Neformalusis švietimas Lietuvoje : faktai, interesai, vertinimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformalusis švietimas Lietuvoje: faktai, interesai, vertinimai
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2009.
Pages:
90 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas: Kas tiriama?; Kaip tiriama?; Kur tiriama? — Neformaliojo vaikų švietimo samprata: politinis, teorinis ir patirtinis tyrimo kontekstas — Neformalusis vaikų švietimas strateginiuose švietimo dokumentuose — Neformalusis vaikų švietimas užsienio šalyse — Neformaliojo vaikų švietimo tyrimai Lietuvoje — Neformaliojo vaikų švietimo konceptualizavimas — Socialinis dalyvavimas: socializacija ir individuacija — Skirtingi intelekto tipai - įvairiapusė asmenybė — Neformaliojo vaikų švietimo veiklos: dalyvavimas, informuotumas, interesai — Bendri neformaliojo švietimo veiklų lankomumo duomenys — Bendras neformaliojo švietimo veiklų lankomumo reitingas — Neformaliojo švietimo veiklų bendrojo lavinimo mokykloje lankomumas — Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų būrelių lankomumas — Bendrojo lavinimo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose veikiančių būrelių palyginimas — Būrelių lankomumas — Mokytojai — Mokinių ir jų tėvų informuotumas apie neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasiūlą — Mokinių ir jų tėvų domėjimasis neformaliojo vaikų švietimo veiklomis — Empirinė neformaliojo vaikų švietimo semantikos išplėstis — Neformaliojo vaikų švietimo tikslų vertinimas — Neformaliojo vaikų švietimo problemų vertinimas — Neformaliojo ir formaliojo švietimo santykio vertinimas — Specialiųjų poreikių mokinių, nepasiturinčių šeimų ir rizikos grupės šeimų mokinių patirtis — Išvados — Rekomendacijos — Literatūra.
Keywords:
LT
Lietuva; Mokiniai; Neformalus mokymasis; Neformalusis švietimas; Ugdymas.
EN
Education; Informal education; Lithuania; Non-formal learning; Student.
Summary / Abstract:

LTMokslo studijoje pristatomas tyrimas, kurį atliko Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno technologijos universiteto tyrėjų grupė 2008 metais. Tyrimo tikslas buvo nustatyti mokinių dalyvavimo neformaliojo vaikų švietimo sistemoje tendencijas, atskleisti neformaliojo vaikų švietimo dalyvių informuotumą ir interesus, neformaliojo vaikų švietimo tikslų bei formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo santykio vertinimą. Kompleksinis analizės būdas įgyvendinamas trianguliacijos principu taikant kelis duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus (focus grupė, struktūruota ir pusiau struktūruota apklausos, kokybinė turinio ir statistinė analizės), įvairius duomenų šaltinius (įvairias imtis: mokytojų, mokinių, tėvų, ekspertų), bei derinant Švietimo strategijos ir teorines (socialinio dalyvavimo, intelekto tipų) nuostatas. Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad mokinių dalyvavimas neformaliajame vaikų švietime nėra pakankamas, o veiklų pasirinkimai - nesubalansuoti. Mokinių poreikiai yra tenkinami iš dalies, yra pasiūlos ir paklausos disproporcija. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos ir bendrojo lavinimo mokyklos skiriasi pagal veiklų turinį ir kryptingumą. Identifikuoti tokie neformaliojo švietimo kokybę apibūdinantys aspektai: švietimo tikslų realizavimo, formaliojo ir neformaliojo švietimo disproporcijos, lytiškumo, saugumo, finansavimo ir materialinės bazės, pasirinkimo laisvės ir atsakomybės, neformaliojo švietimo pripažinimo aspektai. Tyrimo rezultatų pagrindu formuluojamos rekomendacijos neformaliojo vaikų švietimo plėtotei.

ENThe scientific study presents a research carried out by the research team from Vytautas Magnus University and Kaunas University of Technology in 2008. The aim of the research was to identify the tendencies of pupils’ participation in the non-formal children’s education system, reveal the awareness and interests of non-formal children’s education participants as well as the evaluation of the aims of non-formal children’s education and the relation of formal and non-formal children’s education. A complex analysis was carried out following the triangulation principle by employing several data collection and processing methods (focus group, structured and semi-structured interviews, quantitative content and statistical analysis), various data sources (various samples: teachers, pupils, parents, experts), and by coordinating the provisions of the Education Strategy and theoretical provisions (social inclusion, types of intelligence). The analysis revealed that pupils’ participation in non-formal children’s education is insufficient and the choice of activities is imbalanced. Pupils’ needs are only partially met, and there is a supply-demand disproportion. Non-formal children’s education institutions and general education schools differ according to the content and purposefulness of activities. The following aspects describing the quality of non-formal education have been identified: realization of educational goals, formal and non-formal education disproportion, sexuality, security, financing and the facilities, freedom of choice and responsibility, recognition of non-formal education. The results of the research served as a basis for the recommendations concerning the development of non-formal children’s education.

ISBN:
9789986036517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24762
Updated:
2020-12-30 17:58:07
Metrics:
Views: 43
Export: