Socialinio darbuotojo vaidmuo ikimokyklinėje ugdymo institucijoje teikiant socialines paslaugas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio darbuotojo vaidmuo ikimokyklinėje ugdymo institucijoje teikiant socialines paslaugas
Alternative Title:
Social worker’s part in preschool education institution - modeling social favour rendering
In the Journal:
Socialinis ugdymas . 2007, Nr. 4 (15), p. 94-106
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
vaikų darželis; socialinė paslauga; socialinis darbuotojas; socialinių paslaugų modeliavimai
Summary / Abstract:

LTVienas švietimo sistemos tikslų - tirti pedagoginės bendruomenės poreikius, analizuoti socialinės veiklos pokyčius šiuolaikinių švietimo dimensijų kontekste. Funkcionuodamas aplinkoje, švietimas daro įtaką bendruomenės ir jos narių socializacijai, jeigu plečiama socialinių paslaugų infrastruktūra. Pagrindinė švietimo sistemos paslauga - kokybiškas, visapusiškas, integruotas asmenybės ugdymas. Per du švietimo reformos dešimtmečius ikimokyklinėse ugdymo įstaigose daug nuveikta diegiant modernaus lavinimo pagrindus. Kiek mažiau dėmesio skirta socialinių paslaugų teikimo koordinavimui. Straipsnyje parodoma, kaip, išaugus pragyvenimo lygiui, padidėjo tėvų ir jų vaikų socialinių paslaugų poreikiai, kurių pati ikimokyklinė įstaiga negali patenkinti. Tėvai suinteresuoti, kad ikimokyklinėje įstaigoje vaikai gautų daugiau socialinių paslaugų, nors už tai ir būtų mokama papildomai. Teikiamos socialinės paslaugos turi būti visapusiškos, harmoningai veikiančios vaiko asmenybę. Todėl būtina paslaugų atranka auklėjamuoju ir kitais aspektais. Naujas vadybinis modelis yra priešprieša tradiciniam vadybiniam modeliui, kurio vykdytojas tarsi atlieka įstaigos vadovo parankinio vaidmenį, mato tik kasdienius atvejus, o ne vaikų socializacijos perspektyvą. Nauji socialinių darbuotojų etatai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje gali būti efektyviai panaudoti socialinių paslaugų koordinavimui, kad socialinės aplinkos sąveika, ryšiai su visuomene būtų dar glaudesni ir efektyvesni.

ENOne of the objectives of education system is to examine needs of educational community, to analyse the changes in social activity in the context of modern educational dimensions. While functioning in the environment, the education influences the socialization of the community and its members, if the expansion of infrastructure for social services takes place. Basic service of education system is qualitative, comprehensive, integrated development of personality. Over two decades of educational reform in pre-school educational institutions, it was accomplished much during the introduction of elements for modern education. Somewhat less attention was paid to the coordination of provision of social services. The article shows how needs for social services of parents and children increased after the rise of living standards, which cannot be met by the pre-school institution. Parents are interested for their children to get more social services in the pre-school institutions, although they would be charged extra for that. Social services provided must be universal, affecting the personality of the child harmoniously. It is therefore necessary to enable the selection in educational and other aspects. New managerial model is opposite to the traditional managerial model, where the performer sort of carries out the role of the head office-boy in the institution, and sees the everyday cases only rather than socialization perspective for children. New posts for social workers in pre-school educational institution can be effectively used for the coordination of social services so that the interaction of social environment and public relations would be even closer and more effective.

ISSN:
1392-9569, 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17832
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 19    Downloads: 9
Export: