Suaugusiųjų neformaliojo švietimo socialinis kontekstas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų neformaliojo švietimo socialinis kontekstas
Alternative Title:
Social context of adult non-formal education
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2011, t. 22, Nr. 4, p. 446-454
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbdavys; Darbo rinka; Neformalusis suaugusiųjų švietimas; Neformalusis suaugusiųjų švietimas, socialinis kontekstas, darbo rinka,socialinės besimokančiųjų grupės, darbdavys; Socialinis kontekstas; Socialinės besimokančiųjų grupės; Employers; Labour market; Non-formal adult education; Non-formal adult education, social context, labour market, social groups of, non-formal education learners, employers; Non-formal education learners; Social context; Social groups of.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Darbdaviai / Employers; Neformalusis suaugusiųjų švietimas; Neformalusis suaugusiųjų švietimas, socialinis kontekstas, darbo rinka,socialinės besimokančiųjų grupės, darbdavys; Socialinės besimokančiųjų grupės; Socialinis kontekstas.
EN
Non-formal adult education; Non-formal adult education, social context, labour market, social groups of, non-formal education learners, employers; Non-formal education learners; Social context; Social groups of.
Summary / Abstract:

LTDabartinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo turinys tiek įstatyminiuose dokumentuose, tiek ir organizuojamų mokymų turiniu yra daugiau orientuotas į esamus darbdavių lūkesčius dėl darbuotojų kvalifikacijos akivaizdžiai atsiejant individo saviugdos/asmenybės tobulėjimo bei saviraiškos galimybes. Šiame procese neatsiejamos ir socialinės stratifikacijos apraiškos, ypač išskiriant privačiame neformaliojo švietimo paslaugas teikiančiame sektoriuje matomus besimokančiųjų grupių finansinius, užimamo socialinio statuso, pasiektos profesinės karjeros ar priimamiems švietimo turinį keičiantiems sprendimams daromos įtakos skirtumus. Šiame straipsnyje siekiama pažvelgti į keletą neformaliojo suaugusiųjų švietimo socialinių aspektų, kontekstualizuojančių esamos būklės raišką - darbdavių keliamus lūkesčius dėl pavaldinių turimų/siektinų kompetencijų, taip pat pačių besimokančiųjų socialinių grupių įvairovę ir vidinius motyvus neformaliai stiprinti turimas bendrąsias ir profesines kompetencijas. Aptariamas ir finansavimo klausimas, kaip svarbus neformaliojo suaugusiųjų švietimo kintamasis, sąlygojantis tolesnį potencialaus besimokančiojo socialinį statusą įvairiais lygmenimis: socialiniu, psichologiniu, kultūriniu, politiniu ir kt. [Iš leidinio]

ENThe current non-formal adult education and the content of legislative instruments, as well as organized training in terms of content are more focused on current expectations of employers as regards employees' qualifications, a clear decoupling of the individual self-help/personal development and fulfilment capabilities. It is also an integral part of the process and manifestations of social stratification, with a particular emphasis on the private non-formal education sector, providing visible student groups, financial, social status, career or influence the content of education change, and decision-making uniqueness. Thus, in this paper, we try to consider a few non-formal adult education aspects through some social aspects that contextualize the variables of adult non-formal education social context, i.e. the employer's expectations regarding the workers' competences, the diversity of social groups, and the internal motives for reinforcing the general and professional competences via non-formal education. In addition, the issues of funding and of the importance of non-formal adult education are discussed, giving rise to the capacity of the learner's social status at different levels: social, psychological, cultural, political, etc. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36996
Updated:
2018-12-17 13:11:35
Metrics:
Views: 24    Downloads: 9
Export: