Tautinio identiteto sociologiniai tyrimai Lietuvoje (iki 2005 m.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinio identiteto sociologiniai tyrimai Lietuvoje (iki 2005 m.)
In the Book:
Lietuviškojo identiteto trajektorijos / sudarė Vytis Čiubrinskas, Jolanta Luznecovienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. P. 39-51
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Migracija / Migration; Socialinis gyvenimas / Social life.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama išskirti ir susisteminti ryškiausius sociologinius lietuvių autorių darbus ir empirinius tyrimus, skirtus arba glaudžiai susijusius su lietuvių tautinės tapatybės pažinimu. Glaustai apžvelgiant įvairių sričių publikacijas ir atliktus konkrečius sociologinius tyrimus, siekiama apibrėžti būdingiausias lietuvių tautinio tapatumo tyrimų kryptis ir gana įvairialypę autorių darbuose naudojamą tautinio tapatumo sampratą, taip pat atskleisti skirtingus jos operacionalizavimo bei matavimo būdus. Straipsnyje aptariami lietuvių tautinio tapatumo tyrimai prieškario Lietuvos Respublikos laikais. Išryškinamos Lietuvių tautinio identiteto tyrimų kryptys, atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Pirmąją sociologinių tyrimų kryptį sudaro tautinės savimonės ir identiteto nagrinėjimas, tautinio atgimimo laikotarpio įvertinimas, totalinių permainų priežasčių ir rezultatų tyrimai. Antrosios krypties tikslas – ištirti, kaip lietuvių tautinio tapatumo bruožai reiškiasi kasdieniame žmonių gyvenime. Trečioji kryptis susijusi su etninių ir regioninių problemų tyrimais. Ketvirtoji kryptis tiria vertybių sistemą, kaip neatskiriamą tautinės sąmonės ir savimonės dalį. Penktoji kryptis plėtoja socialinių grupių tapatumo tyrimus. Straipsnyje taip pat aptariama tautinio tapatumo sąvoka ir jos nusakymo gairėmis sociologų darbuose. Nusakomi tyrimo metodai ir lietuvių tautinio identifikavimosi tendencijos.Reikšminiai žodžiai: Etninis tapatumas; Kiekybiniai tyrimai; Kokybiniai tyrimai; Metododologija; Migracija; Socialinė atmintis; Sociologija, kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai; Sociologiniai tyrimai; Sociologinis tyrimas; Tautinio identiteto studijos; Tautinis identitetas; Tautinis tapatumas; Vertybės; Ethnic identity; Lithuania; Methodology; Migration; National identity; Qualitative and quantitative research; Qualitative research; Quantitative research; Social memory; Sociological research; Sociological survey; Sociology; Studies of ethnic identity; Values.

ENThe article is aimed at identifying and systemising most prominent social works and empirical studies by Lithuanian authors aimed at or closely related to the perception of the Lithuanian national identity. A brief review of publications in various fields and specific social studies is aimed at defining the most characteristic directions in the research of the Lithuanian national identity and a rather versatile notion of the national identity used in authors’ works. It also seeks to reveal different ways of measurement of cultural identity. The article discusses the studies of the Lithuanian national identity performed in the pre-war period in the Republic of Lithuania. The Lithuanian national identity research directions after the restoration of independence of the Republic of Lithuania are defined.The first direction of social studies includes studies of self-awareness and identity, evaluation of the period of national revival and the research of reasons and results of total changes. The aim of the second direction is to analyse the way features of Lithuanian identity are expressed in people’s everyday life.The third direction is concerned with the research of ethnical and regional problems. The fourth direction analyses the system of virtues as an integral part of national conscious and self-awareness. Finally, the fifth direction studies the identity of social groups. The article also discusses the notion of national identity and the guidelines for outlining thereof in works of sociologists. The methods of the research and tendencies in the Lithuanian identity identification are presented.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25353
Updated:
2018-02-13 15:29:33
Metrics:
Views: 45
Export: