Written Lithuanian (national) language teaching as the subject of social integration : experience in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Written Lithuanian (national) language teaching as the subject of social integration: experience in Lithuania
Alternative Title:
Lietuvių (valstybinės) rašytinės kalbos mokymas kaip socialinės integracijos veiksnys: Lietuvos patirtis
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstomos galimybės, teikiamos kitataučiams vaikams šiuolaikinių Lietuvos švietimo įstatymų ir lavinimo programų. Pabrėžiama rašytinės lietuvių kalbos mokymo svarba užsienyje gimusių vaikų socialinei integracijai. Pristatomi tyrimo, atlikto norint atskleisti rašytinės lietuvių kalbos mokymo situaciją pradinėse mokyklose, rezultatai. Akcentuojamas ryškus užsienyje gimusių vaikų skaičiaus padidėjimas Lietuvos mokyklose – tai atspindi šiuolaikinę mūsų šalies statistinę situaciją. Straipsnyje taip pat iškeliama tinkamo pedagogų pasirengimo mokyti užsienyje gimusius vaikus svarba. Lietuvos integracijos politika, susijusi su užsienyje gimusiais žmonėmis, yra orientuota į tai, kad užsieniečiams būtų suteiktos geros sąlygos integruotis į mūsų visuomenę. Tačiau pokyčiai socialiniame gyvenime lemia tautinių mažumų adaptacijos ir integracijos problemas. Lietuvių kalbos mokėjimas yra ypatingai svarbus veiksnys kitataučio socialinei integracijai. Šiuo metu visuomenėje vis daugiau dėmesio skiriama rašytinei kultūrai, ir pagrindinėse mokyklose vis daugiau dėmesio skiriama rašytinės kalbos mokymui. Užsieniečių moksleivių gausėjimas Lietuvos mokyklose kelia ir vis daugiau švietimo problemų. Kad kitataučiai vaikai įgytų gerus lietuvių kalbos rašymo įgūdžius, būtinas specialus šalies pedagogų, dirbančių su kitataučiais moksleiviais, pasirengimas, kvalifikacijos kėlimas pagal tam tikrą sistemą. Tai sudarytų sąlygas pasiekti geresnių rezultatų dirbant su kitataučiais moksleiviais.Reikšminiai žodžiai: Foreing-born; Foreignes; Children; Written Lithuanian (national) language.

ENThe paper discuses possibilities made available in today’s education laws and educational programs in Lithuania for children of other nationalities. The article underscores the importance of the teaching of written Lithuanian language to the social integration of children born abroad. According to results of a survey about the situation of the teaching of written Lithuanian in elementary schools, a high increase of foreign-born children is observed in Lithuanian schools – this reflects the current statistical situation. The article also stresses the significance of proper preparation of pedagogues for the teaching of children born abroad. The Lithuanian integration policy in regard to persons born in foreign countries aims to ensure good conditions for integration of foreigners into the local society. Nevertheless, changes in social life leads to adaptation and integration problems of ethnic minorities. Good command of the Lithuanian language is of utmost importance to the social integration of foreigners. Currently, the society is paying an increasing attention to written culture, and basic schools focus on the teaching of written language. Growing numbers of foreigners in Lithuanian schools constitute a growing number of educational problems. Acquirement of good Lithuanian-language writing skills by foreign children requires special preparation of the country’s pedagogues working with foreign students, improvement of qualifications under a certain system. This would ensure better results with students of other nationalities.

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6476
Updated:
2018-12-17 11:49:10
Metrics:
Views: 31    Downloads: 2
Export: