Ethnic structure, inequality and governance of the public sector in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Ethnic structure, inequality and governance of the public sector in Lithuania
Alternative Title:
Viešojo sektoriaus etninė struktūra, nelygybė ir valdymas Lietuvoje
In the Book:
Vėliau paskelbta žurnale: Etniškumo studijos. 2010, Nr. 1/2, p. 7-25
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, pagrindinį dėmesį telkiant klausimui, kaip visuomenės etninė struktūra, egzistuojantys etniniai netolygumai veikia viešąjį sektorių ir kokie mechanizmai taikomi šiems skirtumams valdyti, nagrinėjama, kokie etniniai procesai vyksta Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose, kaip jose atsispindi daugiaetninei visuomenei būdinga etninė struktūra. Analizei pasitelkiama etninės struktūros tipologija, pagal kurią šalys grupuojamos pagal etninės poliarizacijos lygį visuomenėje. Lietuvai priskirtina vienapoliarinė etninė struktūra, apibūdinanti visuomenes, kuriose ryškiai dominuoja viena etninė grupė. Remiantis įvairių šaltinių duomenimis, išvados daromos apie žemesnius mažumų grupių dalyvavimo lygmenis, lyginant su daugumos grupe, politinėse partijose ar valdžios institucijose. Lietuvos viešojo sektoriaus etninę struktūrą lemia šios veiksnių grupės: visuomenės etninė struktūra, etninių grupių dinamika bei įvairūs socialiniai, ekonominiai netolygumai ir skirtumai, jų persidengimas su etninėmis ribomis ir svarstymas santykyje su etniniais skirtumais. Taip pat ne mažiau svarbus etninių grupių esamos situacijos subjektyvus suvokimas ir vertinimas. Paskutiniajai sąlyginei veiksnių grupei priskirtini etninių skirtumų, netolygumų valdymo mechanizmai bei priemonės ir jų taikymo efektyvumas. Vienapoliarinėje visuomenėje viešasis sektorius yra linkęs priimti ir taikyti nacionalinės valstybės savybes, užtikrinančias daugumos prašumą mažumų grupių atžvilgiu. Tai lemia silpnesnę mažumų grupių integraciją į viešąjį sektorių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etninė struktūra; Nelygybė; Viešasis sektorius; Valdžios institucijos; Ethnic structure; Inequality; Governance; Public sector.

ENBy focusing on how the society‘s ethnic structure and existing ethnic inequalities affect the public sector and what mechanisms can be applied to control these inequalities, the article examines the ethnic processes taking place in the public sector institutions of Lithuania and how they reflect the ethnic structure characteristic to multiethnic societies. The analysis uses a typology of ethnic structure, according to which countries are grouped by the level of ethnic polarisation in the society. Lithuania has a unipolar ethnic structure, which is typical to societies with one dominant ethnic group. Drawing on the data from various sources, the article finds lower levels of minority group participation in political parties or government institutions. The ethnic structure of Lithuania’s public sector is determined by the following sets of factors: the ethnic structure of the society; the dynamics of ethnic groups; various social and economic inequalities and differences and their fit with ethnic boundaries. Equally important is how ethnic groups understand and view the existing situation. The final relative set of factors includes the mechanisms and measures of inequality management and the effectiveness of their application. In a unipolar society, the public sector tends to adopt and implement those features of the nation state that give advantage to the majority over minority groups. This causes a weaker integration of minority groups into the public sector.

ISBN:
9781403986467
ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9496
Updated:
2021-03-08 09:06:39
Metrics:
Views: 36    Downloads: 8
Export: