Socialinių pedagogų profesinio tapsmo ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių pedagogų profesinio tapsmo ypatumai
In the Book:
Akademinė edukologija. 2. Vilnius: Mokslotyros institutas, 2006. P. 496-517. (Lietuvos mokslas ; kn. 59)
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education; Universitetai / Universities; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išanalizuoti socialinių pedagogų profesinio tapsmo šiuolaikiškumą ir perspektyvas. Tyrimo metu naudoti šie metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų, reglamentuojančių socialinių pedagogų veiklą ir rengimą aukštosiose mokyklose, analizė, loginis – konstruktyvusis, refleksyvusis – rekonstruktyvusis, apklausos. Atskleista, kad socialinių pedagogų profesija plėtojasi, turi profesijai reikalingų bruožų, tačiau jie nuolat kinta ir tobulėja. Socialinio pedagoginio darbo profesionalizavimą stabdo tam tikri procesai, vidinio ir išorinio konteksto disfunkcijos. Pirma, socialinių pedagogų profesinis rengimas nepakankamai yra reglamentuojamas vyriausybės lygmeniu, t. y. nepakankamai yra reglamentuojami aukštosiose mokyklose suteikiami kvalifikaciniai laipsniai ir profesinės kvalifikacijos. Antra, dokumentuose, reglamentuojančiuose socialinio pedagogo veiklą, ir mokslinėje literatūroje apibūdinamos bendriausios socialinio pedagogo funkcijos. Socialinis pedagogas įvairaus tipo ugdymo įstaigose atlieka pačias bendriausias funkcijas, tačiau skiriasi naudojami metodai, būdai ir priemonės, veiklos struktūra, turinys, formos ir pan. Trečia, neadekvatūs finansiniai ištekliai, turintys neigiamos įtakos socialinių pedagogų rengimo ir darbo kokybei ir motyvacijai. Ketvirta, socialinės tarnybos ir socialinių tarnybų infrastruktūra yra pradiniame plėtotės etape. Stokojama specialistų dienos centruose, darbui su jaunimu, profesionalų popamokinės veiklos įstaigose, orientuotose į vidutinių gabumų vaikų įgūdžių ugdymą.Reikšminiai žodžiai: Profesijos kriterijai; Profesinis diskursas; Rengimas(-is) universitete; Socialinis pedagogas; Socialinis pedagogas, Profesinis diskursas; Veiklos funkcijos; Criteria of profession; Professional discourse; Social pedagogue; Training at university; Work functions.

ENThe article is aimed at analysing the modernity and perspectives for the professional development of social educators. During the study, the following methods were used: analysis of scientific literature, analysis of documents that regulate social activities of social educators and their preparation in higher education institutions, logical – constructive and reflective – reconstructive surveys. It has been disclosed that the profession of social educators develops and has the characteristics which are necessary for this profession, but they are still changing and improving. The professionalization of social education work is hindered by certain processes and internal and external context dysfunctions. Firstly, the professional preparation of social educators, i.e. qualification degrees and professional qualifications which are awarded by higher education institutions, is not adequately regulated at governmental level. Secondly, the documents that regulate social education activities and the scientific literature describe the general functions of a social educator. Social educators in different types of education institutions perform the most general functions, but they use different methods, ways, and measures; activity structure, content, forms, etc. Third, inadequate financial resources have adverse effect on work quality of and motivation for the preparation of social educators. Fourth, the social services and the infrastructure of social services are at the early stage of their development. There is a shortage of specialists in day centres and for work with youth, professionals for after-school activities which are aimed at increasing the skills of children with average abilities.

ISBN:
99867952320
ISSN:
1392-4044
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55883
Updated:
2020-12-17 21:43:02
Metrics:
Views: 43
Export: