Russians of Lithuania (1990-2010): integration in civil society

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Russians of Lithuania (1990-2010): integration in civil society
In the Journal:
Ethnicity. 2010, 3, p. 98-109
Keywords:
LT
20 amžius; Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Rusai / Russians.
Summary / Abstract:

LTŠio darbo tikslas yra atsakyti į du klausimus. Pirma, kas nutiko su pilietine visuomene Lietuvoje per pastaruosius 20 metų? Atrodo, kad dauguma žmonių, laikančių pilietinės visuomenės sąvoką vertybe, sutiktų su nuomone, kad pilietinė visuomenė dabartinėje Lietuvoje toli gražu nėra tobula. Be to, kai kurie žmonės mano, kad per pastaruosius penkerius ar šešerius metus, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, galima pastebėti pilietinės visuomenės vystymosi sulėtėjimą ir stagnaciją. Antras klausimas, į kurį norima atsakyti šiame straipsnyje, yra toks – kokia yra rusų mažumos prisitaikymo Lietuvoje per paskutinius dvedešimt metų situacija? Pirmas, turintis pagrindo pesimistiškas atsakymas pabrėžia pakankamai sėkmingą rusų mažumos politinę integraciją ir pilietinę asimiliaciją į lietuvių visuomenę, tačiau kartu ženklų rusų bendruomenės mažėjimą. Dėl šių aplinkybių rusų mažuma Lietuvoje susiduria su sudėtingais socialinės ir kultūrinės adaptacijos iššūkiais bei didelėmis problemomis. Antras atsakymas yra optimistiškesnis ir todėl labiau idealistinis: dabartinės problemos išsispręs laikui bėgant, Lietuvoje vyksta rusų ir kitų mažumų politinė integracija, sudėtingas ir prieštaringas socialinės integracijos procesas, normų ir principų, kurie apibrėžia teisinės valstybės, demokratijos ir pilietinės visuomenės sampratą, formavimasis. Kultūrinio pliuralizmo ir tautinių mažumų tolerancijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje požiūriu, rusai ras tinkamą vietą Lietuvos visuomenėje.Reikšminiai žodžiai: Adaptacija; Etninė politika; Lietuvos rusai; Lietuvos rusai, mažuma, pilietinė visuomenė, etininė politika, adaptacija; Mažuma; Pilietinė visuomenė; Tautinės mažumos; Adaptation; Civil society; Ethnic politics; Minority; National minorities; Russians of Lithuania; Russians of Lithuania, minority, civil society, ethnic politics, adaptation.

ENThe paper aims to answer two questions. First, what happened to civil society in Lithuania over recent twenty years? It seems that the majority of people who consider the concept of civil society to be a value agree with the opinion that civil society is far from perfect in present-day Lithuania. Moreover, some people think that over recent five or six years, after Lithuania acceded to the European Union, the slowing down of the development and stagnation of civil society could be observed. Second, what is the situation of adaptation of the Russian minority in Lithuania over recent twenty years? The first pessimistic answer emphasises a rather successful political integration and civil assimilation of the Russian minority in the Lithuanian society, yet simultaneously a significant decrease in the members of the Russian community. Due to these circumstances, the Russian minority in Lithuania has faced complicated challenges of social and cultural adaptation as well as considerable problems. The second answer is more optimistic and therefore more idealistic: the current problems will be solved over time; the political integration of Russians and other minorities has been observed in Lithuania, as well as the complex and contradictory social integration process and the formation of norms and principles that define the concept of the rule of law, democracy and civil society. With regard to cultural pluralism and tolerance of ethnic minorities in Lithuania and the European Union, Russians will find a suitable place in Lithuania’s society.

ISSN:
1691-5844
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34185
Updated:
2016-10-08 21:38:11
Metrics:
Views: 33
Export: