Lietuviai svetur: tautinio tapatumo išsaugojimas : mokslo studija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviai svetur: tautinio tapatumo išsaugojimas: mokslo studija
Alternative Title:
Preservation of Lithuanian national identity abroad
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2009.
Pages:
161 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Tautinio tapatumo sąvoka ir jos įtraukimas į politiką — Tautinio tapatumo šaltinis — Tautinio tapatumo sampratos konstravimas tyrimuose — Tautinio tapatumo kontekstas ir operacionalizavimas — Tautinio tapatumo politika: teorinės paradigmos paieškos — Tautinio tapatumo kaip masinės emigracijos pasekmės tyrimai — Tautinio tapatumo kaita šalių integracijos procesuose — Tautinio tapatumo vaidmens šalies valstybingumo stiprinimo ir išsaugojimo kontekste tyrimai — Tautinio tapatumo klausimų tyrimai transnacionalinio tapatumo formavimosi kontekste — Tautinio tapatumo politika ir jos administravimo koncepcija — Socialinė sanglauda ir lietuvių tautinis tapatumas migracijos kontekste — Tautinės sanglaudos kūrimasis — Socialinės sanglaudos link: tautinio tapatumo išsaugojimas migracijos kontekste — Žvilgsnis į ateitį: imigrantai ir socialinė sanglauda — Valstybių modeliai pagal inovacijas tautinio tapatumo politikoje — Etninis į valstybę orientuotas modelis — Norvegijos emigrantų integracija — Pilietinis atviros visuomenės modelis — Migracijos politika Airijoje: ES plėtra ir grįžimo i tėvynę priemonės — Imigrantai Ispanijoje — Daugiakultūrinis modelis — Jungtinė Karalystė — Tautinis tapatumas JAV politikoje — Daugiakultūriškumo transformacija: tautinio tapatumo politikos konstravimo gairės — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Airija (Ireland); Ispanija (Spain); Izraelis (Israel); Norvegija (Norway); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Migracija / Migration; Pilietybė / Nationality; Politika / Politics; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTLietuvos integracija į Europos Sąjungos bei pasaulio ekonomikos, politikos, kultūros, mokslo struktūras ir institucijas kelia vis naujų problemų, susijusių su valstybės, visuomenės, tautos ir kultūros sąveikomis, nacionalinio tapatumo įtvirtinimu ir savikūra, istorinio kultūros paveldo išsaugojimu ir deramu panaudojimu. Šia studija siekiama įvertinti tautinio tapatumo Lietuvoje problematiką per migrantų ir migracijos valstybių - Airijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Norvegijos ir JAV - prizmę, siekiant aprėpti kuo platesnę požiūrių įvairovę. Keliamas tikslas nustatyti dabartinės lietuvių tautinės tapatybės modelius, emigrantų tautinės tapatybės išsaugojimo arba asimiliacijos strategijų turinį bei jų priklausomybę nuo skirtingų valstybių vykdomų tautinės tapatybės politikų. Siekiant palyginti nacionalinių valstybių vykdomą tautinės tapatybės politiką Lietuvoje ir kitose tiriamose valstybėse, pirmiausia yra apibrėžiama tautinio tapatumo politikos samprata, nustatomi jos sudedamųjų dalių rodikliai, kurie leidžia rinkti ir vertinti empirinius duomenis. Lyginamuoju aspektu analizuojami valstybių tapatumo politikos modeliai: etninis i valstybę orientuotas modelis, pilietinis atviros visuomenės modelis, daugiakultūrinis modelis. Lietuvos politikos ir tapatumo aspektų analizė, autorių nuomone, ateityje leidžia tikėtis perėjimo nuo dabar vyraujančio etninio (į nacionalinę valstybę orientuoto) tautinio tapatumo politikos modelio link atviros pilietinės visuomenės formavimosi. Tai gali būti grindžiama tokiomis įžvalgomis, kad skirtumai tarp vienos valstybės piliečių pagal daugeli kriterijų tampa didesni, nei skirtumai tarp tos šalies piliečių ir nepaliečių.Reikšminiai žodžiai: Emigracija; Globalizacija; Lietuviai; Migracija; Multikultūrinis modelis; Pilietybė; Politika; Tautinis tapatumas; Valstybė; Citizenship, globalisation; Emigration; Lithuanians; Migration; MulticulturaI model; National identity; Polities; State.

ENLithuania’s integration into the EU and the world economic, political, cultural and scientific structures and institutions raises new problems related to the interaction between the state, society, nation and culture, the establishment and self-development of the national identity, preservation and proper use of the historical heritage. The purpose of this study is to assess the problems of national identity in Lithuania by taking the view of migrant and migration states, including Ireland, United Kingdom, Spain, Norway and the USA. The aim is to embrace the widest possible variety of views. The study seeks to identify the models of the Lithuanian national identity, the content of preservation of the national identity of emigrants, the strategies for their assimilation as well as their dependence on the national identity policies pursued by different states. Seeking to compare the national identity policy pursued in Lithuania and other states under research, the first step is to identify the indicators of its constituent parts which enable the collection and assessment of empirical data. The comparative analysis is used to examine the policy models of state identity: an ethnic state-oriented model, a civic open society model and a multicultural model. In the authors’ opinion, analysis of the aspects of the Lithuanian policy and identity paves the ground for a hope in the future of a transfer from the dominant ethnic national identity policy (national state-oriented) model to the development of an open civic society. This can be judged from the insights that the differences between the citizens of one state increase on the basis of many criteria as compared to the differences between the citizens and non-citizens of that state.

ISBN:
9789955531326
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23328
Updated:
2020-12-18 20:53:06
Metrics:
Views: 88    Downloads: 29
Export: