language history, but also the synchronous variety of the text language. The principle of dynamic synchrony was followed when transcribing texts, i.e. an attempt was made, to the extent possible, to convey sound peculiarities the way they really are, not to level them and to show the real synchronous variety. Since there are records, intonation is not indicated in the transcription. Text commentaries, at the compiler’s discretion, explain some Slavisms, rarer words as well as some non-typical forms and phonetic variants. The text content is diverse: stories about life, daily work, youth, Polish and Russian occupation periods, various events. The publication is primarily meant for the scientific circulation, though it should be interesting for all those interested in dialects of the Lithuanian language. The book comes with a CD including authentic audio records of the provided texts.

ISBN:
9786094110504
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30091
Updated:
2013-04-28 22:06:18
Metrics:
Views: 36
Export: