Lietuvos etninių grupių adaptacija: kontekstas ir eiga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos etninių grupių adaptacija: kontekstas ir eiga
Alternative Title:
Adaptation of ethnic groups in Lithuania: context and process
Publication Data:
Vilnius : Eugrimas, 2003
Pages:
285 p.
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Adaptacija; Asimiliacija; Etinės grupės; Etninės grupės, adaptacija, Lietuva; Etniškumas; Lietuva; Lietuvos etninės grupės; Marginalizacija; Mažumos grupės; Separatizmas
EN
Adaptation; Assimilation; Ethic groups; Ethnic groups, adaptation, Lithuania; Ethnicity; Lithuania; Lithuanian ethnic groups; Marginalization; Minor groups; Separation
Summary / Abstract:

LTDarbu siekiama išplėsti etninių mažumų problematikos sampratą: peržengti integracijos-neintegracijos dichotomiją ir išanalizuoti daugiau adaptacijos variacijų, kurias patiria etninių grupių nariai. Pirmajame skyriuje svarstomos pagrindinės etninių studijų sąvokos, kurios tinka Lietuvos situacijai ir socialinės etniškumo raiškos analizei. Pateikta etninės kompozicijos apžvalga leidžia suvokti, kad Lietuvoje išties esama įvairaus pobūdžio, skirtingos socialinės patirties etninių grupių. Antrajame ir trečiajame skyriuose dėstomos pagrindinės prielaidos, kuriomis remtasi projektuojant aprašomąjį tyrimą. Etninių grupių specifiniams bruožams atskleisti skiltas ketvirtasis skyrius. Penktajame skyriuje plėtojama pagrindinių adaptacijos procesų analizė ir pristatoma tyrimo medžiagos analize pagrįstus šių procesų apibūdinimus. Knygoje remiamasi apklausa, į kurią buvo įtrauktos trys didžiausios dabartinės Lietuvos etninės grupės - lietuviai, rasai ir lenkai, ir Lietuvos istorinės diasporos - totoriai bei žydai. Nors formaliai žiūrint tai, žinoma, nėra visos „Lietuvos etninės grupės“, tačiau jos leidžia užčiuopti pagrindinius etninės raidos dalykus, kurie svarbūs visoms grupėms. Pateikiami duomenys gauti iš anketinių apklausų ir interviu. Knygoje pristatyti duomenys ir pateikti svarstymai kreipia link išvados, jog, nepaisant sėkmingai išspręsto tautinių mažumų, kaip politinio iššūkio valstybingumui, klausimo, etninių grupių narių adaptacija tebeegzistuoja kaip socialinis iššūkis demokratiškai visuomenei.

ENThe paper aims to expand the comprehension of problems of ethnic minorities: to go beyond the dichotomy of integration and non-integration and analyse more variations of adaptation that members of ethnic groups experience. The first section discusses the key concepts of ethnic studies, which are appropriate for the Lithuanian situation and analysis of social expression of ethnicity. The overview of ethnic composition that is presented allows one to comprehend that there are indeed various types of ethnic groups with different social experiences in Lithuania. The second and third sections put forth the fundamental premises that were used in planning the descriptive research. The fourth section is devoted to disclosing the specific features of ethnic groups. In the fifth section, an analysis of the main adaptation processes is developed and descriptions of these processes based on the analysis of the material of the study are presented. The book is based on a survey which included three of the largest ethnic groups of present-day Lithuania - Lithuanians, Russians and Poles, and the historical Lithuanian diasporas - Tartars and Jews. Although formally, these, of course, are not all of the "ethnic groups of Lithuania", they allow us to grasp the main subjects of ethnic evolution that are important to all groups. The data that is presented was obtained from questionnaire surveys and interviews. The data that is introduced and the considerations that are put forth in the book lean towards the conclusion that regardless of the successfully resolved issue of ethnic minorities as a political challenge to the state, adaptation of the members of ethnic groups still exists as a social challenge to democratic society.

ISBN:
9955501499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35529
Updated:
2019-03-22 19:48:35
Metrics:
Views: 49    Downloads: 10
Export: