Socializacija ir vaiko gerovė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socializacija ir vaiko gerovė
Alternative Title:
Schildren welfare and positive socialisation
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003.
Pages:
249 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Vaiko gerovė ir socialinės veiklos profesionalizacija. Socialinė pedagogika kaip vaiko gerovės strategija. Socialinių specialybių profesionalizacija. Socialinio pedagogo kompetencija — 2. Ekologinė socialinės pagalbos sistemos perspektyva. Bendruomenės fenomenas pozityviosios socializacijos procese. Mokykla – socialinės pagalbos koordinatorė. Demokratinio ugdymo galimybės ir pozityvioji socializacija — 3. Socializacijos rizikos veiksniai. Žiniasklaida kaip rizikos veiksnys. Deviantinis elgesys ir nepilnamečių nusikalstamumas. Šeimos netekęs vaikas kaip rizikos veiksnys — 4. Socialinės pedagoginės pagalbos modelis — Išvados — Summary — Conclusions.
Keywords:
LT
Gerovė / Welfare; Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Socialinė politika / Social policy; Socializacija / Socialization; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga – tai pirmasis bandymas apžvelgti vaiko socialinės gerovės problemas, įvertinant pozityviosios socializacijos įtaką, sparčiai kintančias socialinės politikos, socialinės apsaugos tendencijas ir šių problemų raidą pasaulio kontekste. Knygos tikslas – išanalizuoti Lietuvos vaikų gerovės politikos raidos per paskutinį dešimtmetį būdingiausius aspektus ir, lyginant su kitų kraštų laimėjimais, pasiūlyti optimalios socializacijos modelį. Pirmoje dalyje aptariama socialinės veiklos profesijų raida, analizuojamos socialinio pedagogo, kaip pagrindinio veikėjo pedagoginės pagalbos socializacijos procese ir socialinio koordinatoriaus, funkcijos. Antroje darbo dalyje nagrinėjamas bendruomenės fenomenas socializacijos procese. Analizuojant šį reiškinį plačiau analizuotas šeimos vaidmuo ir socialinio pedagogo galimybės bendradarbiauti su šeima, kuriai reikia socialinės pagalbos. Analizuojamos mokyklos galimybės koordinuojant socialinės pagalbos procesą ir kuriant socialinės pedagoginės pagalbos tinklą bendruomenėje. Trečioje dalyje nagrinėjami rizikos veiksmai socializacijos procese. Nagrinėjant deviantinio elgesio ir nepilnamečių nusikalstamumo tendencijas, jų ugdymą izoliuotose institucijose, ieškoma problemos sprendimo būdų, siekiant tinkamai organizuoti prevencijos veiklą. Ketvirtoje darbo dalyje nagrinėjama socialinės pedagoginės pagalbos optimizavimo galimybės, taip pat analizuojami ypatumai ir specifika, ieškant optimalios komandinio darbo metodikos. Leidinio pabaigoje pateikiamos išvados.Reikšminiai žodžiai: Gerovės plėtra; Socialinė integracija; Socialinė pedagogika; Socialinė veikla; Socialinės gerovės valstybės; Socialinės pagalbos sistema; Socializacijos rizika; Vaiko gerovė; Vaikų socializacija; Veiksniai; Vertybių sistemos; Child welfare; Children socialization; Factors; Social activities; Social assistance system; Social integration; Social pedagogies; Social welfare states; The socialization of risk; Value system; Welfare development.

ENThe book is the first attempt to give an overview of the problems of the child’s social wellbeing, evaluating the influence of positive socialization, rapidly changing tendencies of social policy and social security and the evolution of these problems in the global context. The book aims to analyse the typical aspects of the development of the Lithuanian children’s wellbeing policy over the recent decade and, comparing it with the achievements of other countries, to propose the model of optimal socialisation. The first part discusses the development of social professions, analyses the functions of a social pedagogue as the main actor in the pedagogical aid socialisation process and a social coordinator. The second part examines the phenomenon of the community in the socialisation process. The book more widely analyses the role of family and the social pedagogue’s possibilities of cooperation with the family who are in need of social assistance. This part explores the possibilities of the school when coordinating the social assistance process and creating the network of social pedagogical aid in the community. The third part examines risk actions in the socialisation process. When analysing the tendencies of deviant conduct and minors’ delinquency, their education in isolated establishments, the paper searches for problem solutions, seeking to adequately organise prevention. The fourth part examines the possibilities of optimising social pedagogical aid and analyses the peculiarities and specific features, searching for the optimum teamwork methodology.

ISBN:
9955568046
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43724
Updated:
2014-03-01 17:46:22
Metrics:
Views: 457
Export: