Kitataučių adaptacijos lietuvių mokyklose sociokultūrinės determinacijos analizė : (Trakų rajono atvejis)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kitataučių adaptacijos lietuvių mokyklose sociokultūrinės determinacijos analizė: (Trakų rajono atvejis)
Alternative Title:
Analysis of the Sociocultural Determination of the Adaptation of Ethnic Minorities in Lithuanian Schools: A Case Study
In the Book:
Šiuolaikinė mokykla sociologų objektyve / sudarytojai Valdas Pruskus, Romualdas Grigas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 206-248
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuviai; Nelietuviai; Rusai; Lenkai; Mokykla; Adaptacija; Stereotipai; Etniškumas; Tautybė; Mišrios šeimos; Kalba; Kultūra; Lithuanians; Speaking foreign language; Russians; Poles; School; Adaptation; Stereotypes; Ethnic attitudes; Compound families; Language; Culture.
Keywords:
LT
Adaptacija; Kalba; Kultūra / Culture; Lenkai / Poles; Lietuviai / Lithuanians; Mokykla / School; Nelietuviai; Rusai / Russians; Šeima / Family; Tautybė; Viešoji nuomonė / Public opinion; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama kitataučių adaptacijos lietuvių mokyklose sociokultūrinė determinacija. Tyrimą sudaro dvi dalys. Teorinė dalis, skirta etninių stereotipų ir stereopizacijos sampratos analizei, joje aptarta stereopizacijos tyrimų klasifikacija ir požiūriai į stereotipų formavimąsi, stereotipų funkcijos, etniškumo ir adaptacijos samprata, socialinė adaptacija kaip atskiras socializacijos etapas, moksleivių adaptacijos ypatumai. Empirinėje darbo dalyje nagrinėjami klausimai susiję su kitataučių gebėjimu mokytis lietuvių mokykloje, socializacijos lygmuo siekiant aukštojo išsilavinimo, tautybės vaidmuo bendrame komunikavimo procese, tautinio mentaliteto pažinimas lietuvių kultūros kontekste.Tyrimui buvo pasitelktas Trakų raj. savivaldybės moksleivių aukštesniųjų klasių anketavimas. Jis atskleidė, kad nelietuvių tautybės mokinių sociokultūrinės adaptacijos lygis yra aukštas. Taip pat buvo nustatyta, kad kitataučių etniškumo bruožai turi tendenciją nunykti, ir kad gyvenamoji aplinka turi didelės temiamos reikšmės sociokultūrinei mokinių adaptacijai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThis article analyses the sociocultural determination of the adaptation of ethnic minorities in Lithuanian schools. The research consists of two parts. The theoretical part provides an analysis of the concept of ethic stereotypes and stereotyping and discusses the classification of research on stereotypes and approaches to stereotype formation, the functions of stereotypes, the notions of ethnicity and adaptation, social adaptation as a separate stage of socialisation, as well as the peculiarities of schoolchildren’s adaptation. The empirical part of the work examines the issues related to the ability of ethnic minority schoolchildren to study in Lithuanian schools, the level of socialisation in seeking higher education, the role of ethnicity in the general process of communication, and ethnic mentality in the context of the Lithuanian culture. The research surveyed the higher-grades schoolchildren in Trakai district municipality. The survey revealed that schoolchildren of non-Lithuanian ethnicity have a high level of sociocultural adaptation. It was also found that the ethnic characteristics of ethnic minorities tend to diminish and that the living environment has a determining influence on the sociocultural adaptation of schoolchildren.

ISBN:
9955201177
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5644
Updated:
2018-01-17 20:14:43
Metrics:
Views: 14
Export: