Narrative perspective of school social pedagogue’s support for social risk children: one child’s story “one out of five”

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Narrative perspective of school social pedagogue’s support for social risk children: one child’s story “one out of five”
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2018, Nr.2 (80), p. 125-139
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pagalba; Socialinis pedagogas; Socialinės rizikos vaikas; Naratyvas; Assistance; Social pedagogue; Social risk child; Narrative.
Keywords:
LT
Naratyvas; Parama ir pagalba / Support and assistance; Socialinės rizikos vaikas; Socialinis ugdymas / Social education; Vaikai / Children; Specialusis ugdymas / Special education.
EN
Assistance; Social pedagogue.
Summary / Abstract:

LTMokyklos socialinio pedagogo pagalba socialinės rizikos vaikams – aktuali, kompleksinė ir sudėtinga tema. Socialinis pedagogas – viena esminių figūrų šalies mokyklose kalbant apie socialinės lygybės užtikrinimą, socialinę integraciją, socializaciją ar tiesiog socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ugdymo procese. Kol kas trūksta supratimo apie mokyklos socialinio pedagogo pagalbos socialinės rizikos vaikams visumą: kaip ir kokiose situacijose ji pasireiškia, kaip teikiama, koks mokyklos socialinio pedagogo vaidmuo ir kokia veikla. Nors pati socialinė pedagoginė pagalba reglamentuota teisiniu lygmeniu, trūksta realios situacijos supratimo, išsamesnės analizės, kuri atskleistų patį socialinės pedagoginės pagalbos procesą, leistų į ją pažvelgti giliau ir sudarytų situacijos tobulinimo prielaidas. Šiame straipsnyje mokyklos socialinio pedagogo pagalba socialinės rizikos vaikams analizuojama taikant naratyvinį požiūrį. Pateikiamas vienos socialinės pedagogės (Sigitos) naratyvas apie jos pagalbą socialinės rizikos vaikui Ryčiui. Naratyvo logika: aprašymas (interviu su tyrimo dalyvėmis metu gautų istorijų pagrindu sukonstruoti naratyvai, suskaidyti smulkesnėmis dalimis, iš esmės tai yra ne autorės, o tyrimo dalyvių patirtys), interpretacija (asmeninės įžvalgos apie pateikiamus naratyvus, asmeninis požiūris, prisiminimais paremti apmąstymai), paaiškinimas (moksline literatūra pagrįstas objektyvus aprašyme pateikiamo naratyvo (jo dalies) atskleidimas). [Iš leidinio]

ENSocial pedagogue’s assistance to social risk children is a relevant, complex and difficult topic. Social pedagogue is one of the key figures in country’s schools in terms of ensuring social equality, social integration, socialisation or simply the provision of social pedagogical assistance in the education process. However, currently there is not enough of a deeper understanding about the entire notion of school social pedagogue’s assistance to social risk children: how and in which situations it takes place, how it is organised and what is the role of a social pedagogue as well as which specific activities are carried out. Even though social pedagogical assistance itself is regulated in the legislation, there is still a prevailing lack of the actual situational and in-depth analysis that would reveal the entire process of social pedagogical assistance, allow to have a better look at it and through understanding it, enable the improvement of the situation. In this article, assistance provided by school social pedagogue to social risk children is analysed through narrative approach. In this article is represented one social pedagogues (Sigita) narrative about her assistance to social risk child Rytis. Sigita’s narrative is analysed on the following logic: description (narratives themselves, based on stories told by respondents during interviews, divided into smaller units), interpretation (personal insights about the narratives provided, personal approach, reflections based on memories) and explanation (objective analysis of a narrative provided in the description (or a part of it), based on scientific literature). [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v79i2.1781
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80306
Updated:
2019-11-20 14:23:18
Metrics:
Views: 29    Downloads: 1
Export: