Civic education in pre-service training program for teachers and children welfare professionals

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Civic education in pre-service training program for teachers and children welfare professionals
In the Journal:
Social work & society. 2006, Vol. 4, iss. 1, p. 1-23
Keywords:
LT
Pedagogų rengimo programa; Pilietinis ugdymas, bakalauro studijos, socialinė pedagogika; Pilitinis ugdymas; Socialiniai pedagogai; Vaiko gerovės profesionalai.
EN
Children welfare professionals, social pedagogues; Civic education; Civic education, bacahelor; Social pedagogic; Training program for teachers.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacija ir didesnis Europos suvienijimas suteikia naujas galimybes vaiko asmenybės augimui ir socialinei raidai. Socialinis pedagogas gali tapti svarbiu pozityvios socializacijos raidos veiksniu, prisidėti prie vaiko gerovės užtikrinimo ir efektyvios socialinės-pedagoginės pagalbos sistemos kūrimo. Šeima, vietinė bendruomenė, bažnyčia, mokykla kartu su nevyriausybinėm organizacijom ir kitom neoficialiom organizacijom yra pagrindinės institucijos, kurios sąlygoja pozityvią vaikų socializaciją. Vilniaus pedagoginiame universitete vykdomose socialinės pedagogikos studijose papildomas dėmesys skiriamas pilietiniam ugdymui, nes pozityvi vaiko socializacija ir gerovė yra tiesiogiai susijusi su vaikų gerovės politika, įgyvendama valstybės ir vietinės valdžios. Pilietinio ir socialinio ugdymo stoka mokyklose riboja kai kurių vaikų galimybes tapti pilnaverčiais, gerai funkcionuojančiais piliečiais. Būtina ruošti profesionalus, kurie gali kompetentingai vadovauti socializacijos procesui ir prisidėti prie pilietinio ugdymo. Straipsnyje atskleidžiama, kaip pilietinio ugdymo ir socialinio darbo temos gali būti susiejamos socialinės pedagogikos studijų programoje, pagrindžiami įgūdžiai ir kompetencijos, reikalingi pedagogams organizuojant ugdymo procesą, paruošiantį moksleivius dalyvauti pilietiniame, socialiniame, ekonominiame ir politiniame gyvenime. Inovatyvi Vilniaus pedagoginio universiteto magistro studijų programa skirta parengti socialinius pedagogus, kurie atlieptų mokinių socialinius ir ugdymo poreikius.

ENGlobalisation and the greater unification of Europe provide new opportunities for child’s personality growth and social development. A social pedagogue can become an important factor of development of the positive socialisation, as well as contribute to the child’s well-being and the creation of an effective system of social-pedagogical assistance. The family, the local community, the church, the school together with non-governmental organisations and other non-official organisations are key institutions that influence positive socialisation of children. Studies in Social Pedagogy delivered in Vilnius Pedagogical University devote additional attention to civil education, since child’s positive socialisation and well-being are directly interrelated with the child welfare policy, implemented by the state and local authorities. Lack of civil and social education at schools limits possibilities for some children of becoming full-fledged and well functioning citizens. It is essential to prepare professionals, who would be able to take a competent charge of the socialisation process and thus contribute to civil education. The article reveals the way issues of civil education and social work can interrelate in the study programme of social pedagogy, justifies skills and competence, necessary for pedagogues to organise process of education, which would prepare pupils for civil, social, economic and political life. An innovative MA study programme of Vilnius Pedagogical University is devoted to prepare social pedagogues who would be able to respond to social and developmental needs of pupils.

ISSN:
1613-8953
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26278
Updated:
2021-03-22 13:45:49
Metrics:
Views: 45
Export: