The Absorptive capacity of pedagogical psychological services to modern educational functions

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Absorptive capacity of pedagogical psychological services to modern educational functions
Alternative Title:
Pedagoginių psichologinių tarnybų imlumas šiuolaikinėms edukacinėms funkcijoms
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2007, Nr. 3, p. 52-58
Keywords:
LT
Gebėjimas įsisavinti; Imlumas; Pedagoginės psichologinės tarnybos; Šiuolaikinės edukacijos funkcijos; Šiuolaikinės edukacinės funkcijos, pedagoginės psichologinės tarnybos.
EN
Absorptive capacity; Modem educational functions; Modern educational functions; Pedagogical psychological services.
Summary / Abstract:

LTBesikeičiančioje visuomenėje dažnai susiduriama su socialinėmis, psichologinėmis, pedagoginėmis problemomis. Sprendžiant tokias problemas didelis vaidmuo tenka pedagoginėms psichologinėms tarnyboms. Psichologinėms tarnyboms būdinga kaita - jos vystosi, keičiasi, tobulėja. Šių tarnybų pagalba vaikui turi būti sisteminė, t.y. specialistų komanda turi suteikti vaikui įvairiapusę pagalbą. Kvalifikuota tarnybų veikla priklauso nuo pačių tarnybų gebėjimo prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, jų imlumo žinių visuomenės teikiamoms naujovėms, šiuolaikinėms edukacinėms funkcijoms. Psichologiniu bei edukaciniu požiūriu į pedagoginės psichologinės pagalbos ypatumus gilinosi ir Lietuvos, ir užsienio šalių mokslininkai. Imlumo sąvoka Lietuvoje analizuota tik ekonominiu požiūriu, o užsienio šalių mokslininkai imlumą daugiausia analizavo vadybos, edukacinėje bei organizacijų ekonomikos srityse. Edukacinių funkcijų analizei didelę įtaką Lietuvoje turėjo edukologijos mokslininkų darbai, kuriuose išreiškiamas ir vadybinis, ir socialinis, ir edukacinis požiūris į edukacines funkcijas, edukacinių naujovių diegimą šiuolaikinėje visuomenėje. Tyrimo problema apima tokius klausimus: Ar ryškėja pedagoginių psichologinių tarnybų pokyčiai? Ar pedagoginės psichologinės tarnybos imlios šiuolaikinėms edukacinėms funkcijoms? Tyrimo tiksiąs: atskleisti pedagoginių psichologinių tarnybų imlumą šiuolaikinėms edukacinės funkcijoms. Tyrimo metodai, mokslinės literatūros analizė; apklausa raštu; statistinė aprašomoji analizė (SPSS for Windows 12.0). Tyrimo rezultatai rodo, jog pedagoginių psichologinių tarnybų pokyčiai yra pakankamai ryškūs. Tai atspindi klientų skaičiaus didėjimas, artimesnių santykių su kolegomis kūrimas, dalyvavimas projektuose bei naujos įrangos įsigijimas.Vis tik informacijos sklaida apie egzistuojančius pokyčius nėra lanksti ir tai sąlygoja specialistų pasyvumą domintis profesinio tobulinimosi metodais. Tyrimas parodė, kad didelis dėmesys skiriamas analizei, kokių kompetencijų darbuotojams trūksta, ir planavimui, kaip darbuotojai turėtų įgyti trūkstamas kompetencijas, todėl dauguma respondentų mano, kad tarnybų darbuotojai yra nuolat skatinami tobulinti savo veiklos procesus ir procedūras; tarnybos yra pakankamai aktyvios, besikeičiančios. Jų veikla orientuota ne tik į pagalbos klientui teikimą, bet ir į nepertraukiamą mokymosi procesą, kurio metu siekiama kurti naują žinojimą bei supratimą nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Todėl galima teigti, jog pedagoginės psichologinės tarnybos palaipsniui besikeisdamos tampa įstaigomis (organizacijomis), imliomis šiuolaikinėms edukacinėms funkcijoms. [Iš leidinio]

ENWe often face social, psychological and educational problems in the volatile society. In the plane of these problems' solution a big role is played by pedagogical psychological services. Alternation is typical of psychological services - they develop, change and improve. The assistance of these services for a child has to be systematic - i.e. a team of specialists has to provide manifold assistance for a child. Qualified work of the services depends on the service capacity to adjust to a quickly changeable environment, their absorptive capacity to innovations provided by media society and modern educational functions. The concept of absorptive capacity has only been analyzed economically in Lithuania. Meanwhile foreign scientists had analyzed absorptive capacity in the fields of management, education and organizational economics mainly. In Lithuania the analysis of educational functions was deeply influenced by the works of educational scientists, where managerial, social and educational views of educational functions and implementation of educational innovations in the modern society are expressed. The article focuses on the following research questions: Do changes in pedagogical psychological services emerge? Are pedagogical- psychological services capable to absorb modern educational functions? The aim of the research: to reveal the absorptive capacity of pedagogical psychological services to modern educational functions. The obtained research results show that changes in pedagogical psychological services are quite distinct. This is reflected by a growing number of clients, creation of a closer relationship among colleagues, participation in projects and acquirement of new equipment. However, the information spread on existing changes in services is not versatile and this conditions the passivity of specialists taking interest in professional perfection methods.The research has shown that services pay big attention to the analysis of what abilities personnel lacks and the planning on how personnel should gain the lacking abilities, therefore according to the majority of respondents, service personnel is constantly prompted to improve their work processes and procedures. Services are quite active and volatile. Their work is oriented not only towards help rendering to a client, but also towards continuous learning process, the purpose of which is to create new knowledge and understanding in constantly changeable environment. Therefore, it can be stated that gradually changing pedagogical psychological services become organizations open to modern educational functions. [From the publication]

ISSN:
1822-3338
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89488
Updated:
2021-03-04 09:26:12
Metrics:
Views: 63    Downloads: 1
Export: