Sociokultūrinių pokyčių visuomenėje įtaka jaunimo vertybių ugdymuisi (-si)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociokultūrinių pokyčių visuomenėje įtaka jaunimo vertybių ugdymuisi (-si)
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Socialinis gyvenimas / Social life; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTJaunimo vertybių ugdymas(is) yra tyrinėjamas daugelio autorių, tačiau sociokultūrinių pokyčių įtaka jaunimo vertybinių orientacijų ugdymui(si) konkrečioje visuomenėje yra mažiau tyrinėta problema. Straipsnyje keliami klausimai, kokią įtaką sociokultūriniai pokyčiai visuomenėje daro jaunimo vertybių ugdymui(si), kaip turėtų būti ugdomos jaunimo vertybės, kad jų socializacija vyktų sėkmingiau šiuolaikinėje visuomenėje. Nagrinėjant vertybių sampratą, pagrindinius jaunimo vertybių ugdymą(si) sąlygojančius veiksnius (šeimą, bendraamžių subkultūrą, mikrosociumą, auklėjimo institutus, religines organizacijas), jaunimo tarpe paplitusias problemas, atskleidžiama sociokultūrinių pokyčių įtaka pagrindiniams socializacijos agentams. Šeimos, mokyklos, bažnyčios įtaka socializacijos procesui silpnėja, nes jų vaidmenį perima žiniasklaida, formuodama jaunuolių vertybinę orientaciją, pateikdama standartus, kurių reikia siekti. Keliama išvada, kad Lietuvos sociokultūrinė situacija keičia jaunimo vertybių ugdymo(si) dimensijas, o pedagogai, ugdydami jaunimo vertybes, patiria sunkumus, nes susiduria su vertybių devalvacija visuomenėje. Jaunimo vertybių ugdymas(is) neturės pozityvių rezultatų, jei nebus atstatyta žmogaus besąlyginė vertė visuomenėje. Jaunimo vertybinis ugdymas(is) turi apimti keletą lygmenų: žmogaus vertės reabilitaciją visuomenėje, žiniasklaidos socialinę kontrolę ir atsakomybės prisiėmimą, pagalbą šeimai ugdant vaikus, mokyklos didesnį dėmesį jaunimo socialiniam ugdymui, jaunimo skatinimą įsijungti į visuomeninių organizacijų veiklą.Reikšminiai žodžiai: Jaunimas; Sociokultūriniai pokyčiai; Vertybės; Sociocultural change; Sociocultural changes; Values; Youth.

ENDevelopment of values in young people has been studied by a number of authors; however the influence of socio-cultural changes on the development of young people’s value system in a specific society is a less studied issue. The article raises the questions how socio-cultural changes in the society influence the development of values in young people, how values should be developed in young people to make their socialisation more successful in a modern society. The influence of socio-cultural changes on the main socialisation agents are revealed when analysing the conception of values, the main factors, which determine value development in young people (family, peers’ sub-culture, micro-community, educational institutes, religious organisations) and problems common to young people. The influence of the family, school, church on the socialisation process is weakening because their role is taken over by the media, which forms the value system of young people and provides standards to be achieved. A conclusion is made that the Lithuanian socio-cultural situation changes the dimensions of value development in young people, and educators encounter difficulties when developing values in young people because they face devaluation of values in the society. Development of values in young people will not have any positive results, if unconditional value of a human is not restored in the society. Value development in young people must include several levels: rehabilitation of a human value in the society, social control of the media and taking responsibility, assistance to families in child education, greater attention of schools to social education of young people, encouraging of young people to participate in the activities of public organisations.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4010
Updated:
2014-01-09 19:45:59
Metrics:
Views: 46
Export: