Students' opinion on the education of management competencies in the social pedagogy study programme

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Students' opinion on the education of management competencies in the social pedagogy study programme
Alternative Title:
Studentų nuomonė apie vadybinių kompetencijų ugdymą socialinės pedagogikos studijų programoje
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2011, Nr. 8(1), p. 18-26
Keywords:
LT
Lyginimas; Socialinės pedagogikos studijos; Spcialinės pedagogikos studijos; Universiteto ir kolegijos studentai; Vadybinė kompetencija; Vadybinės kompetencijos.
EN
Comparing; Management competencies; Social pedagogy studies; Students at universities and colleges.
Summary / Abstract:

LTŠiandieninėje visuomenėje dideli reikalavimai taikomi įvairiems specialistams, tame tarpe ir socialiniams pedagogams, kryptingai padedantiems vaikams jų socializacijos procese. Pagrindinis socializacijos proceso vadovas bendrojo lavinimo mokykloje yra socialinis pedagogas, kuris tampa tarpininku tarp vaiko, jo šeimos, įvairių institucijų ir visuomenės. Vis labiau pabrėžiama mokyklos socialinio pedagogo vadybinė veikla, t.y. dirbdamas ugdymo institucijose, socialinis pedagogas turi profesionaliai valdyti vaikų socializacijos procesą ne tik ugdymo institucijose, bet ir už šių institucijų ribų. Socialiniam pedagogui būtinos vadybinės kompetencijos, kurios apibūdinamos kaip socialinio pedagogo gebėjimai realizuoti tarpusavyje susijusias valdymo funkcijas, todėl socialinio pedagogo vadybinių kompetencijų struktūroje galima išskirti planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės kompetencijas. Tuo tarpu pastaraisiais metais atlikti tyrimai rodo, jog daugeliui socialinių pedagogų trūksta vadybinių kompetencijų. Neišvengiamai kyla klausimas, kaip ugdomos vadybinės kompetencijos socialinės pedagogikos studijų programose, kurie dalykai formuoja vadybinę kompetenciją. Atsižvelgiant į tai buvo nuspręsta atlikti tyrimą, sutelkus dėmesį į vieną problemos aspektą - socialinių pedagogų vadybinių kompetencijų ugdymą aukštojoje mokykloje. Tyrimo objektas: studentų vadybinių kompetencijų ugdymas. Tyrimo tikslas - atskleisti studentų nuomonę apie vadybinių kompetencijų ugdymą socialinės pedagogikos studijų programoje. Tyrimo metodai: socialinio pedagogo rengimą bei profesinę veiklą reglamentuojančių dokumentų analizė; mokslinės literatūros analizė, duomenų rinkimo metodas - apklausa raštu; statistinės duomenų analizės metodai. Atsakymai j atvirus klausimus buvo analizuojami kiekybinės kontentinės turinio analizės būdu.Tyrimo imtis. Tyrime dalyvavo 201 penkių aukštųjų mokyklų socialinės pedagogikos studijų programų baigiamojo kurso studentai. Tyrimo instrumento pagrindu tapo teorinės analizės būdu atskleista socialinio pedagogo vadybinių kompetencijų struktūra. Tyrimo rezultatai leidžia manyti, kad visi socialinės pedagogikos studijų programų studentai suvokia vadybinių kompetencijų svarbą socialinio pedagogo darbe. Studentų nuomone, jie įgyja tik pakankamai vidutiniškas vadybines kompetencijas, kurių reikia sėkmingai socialinio pedagogo veiklai. Geriausiai studentai įsivertino studijų metu įgytas organizavimo ir vadovavimo kompetencijas, kurios apima skirtingų žmonių grupių, komandų formavimą ir jų veiklos koordinavimą, siekiant iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Dalis studentų gerai įsivertino ir studijų metu įgytas planavimo kompetencijas, reikalingas sėkmingai socialinio pedagogo vadybinei veiklai. Paaiškėjo, kad socialinės pedagogikos studijų programų studentai neįgijo pakankamai kontrolės kompetencijų, nuo kurių tiesiogiai priklauso socialinės pedagoginės pagalbos teikimo kokybė ir socialinio pedagoginio poveikio ugdytiniui veiksmingumas. Studentų nuomone, vadybines kompetencijas padėjo ugdytis ne tik studijų dalykai, orientuoti į vadybinių kompetencijų įgijimą: „Organizacijų vadyba", „Projektų vadyba", „Verslo vadyba", „Socialinių sistemų vadyba", bet ir kiti studijų dalykai, kurie nebuvo tikslingai orientuoti į vadybinių kompetencijų ugdymą. [Iš leidinio]

ENIn modem society high-level requirements are applied for various specialists including a social care teacher who helps children purposefully in the socialization process. The main supervisor of the socialization process in a comprehensive school is a social care teacher who becomes an intermediary between a child, his / her family, various institutions, and the society. That's why the management competencies of a social care teacher are emphasized. It means that while working in education institutions a social care teacher should control professionally the process of children socialization not only in education institutions, but also beyond the borders of these institutions. Management competencies are necessary for a social care teacher that could be described as capabilities of a social care teacher to realize interdependent management functions. That's why in the structure of a social care teacher's management competencies such competencies as planning, organization, management, and control could be separated. Whereas, researches in recent years have shown that the majority of social care teachers lack the management competence. In this context the questions arise such as: how management competencies are educated in social pedagogy study programmes? Which subjects form management competence? Focus is the education of students' management competencies. Aim is to reveal the opinion of students on the education of management competencies in the social pedagogy study programme. Results show that all students of social pedagogy study programme peceive the importance of management competencies in educational work. In the opinion of students of social pedagogy (at universities and colleges); they acquire only fairly average management competencies that are necessary for successful activity of a social care teacher.Organizational and leadership competencies have been evaluated best which include the formation of various people groups, commands, and the coordination of their activity on the purpose to evaluate purposes and tasks uplifted. Planning competencies acquired during studies which are necessary for the successful activity of a social care teacher have been evaluated well by the part of students. However, it has emerged that students of social pedagogy study programmes have not acquired enough control competencies which influence directly the quality of social pedagogical help rendering and the efficiency of social pedagogical impact on a learner. In the opinion of students, management competencies are educated not only through study subjects oriented to the acquisition of management competencies, such as Institution Management, Project Management, Business Management, Social System Management, but also through other subjects which were not oriented purposefully to the education of management competencies. [From the publication]

ISSN:
1822-3338
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89876
Updated:
2021-03-04 09:25:16
Metrics:
Views: 58    Downloads: 1
Export: