Pedagog socjalny we wspólnocie szkolnej

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Pedagog socjalny we wspólnocie szkolnej
Keywords:
LT
Mokykla / School; Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTEdukologinio tyrimo tikslas – ištirti socialinio pedagogo veiklos funkcijas ir nustatyti jo vietą mokyklos bendruomenėje. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: išanalizuoti bendruomenės sąvoką bei atskleisti jos ypatumus; išskirti socialinio pedagogo veiklos strategijas mokyklos bendruomenėje, apibrėžti funkcijas, kurios veda tos bendruomenės sutelktumo link; atskleisti socialinio pedagogo funkcijų svarbą; nustatyti socialinio pedagogo vietą mokyklos bendruomenėje; sukurti socialinio pedagogo veiklos mokyklos bendruomenėje teorinį modelį. Remiantis teoriniais ir empiriniais tyrimais sukurtas socialinio pedagogo darbo mokyklos bendruomenėje permanentinio realizavimo modelis. Dėl subjektyvių ir/ar objektyvių aplinkybių numatytos dar dvi modelio realizavimo galimybės – transformacinis ir sporadiškas. Tyrime pasitvirtino iškelta hipotezė, kad sutelktoje mokyklos bendruomenėje socialinis pedagogas vykdo visuomenės jam keliamus iššūkius, aktyviai atlikdamas įvairias funkcijas, bendradarbiaudamas su socialiniais partneriais ir visais mokyklos bendruomenės nariais. Taip socialinis pedagogas sprendžia asmens ir institucines problemas, lemia sutelktumą mokyklos bendruomenėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialiniai pedagogai; Veiklos funkcijos; Mokyklos bendruomenė; Social pedagogue; Functional activity; School society.

ENThe goal of the educological studies is to analyse the functions of activity of the social pedagogue, and identify his role in the school community. The following tasks were raised for the achievement of this goal: to analyse the definition of community, and to disclose its specifics; to distinguish the activity strategies of the social pedagogue in the school community, to identify the functions leading towards the community rallying; to demonstrate the importance of functions of the social pedagogue; to identify the role of the social pedagogue in the school community; to develop a legal model of activity of the social pedagogue in the school community. Based on the theoretical and empirical research, the permanent realisation model of the activity of social pedagogue in the school community was developed. Two more possibilities for the realisation of the model were recommended due to the subjective and/or objective circumstances – the transformational, and sporadic. The study confirmed the hypothesis that in a rallied school community the social pedagogue faces the challenges posed to him by the society, and takes an active part in performing various functions, communicating with social partners and all members of the school community. Furthermore, the social pedagogue solves the institutional and personal problems, and determines the rallying in the school community.

ISBN:
8373085122
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8990
Updated:
2013-04-28 16:52:05
Metrics:
Views: 21
Export: