Re-interpretation of the nationalism-economy nexus: nation-state building via neoliberal reforms during post-socialist transformations in the Baltic States

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Re-interpretation of the nationalism-economy nexus: nation-state building via neoliberal reforms during post-socialist transformations in the Baltic States
Alternative Title:
Nacionalizmo ir ekonomikos sąsajos perinterpretavimas: tautinės valstybės kūrimas pasitelkiant neoliberalias reformas Baltijos šalyse posocialistinės transformacijos metu
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2021, t. 32, Nr. 2, p. 141-149
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTRemiantis naujausia literatūra, skirta nacionalizmo ir ekonomikos sąsajų studijoms, straipsnyje nagrinėjama, kaip nacionalizmas sugyvena su kitomis ideologijomis ekonominėje srityje. Straipsnyje pirmiausia pristatomos naujausios nacionalizmo ir ekonomikos sąsajų tyrimų kryptys, pavyzdžiui, nacionalizmo, suprantamo kaip ideologija, ir ekonomikos suderinamumo tyrimai. Naudojant Michelio Foucaulto valdysenos sampratą, parodoma, kaip šie du reiškiniai dera teoriniu lygmeniu. Straipsnis taip pat susieja naujausią nacionalizmo ir ekonomikos sąsajos studijų literatūrą su esama literatūra, skirta nacionalinio neoliberalizmo posocialistinėse Baltijos valstybėse tyrimams. Teigiama, kad literatūroje apie nacionalinį neoliberalizmą pateikiamas Baltijos šalių pavyzdys iliustruoja, kaip praktiškai gali atrodyti nacionalizmo ir ekonomikos suderinamumas. Baltijos šalių sovietmečio patirtis paskatino šių šalių elitą imtis radikalių neoliberalių reformų, kurių metu tautinės valstybės ir rinkos ekonomikos kūrimo procesai sutapo. Valstybės buvo sukurtos tam, kad kurtų rinką, turėjusią užtikrinti valstybę kuriančių tautų klestėjimą. Straipsnyje apžvelgiama skirtinga, tačiau nagrinėjamos temos požiūriu susijusi mokslinė literatūra ir suformuojamas bazinis teorinis priemonių rinkinys, kuris galėtų prisidėti prie nacionalizmo ir ekonomikos ryšių tyrimų Lietuvoje ir užsienyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautokūra; Neoliberalizmas; Nacionalizmas; Ekonomika; Valdysena; Baltijos šalys (Baltic states); Nation building; Neoliberalism; Nationalism; Economy; Governmentality.

ENBuilding on the latest scholarship in the nationalism-economy nexus studies, the article examines how nationalism inhabits other ideologies in the economic realm. Firstly, the article presents the latest strands in the nationalism-economy nexus research, namely compatibility between economy and nationalism understood as ideology. Then, using Foucault’s concept of governmentality, the article shows how the two phenomena are compatible on the theoretical level. Going further, the article connects the latest nationalism-economy nexus scholarship with existing literature on national neoliberalism in the post-socialist Baltic states. The article argues that national neoliberalism in the Baltics provides an example of what the compatibility of nationalism and economy may look like in practice. The Baltic states’ Soviet experience encouraged their elites to undertake radical neoliberal reforms, in which the processes of nation-state and market economy building overlapped. The states were built to create the markets which would in turn guarantee the prosperity of their respective nations. The article juxtaposes different, yet related scholarships and provides a basic theoretical toolkit that could facilitate potential inquiries into the nationalism-economy nexus in Lithuania and abroad. [From the publication]

DOI:
10.6001/fil-soc.v32i2.4414
ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94545
Updated:
2022-04-24 13:25:02
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: