Socialinių įgūdžių lavinimas teatrine veikla integruoto ugdymo sąlygomis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių įgūdžių lavinimas teatrine veikla integruoto ugdymo sąlygomis
Alternative Title:
Social skills through theatrical activities in integrated education
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 1 (12), p. 61-67
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmenys, turintys specialiųjų poreikių; Individai turintys specialiųjų poreikių; Integracija; Socialiniai įgūdžiai; Specialių poreikių asmenys, integracija, socialiniai įgūdžiai, teatrinė veikla; Teatrinė veikla; Teatrinės veiklos; Individuals with special needs; Individuals with, special needs, integration, social skills, theatrical activity; Integration; Social skills; Theatrical activity.
Keywords:
LT
Aktorinis menas. Režisūra. Scenografija. Teatras / Acting art. Direction. Scenography. Theater; Asmenys, turintys specialiųjų poreikių; Individai turintys specialiųjų poreikių; Integracija / Integration; Socialinis ugdymas / Social education.
EN
Individuals with special needs; Individuals with, special needs, integration, social skills, theatrical activity; Social skills.
Summary / Abstract:

LTDemokratėjančioje visuomenėje vis daugiau dėmesio skiriama neįgalumą turinčių asmenų integracijai į visuomenę, stengiamasi mažinanti jų socialinę atskirtį, padėti jiems adaptuotis socialinėje aplinkoje, todėl rūpinamasi socialinių įgūdžių formavimu. Tai leidžia asmeniui valdyti socialines situacijas, sėkmingai adaptuotis besikeičiančioje aplinkoje, spręsti gyvenimiškas problemas. Straipsnyje norima atskleisti socialinių įgūdžių lavinimo V-X klasėse galimybę teatrine veikla integruoto ugdymo sąlygomis. Tuo tikslu buvo pastatytas eksperimentinis spektaklis pagal H. K. Anderseno pasaką „Coliukė“. Jo tikslas – sukurti bei pristatyti socialinių įgūdžių lavinimo modelį teatrinėje veikloje integruoto ugdymo sąlygomis, išaiškinti socialinių įgūdžių lavinimo poslinkius. Socialinių įgūdžių lavinimo modelis sukurtas remiantis H. Spanjaard ir J. Creemers tyrimais. Jį sudaro šie punktai: tiesioginis stebėjimas, netinkamas elgesys, pataisomas instruktavimas, „Pokyčių sankaupa“, socialinių gebėjimų lavinimas grupėje, individualus darbas – „Tikslų kortelės“, grįžtamasis ryšys. Modelyje akcentuojamas studijos vadovo ir paauglio bendradarbiavimas, individualus darbas su paaugliu, mokinio savarankiškumas. Po eksperimentinio spektaklio pastebėtos šios socialinių įgūdžių lavėjimo sritys: paaugliai tapo paslaugesni, jautresni aplinkiniams; stropesni mokykloje bei užsiėmimuose; lengviau reiškia nuomonę; geba valdyti savo emocijas, kalba be pakelto tono, sprendžia konfliktus be muštynių; neįžeidinėja, neužgaulioja vienas kito; tapo drausmingesni.

ENSociety, which becomes more democratic, also becomes more focused on integrating disabled people into society, trying to reduce their social exclusion, helping them to adapt to social environment. That is why the society shows concern in forming their social skills. It allows an individual to manage their social situations, successfully adapt to the changing environment and deal with real-life problems. The article aims to reveal the opportunity to develop social skills in 5th-10th classes through integration of theatrical activity. So, an experimental performance was staged according to H. K. Andersen‘s fairy tale “Thumbelina“. Its goal was to create and present the model of social skills development through theatrical activities in the integrated education, to explain the changes in development of social skills. Social skills development model is created based on the research by H. Spanjaard and J. Creemers. It consists of the following points: direct observation, inappropriate behavior, amendable instruction, “Collection of changes”, social skills development in groups, individual work – “Goal cards”, feedback. The model emphasizes cooperation between the leader of the research and teenager, individual work with teenager, learner’s self-sufficiency. After the experimental performance, the following areas of social skills development were observed: teenagers became more helpful, more sensitive to others; more diligent in school and sessions; expressed their opinion more easily; were able to control their emotions, speak without raised tone, resolve conflict without fighting; did not insult, did not abuse each other; became more disciplined.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38680
Updated:
2018-12-17 12:08:35
Metrics:
Views: 32    Downloads: 15
Export: