Tėvų, įveikiančių vaikų elgesio ir emocijų sunkumus, patirtis : anketinės apklausos rezultatų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvų, įveikiančių vaikų elgesio ir emocijų sunkumus, patirtis : anketinės apklausos rezultatų analizė
Alternative Title:
Experience of parents in overcoming emotionaland behavioral difficulties of their children : a survey analysis
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai . 2013, Nr. 2 (40), p. 25-32
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Elgesio ir emocijų sunkumai; Emocijų ir elgesio valdymas; Lietuva; Tėvai; Vaikai
EN
Children; Emotional and behavioral difficulties; Emotional and behavioral management; Lietuva; Parents
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas, kurio rezultatai atskleidė tėvų, auklėjančių elgesio ir emocijų sunkumų patiriančius iki mokyklinio amžiaus vaikus, patirtį. Analizuojami stebimi EES, taikomos vaikų elgesio valdymo strategijos bei poreikis pagalbai ir pageidaujamos pagalbos kryptingumas. Tyrime dalyvavo 70 ikimokyklinio elgesio ir emocijų sunkumų patiriančių vaikų tėvai iš įvairių vietovių. Duomenims apdoroti taikyti kokybiniai-interpretaciniai ir statistiniai duomenų analizės metodai: aprašomoji statistika, faktorinė analizė, parametrinis T testas. Paaiškėjo, kad tėvai dažniausiai pastebi, jog emocijų ir elgesio sunkumų patiriantys ikimokyklinio amžiaus vaikai pasižymi bloga asmens savikontrole, chaotiška, netolygia veikla, dėmesio stoka. Retai atpažįstami vaiko socialiniai ir emociniai sunkumai. Tėvų taikomos elgesio ir emocijų valdymo strategijos, orientuotos į pozityvių sąveikų konstravimą su vaiku, yra įvairios, netradicinės: pozityvus pastiprinimas, alternatyvūs socialiai priimtino elgesio būdų rodymas ir skatinimas, terapinė veikla, kompleksiniai elgesio valdymo sistemos elementai. Pritaikoma tinkama fizinė aplinka. Tėvai dažniausiai patiria sunkumų dėl vaiko ypatingumo, todėl labiausiai išreiškiamas švietimo pagalbos iš darželyje dirbančių pedagogų ar kitų specialistų, veiksmingesnių dalijimosi informacija būdų, ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo poreikis. [Iš leidinio]

ENArticle presents the research whose results revealed the experience of parents bringing up pre-school children with emotional and behavioral difficulties. The observed emotional and behavioral difficulties, the applied strategies for controlling children's behavior and the need for help and the purposefulness of the requested help are analyzed. 70 parents of pre-school children with emotional and behavioral difficulties from different places participated in this research. For data processing, qualitative-interpretative and statistical methods of data analysis were used: descriptive statistics, factor analysis and a parametric T-test. It appeared that preschool children with emotional and behavioral difficulties usually manifest poor personal self-control, chaotic, uneven activities and lack of attention. Social and emotional difficulties are rarely recognized. The strategies used by parents for controlling children's behavior that are orientated towards the construction of positive interactions with the child are various and non-traditional: positive reinforcement, display and promotion of alternative socially acceptable behavior, therapeutic activities as well as elements of integrated behavior management system. The suitable surroundings are applied. Parents usually have difficulties because of the peculiarity of the child, i.e. why the need for educational assistance from the teachers and other staff working in the kindergarten, more effective ways of sharing information as well as individualisation and differentiation of the training process is mostly expressed. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52275
Updated:
2020-09-10 15:16:07
Metrics:
Views: 24    Downloads: 8