Children's summer leisure as communicative and learning in the partnership environment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Anglų kalba / English
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Children's summer leisure as communicative and learning in the partnership environment
In the Journal:
Keywords:
LT
Laisvalaikis / Leisure; Pedagogika / Pedagogy; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTVaikų laisvalaikis visuomenės istorinėje-kultūrinėje raidoje patyrė didelių pokyčių tiek savo turiniu, tiek formomis: įvyko perėjimas nuo organizuotų prie laisvai vaikų ir šeimos pasirenkamų formų, turinys plėtėsi nuo laisvalaikio mokykloje iki savaitgalinio, šventinio, atostogų laisvalaikio. Vaikų patirties vasaros laisvalaikiu atskleidimas yra svarbus reiškinys kuriant naujas žinias apie šiuolaikinės laisvalaikio kultūros fenomenus. Mokyklos aplinka keičiama į laisvą, neinstitucinę aplinką. Todėl keičiamas ir bendraamžių vaidmuo: buvę mokyklos draugai tampa kiemo, žaidimų ir laisvalaikio draugais. Vasarą vaikų gyvenimas labiau reguliuojamas, nėra priklausomas nuo vietovės (kaimo, miesto). Būdami kartu su bendraamžiais, vaikai palaiko socialinius ryšius ir įgyja patirties, nepriklausomai nuo jų tėvų ir kitų suaugusiųjų. Bendravimas su draugais yra svarbus socializacijos procesas vasaros laisvalaikiu, padedantis ugdytis daugelį įgūdžių, gebėjimų, požiūrių, turinčių įtakos prisitaikant bendruomenėje, formuojant savąjį „aš“ (asmens tapatybę). Straipsnyje gvildenamas probleminis klausimas – kaip vaikai supranta savo vasaros laisvalaikį bendravimo ir mokymosi aplinkose. Siekiama ištirti, kokią prasmę vaikams suteikia vasaros laisvalaikis bendravimo ir mokymosi partnerystės aplinkoje. Naudoti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, meta-analizė, laisvos vaikų esė turinio analizė.Reikšminiai žodžiai: Mokymosi aplinka; Vaikai; Vaikų vasaros laisvalaikis; Vasaros poilsis; Children; Childrens summer leisure; Learning environment; Summer leisure.

ENChildren’s leisure experienced considerable changes in society’s historical-cultural development with regard to both content and forms: there was a transition from organised forms to those freely chosen by children and the family, and the content expanded from leisure at school to weekend, festive or holiday leisure. Revealing children’s experience at summer leisure time is an important phenomenon when creating new knowledge about the phenomena of contemporary leisure culture. The school environment is changed into a free, non-institutional environment. Therefore, the role of peers also changes: former school friends become the yard, game and leisure friends. In summer, children’s life is more regulated and does not depend on the locality (village, city). Staying together with their peers, children maintain social contacts and acquire experience, regardless of their parents and other adults. Communication with friends is an important socialisation process in summer leisure time, which helps to develop many skills, abilities, attitudes, which influence adaptation in the community and formation of “self” (personal identity). The paper explores the problem issue how children understand their summer leisure time in the communication and learning environments. It aims to analyse the meaning provided to children by the summer leisure time in the communication and learning partnership environment. The paper used the following research methods: analysis of scientific literature, meta-analysis, and analysis of the content of the free-form essays written by children.

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37195
Updated:
2018-12-17 13:16:09
Metrics:
Views: 34    Downloads: 8
Export: