Tarpkultūrinės komunikacijos prielaidos tarpukario Lietuvoje : tautinės ir kalbinės tapatybės sklaida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpkultūrinės komunikacijos prielaidos tarpukario Lietuvoje: tautinės ir kalbinės tapatybės sklaida
Alternative Title:
Assumptions of intercultural communication in interwar Lithuania: the spread of national and language identity
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2010, Nr. 16, p. 89-93
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daugiakultūriškumas; Kalbinė diferenciacija; Komunikacija; Kultūrinė sintezė; Tautinė identifikacija; Communication; Cultural fusion; Cultural synthesis; Ethnic identity; Language differentiation; Multiculturalism; National identity.
Keywords:
LT
Daugiakultūriškumas / Multiculturalism; Kalbinė diferenciacija; Komunikacija; Kultūrinė sintezė; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant tarpkultūrinės komunikacijos prielaidas tarpukario Lietuvoje, remiamasi to laikotarpio periodika, pasitelkiant sociologų, kultūros istorikų nuomonę ir įvairių reiškinių interpretaciją. Kadangi aptariami dviejų bendrą istorinę patirtį turinčių tautų – lietuvių ir lenkų – komunikavimo aspektai, juos galima vertinti nevienodai: vieni neabejotinai pozityvūs, praplėtę tarpukario Lietuvos kultūrinį horizontą, praturtinę kalbiniu ir literatūriniu požiūriu lietuvių tautinį atgimimą; kiti, dėl nepalankios politinės situacijos, komplikuoti ir tapę istorikų diskusijų ir analizės objektu. Šiame tyrime remiamasi tarpkultūrinės komunikacijos įžvalgomis, S. Šalkauskio kultūrinės sintezės teorija, siekiant suaktualinti tarpukario lietuvių ir lenkų tarpkultūrinį dialogą. Stengiamasi grąžinti į kultūrinę apyvartą šiandieninės tarpkultūrinės komunikacijos požiūriu aktualias prieškario lenkiškoje periodikoje reikštas mintis, jas aptariant, bandant išsakytiems teiginiams surasti vietą lietuvių kultūrologinėje mintyje. Požiūris į bendras kultūrines vertybes, bilingvizmą, kaip savitą reiškinį, grindţiamas akultūracijos sąvoka. Tyrimo metodologija iš dalies deskriptyvinė, leidžianti išanalizuotų šaltinių ir teorinės literatūros pagrindu susidaryti visapusiškesnį tarpkultūrinės komunikacijos, kaip proceso, tarpukario Lietuvoje vaizdą. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with the intercultural communication assumptions embracing the process of perception of language identity. This process is affected by the junction of cultures and the diversity of conceptions of the period under consideration. The paper highlights the context of intercultural cooperation between the Polish and the Lithuanians as well as emphasizes the influence of the Polish literature on the formation and later on functioning of the Lithuanian language identity. The object of the study is to analyze a very diverse context of intercultural cooperation between the Polish and the Lithuanians and to distinguish the most specific features of the expression of national and language identity. The theoretical part of the paper is based on S. Salkauskis' theory of cultural synthesis and diverse conceptions developed by modern sociologists and cultural historians. The prewar periodicals "Iskry" and "Wytrwaj" have been chosen for the analysis. The poems by the famous poets K.Ilakovicuvna and Liudas Gira and their translated versions are discussed. In these poems the junction of two cultures - Lithuanian and Polish - is smooth and harmonious, free from hostility (native-alien). Numerous examples serve as evidence of joint efforts to seek cultural progress. The dominating tendencies are identified within the wide context of cultural communication. The conclusions led to the formulation of cultural and social insights into the historical period under consideration. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26904
Updated:
2018-12-17 12:45:00
Metrics:
Views: 61    Downloads: 16
Export: