From pioneers to target group: social change, ethnicity and memory in a Lithuanian nuclear power plant community

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
From pioneers to target group: social change, ethnicity and memory in a Lithuanian nuclear power plant community
Publication Data:
Sweden, 2005.
Pages:
206 p
Keywords:
LT
Ignalina; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Visaginas; Lietuva (Lithuania); Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Rusai / Russians.
Summary / Abstract:

LTŠi socialinės antropologijos mokslo disertacija yra skirta socialinių ir kultūrinių procesų Visagino miesto bendruomenėje posovietmečiu analizei. Visagino miestas buvo suformuotas sovietmečiu kaip Ignalinos atominės jėgainės darbuotojų ir jų šeimų gyvenvietė. Dauguma miesto gyventojų yra rusų tautybės ir į Lietuvą atvyko XX a. 8-9 dešimtmečiais, į atominės jėgainės ir miesto statybas. Iki šiol Ignalinos atominė jėgainė garantuoja reguliarias pajamas ir socialinį saugumą didelei daliai Visagino gyventojų. Tačiau ši jėgainė, didžiausias miesto gyventojų darbdavys, turi būti sustabdyta pagal tarptautines Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartis iki 2010 metų. Sovietų Sąjungos žlugimas, Ignalinos atominės jėgainės sustabdymas turi esminių pasekmių Visagino miesto gyventojams: šalis, kurioje jie gyveno ir kuriai jie dirbo, jau nebėra, jų darbo vieta bus uždaryta. Sovietmečiu šie žmonės buvo pionieriai, atvykę į šį kraštą, pastatę atominę jėgainę ir dirbę joje, dabar gi – etninė mažuma, kuri nebegali turėti įtakos jų gyvenimą tiesiogiai liečiantiems sprendimams, kurie priimami Briuselyje ir Vilniuje. Pagrindiniai disertacijos tyrimo klausimai yra šie: kas atsitinka bendruomenei, kuri įkūnija tam tikros socialinės, ekonominės ir politinės sistemos pasiekimus, kai ši sistema žlunga? Kaip šios bendruomenės nariai vertina, patiria ir prisitaiko prie visa apimančių socialinių, ekonominių ir kultūrinių pokyčių, susijusių su Sovietų Sąjungos žlugimu ir Ignalinos atominės jėgainės uždarymu?. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Socialiniai ir kultūriniai procesai; Visaginas; Posovietmetis; Ignalinos atominė elektrinė; Rusai Lietuvoje; Socialiniai pakitimai; Etniškumas ir atmintis; Social and cultural processes; Visaginas community; Post soviet period; Ignalina nuclear power; Russians in Lithuania; Social change; Ethnicity and memory.

ENThis thesis of social anthropology is intended for analysis of social and cultural processes in community of Visaginas town during postsoviet period. Visaginas town has been generated during Soviet times as settlement for employees of Ignalina nuclear power plant and for their families. A lot of inhabitants of the town are Russians; they arrived to Lithuania during 1970s-1980s as employees of construction works of the power plant and the town itself. Till now Ingalina nuclear power plant guarantees regular income and social security for a greater part of Visaginas inhabitants. However this power plant, the main employer of inhabitants of the town must, be shut down till 2010 following international agreements of Lithuania’s membership with the EU. Failure of Soviet regime, shutdown of Ignalina nuclear power plant affected inhabitants of Visaginas town: county, they work and lived in has no longer exist, they will lose their work places. During Soviet time these people were pioneers after their arrival to this land and building power plant they worked here, currently they are only ethnic minority, which has no longer influence towards decisions directly affecting their life, which are being made in Brussels and Vilnius. The main issues of the thesis are as follows: what happens with the community, which embodies certain achievements of social, economical and political system after failure of the present system? How members of the said community evaluate, experience and adapt to all-embracing cultural and economical shifts related with failure of Soviet regime and shutdown of Ignalina nuclear power plant?.

ISBN:
9172672021
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6285
Updated:
2016-11-06 11:03:47
Metrics:
Views: 62
Export: