Etninės mažumos ir naujieji imigrantai Europos Sąjungos plėtros kontekste: socialiniai iššūkiai ir ateities perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninės mažumos ir naujieji imigrantai Europos Sąjungos plėtros kontekste: socialiniai iššūkiai ir ateities perspektyvos
In the Journal:
Etniškumo studijos . 2012, Nr. 1/2, p. 7-13
Keywords:
LT
Etninės mažumos; Etniškumo studijos; Europos Sąjunga; Imigrantai; Naujieji imigrantai
EN
Ethnic Studies; Ethnic minorities; European Union; Immigrants; Lithuania; New Immigrants
Summary / Abstract:

LTEtninių mažumų ir naujųjų imigrantų situacijos analizė įgauna naujų aspektų Europos Sąjungos (ES) integracijos ir globalizacijos kontekste: diskutuojama, kaip ES plėtra veikia mažumų integracijos į priimančią visuomenę procesus, kaip dėl šių plėtros procesų kinta mažumų identitetai [...]. Šio leidinio tekstuose įvairiais aspektais analizuojama etninių grupių – etninių mažumų ir naujųjų imigrantų – situacija priimančiose visuomenėse. Minėtame diskusijų lauke svarbios tampa sąvokos „etninė mažuma“, „imigrantas“, „naujasis imigrantas“. Daugelyje mokslinių tekstų, skirtų integracijos klausimams, šios sąvokos vartojamos lygiagrečiai (žr., pvz., Geddes 2003) kartu numanant, kad minėtos grupės susiduria su panašiais iššūkiais priimančioje visuomenėje. Šiame leidinyje autoriai skiria etninių mažumų ir imigrantų, naujųjų imigrantų kategorijas, visų pirma siekdami atskleisti šių grupių patirčių skirtumus ir panašumus. Jei imigranto ar naujojo imigranto sąvoka vartojama turint galvoje grupes, atvykusias į šalį po 2004 m., tai kalbant apie ilgalaikę gyvenimo Lietuvoje patirtį vartojamas etninės mažumos terminas. [...] Šiame „Etniškumo studijų“ numeryje publikuojamuose tekstuose analizuojamos etninių procesų tendencijos po 2004 m. [...] Lietuvoje iki šiol nėra vykdoma kryptinga, kompleksiška etninių mažumų ir naujųjų imigrantų integracijos politika. Nors valstybė taiko tam tikras socialinės integracijos priemones naujųjų imigrantų atžvilgiu, bet pačių imigrantų požiūriu šios priemonės nėra pakankamos. pol.b [autoriaus tekstas]

ENThe analysis of the situation of ethnic minorities and new immigrants gains new aspects in the context of European Union (EU) integration and globalisation: there are discussions on the effects of EU expansion on the processes of integration of minorities into the host society and the change of identity of minorities due to the expansion processes. The texts of this publication in various aspects analyses the situation of ethnic groups – ethnic minorities and new immigrants – in host societies. In the above field of discussion, the concepts of 'ethnic minority', 'immigrant', 'new immigrant' are important. In many scientific texts on integration, these concepts are used in parallel (see e.g., Geddes, 2003) at the same time implying that the above groups face similar challenges in the host society. In the present publication, the authors distinguish the categories of ethnic minorities and immigrants and new immigrants first of all seeking to disclose the differences and similarities of the experience of these groups. While the concept of an immigrant or a new immigrant is used speaking of the groups that have arrived at the country after 2004, the term 'ethnic minority' is used when speaking of long-term life experience in Lithuania. The texts published in the present issue of Ethnicity Studies analyse the tendencies of ethnic processes after 2004. In Lithuania, purposeful, complex policy of integration of ethnic minorities and new immigrants is still not being implemented. Although the state applies certain social integration measures for new immigrants, from the point of view of the immigrants, these measures are not sufficient.

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46349
Updated:
2016-06-11 17:22:59
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: