Sociopedagoginės pagalbos vaikams, patyrusiems mokymosi nesėkmes, prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociopedagoginės pagalbos vaikams, patyrusiems mokymosi nesėkmes, prielaidos
Alternative Title:
Assumptions of sociopedagogical assistance to children who have experienced learning failure
In the Journal:
Pedagogika. 2008, 89, p. 115-122
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos pagrindinės nesėkmingo mokymosi priežastys: motyvuotos, nukreiptos į tikslą veiklos stoka, netinkama mokytojo ir mokinių tarpusavio sąveika, vaiko gabumai ir mokymosi negalios. Tyrimo tikslas - panagrinėti socialinių pedagogų veiklos, dirbant su vaikais, patyrusiais mokymosi nesėkmes, prielaidas. Vaikui, patyrusiam mokymosi nesėkmes, svarbi ne tik dalykinė, bet ir socialinė pedagoginė pagalba. Mokslinės literatūros analizė rodo, kad sociopedagoginė pagalba - kompleksinė pagalba, kurios veiksmingumą galima apibrėžti kaip pedagogų pastangas pastebėti mokinių mokymosi nesėkmes ir padėti jiems įveikti mokymosi sunkumus. Tyrimo rezultatų analizė leidžia daryti išvadą, kad dažniausiai nesėkmingą mokymąsi lemia bendri mokymosi sunkumai, per didelės namų darbų apimtys ir moksleivių dėmesio koncentracijos stoka. Įvertinant tai, kad Lietuvoje didėja nesėkmingai besimokančių mokinių skaičius, būtina rekomenduoti plėtoti pedagoginės ir psichologinės pagalbos prieinamumą, veiksmingumą ir kokybę. Tyrimu nustatyta, kad mokymosi sunkumus mokykloje dažniausiai padeda įveikti klasės auklėtojas, o kitų pagalba mokiniams yra mažiau prieinama ar priimtina. Remiantis atliktu tyrimu, teigiama, kad į pagalbos organizavimo procesą turi įsijungti visas mokytojų kolektyvas: psichologai, socialiniai pedagogai, dalykų mokytojai ir klasės auklėtojas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymosi nesėkmės; Sociopedagoginė pagalba; Mokymosi motyvacija; Unsuccesful learning; Sociopedagogical helping; Learning motyvation.

ENThe article discusses the main reasons for unsuccessful learning: the lack of motivated, directed to certain goals activity, inadequate teacher and student interaction, child’s ability and teacher’s incapability. Research aim: analyze the assumptions of social educator’s activity who works with children having experienced learning failure. The child who has experienced learning failure needs not only matter-of-fact but also sociopedagogical assistance. Scientific reference analysis shows that sociopedagogical assistance is complex help and its efficiency can be described as pedagogue’s effort to notice student’s learning failure by overcoming learning difficulties. According to research result analysis the conclusion is that unsuccessful learning is most often caused by general learning difficulties, too many homework tasks and lack of student attention concentration. It is necessary to provide better accessibility to pedagogical and psychological assistance, improve its efficiency and quality as in Lithuania the number of students having experienced learning failure is growing. It is also estimated that at school class tutors usually help students cope with learning difficulty whereas other kinds of assistance are either less accessible or less acceptable. According to research it is stated that the whole teaching staff – psychologists, social educators, various subject teachers and class tutors – have to participate in the process of assistance organization. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17602
Updated:
2018-12-17 12:16:45
Metrics:
Views: 66    Downloads: 14
Export: