Etninis nepakantumas Lietuvos spaudoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninis nepakantumas Lietuvos spaudoje
Alternative Title:
Ethnic intolerance in the Lithuanian press
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2009, Nr. 1, p. 5-207
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Viešoji nuomonė / Public opinion; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTLietuvos valstybei tapus Europos Sąjungos nare, itin aktuali tapo etninio nepakantumo verbalinė raiškos forma - etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos viešojoje informacijoje. Etninio nepakantumo problema tiesiogiai nepriklauso nuo etninių, kitų grupių skaičiaus šalyje arba nuo sukurtos teisinės bazės, užtikrinančios nediskriminavimo, lygiateisiškumo principus, tačiau įvairūs diskriminacijos atvejai, rasistiniai išpuoliai priklauso nuo socialinės aplinkos, kurioje jie vyksta. Autorė studijoje nagrinėja galimą žiniasklaidos įtaką etninio nepakantumo sklaidai. Pasitelkiant Lietuvos spaudos tekstų apie tarpetninius santykius kokybinę analizę, yra išskiriamos pagrindinės problemos, jas sudarančios temos, šių problemų įvardijamas priežastis ir jų sukėlėjus, išskiriama, kokiomis apraiškų formomis spaudos tekstuose yra konstruojamas etninis nepakantumas. Tyrimo duomenys gaunami analizuojant 2005-2007 metų laikotarpio tiek spausdintinius, tiek internetinius informacijos šaltinius. Studijoje taip pat aptariami ir bendrieji Europos Sąjungos šalių narių etninio nepakantumo prevencijos politikos principai, analizuojamos ne tik specializuotų institucijų, bet ir kitų organizacijų, veikiančių Europos Sąjungos erdvėje, dirbančių rasinio nepakantumo prevencijos srityje, dokumentuose pateikiamos etninio, rasinio nepakantumo ir ksenofobijos sampratos. Išanalizavus esamas teisines etninio nepakantumo ir ksenofobijos viešojoje erdvėje prevencines priemones, pateikiamos rekomendacijos tobulinti teisinį reglamentavimą ir taikymą, šviesti visuomenę žiniasklaidoje, skatinti viešus debatus tolerancijos tema.Reikšminiai žodžiai: Antisemitizmas; Diskurso analizė; Etniniai stereotipai; Etninis nepakantumas; Etninės mažumos; Etniškumas; Rasizmas; Turinio analizė; Žiniasklaida; Antisemitism; Content analysis; Discourse analysis; Ethnic intolerance; Ethnic minorities; Ethnic stereotypes; Ethnicity; Mass media; Racism.

ENWhen Lithuania became a member of the European Union, the verbal expression of ethnic intolerance, i.e. ethnic intolerance and xenophobia in the public information, became topical. The issue of ethnic intolerance does not directly depend on the number of ethnic and other groups in a country or the legal framework that should ensure the principles of indiscrimination and equality. However, various cases of discrimination and racist attacks depend on the social environment in which they appear. In her study, the author analyses a possible influence of the media to the spread of ethnic intolerance. By means of a qualitative analysis of Lithuanian texts about interethnic relations, the main problems, themes, reasons of the problems and influencing factors are determined and the forms in which the ethnic intolerance is constructed in the texts of the media are distinguished. The data was accumulated by the analysis of the printed and on-line sources of the period of 2005–2007. The study also discusses general principles of the ethnic intolerance prevention in the whole European Union. The concepts of ethnic, racial intolerance and xenophobia that are found in the documents of the specialised institutions and other organisations in the EU territory that work in the field of racial intolerance prevention are analysed. After an analysis of legal means of the prevention of ethnic intolerance and xenophobia in the public space, the recommendations to improve the regulations and their application, to educate the society through the media and to encourage public debates about tolerance were provided.

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22905
Updated:
2016-06-08 07:40:59
Metrics:
Views: 62
Export: