Socialinių darbuotojų rengimo turinio prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių darbuotojų rengimo turinio prielaidos
Alternative Title:
Assumptions of content of social workers training
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2007, Nr. 4 (15), p. 22-36
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialinio darbo įstatymai; Socialinio darbuotojo profesija; Socialinio darbo programa; Socialinio darbo tikslai ir turinys; Legislation of social work; Programs of social workers‘ training; Profession of social worker.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Socialiniai darbuotojai / Social workers; Socialinis darbas / Social work; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti socialinių darbuotojų rengimo aukštosiose mokyklose turinio prielaidas, kurios siejamos su tarptautiniuose ir Lietuvos valstybiniuose dokumentuose apibrėžtomis socialinio darbo sisteminėmis nuostatomis ir reglamentuojamomis socialinio darbuotojo veiklos kryptimis bei tikslais, sudarančiais socialinių darbuotojų profesinių kvalifikacijų bei kompetencijų ugdymo pagrindą. Analizuojami pagrindiniai socialinių darbuotojų rengimo programos turinio metmenys: aptariamos pagrindinės bazinės socialinio darbo studijų temos ir galimas šių temų modeliavimas į dalykų blokus, kurie išdėstomi atitinkamais etapais, remiantis žinių, gebėjimų ir vertybių integralumo ir nuoseklumo principais. Atlikta analizė atskleidė, kad daugelyje pasaulio šalių socialinio darbo mokymo programų modeliai ir reikalavimai socialinio darbo profesinėms studijoms skiriasi. Nežiūrint egzistuojančių skirtingų požiūrių, įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, studijų programas vienija socialinio darbo vaidmens ir funkcijų supratimo panašumai, sociologinės ir psichologinės žmogaus elgesio ir socialinės aplinkos koncepcijų taikymas socialiniame darbe, vertybinių principų ir socialinio darbo metodų derinimas ir konstruktyvus jų panaudojimas praktinėje veikloje. Gerinant socialinio darbuotojo rengimo kokybę Lietuvoje socialinio darbo studijų organizatoriams bei socialinių darbuotojų profesinio rengimo specialistams reikėtų parengti universitetinių studijų socialinių darbuotojų rengimo turinio standartą, numatant konkrečius bazinius dėstomų dalykų blokus, jų eiliškumą bei apimtis, kurių pagrindu ir būtų formuojamos nustatytos socialinio darbuotojo kompetencijos, atitinkančios socialinio gyvenimo realybę.

ENThis article aims to demystify the assumptions of content for the training of social workers at higher educational institutions, which are associated with systemic provisions of social work and regulated aspects and purposes of the activity of social worker defined in the international and Lithuanian national documents, and which form the basis for education of professional skills and competency of social workers. The following main curriculum framework for training programme of social work is analysed: main base topics on social work studies and possible modeling of these topics into blocks are discussed, which are set out in appropriate steps based on the principles of knowledge, skills and values of integrity and consistency. The accomplished analysis showed that syllabus models for social work training and the requirements for professional studies in social work are different in many countries in the world. Despite the existence of different approaches, educational syllabus in different countries, including Lithuania, is unified by the similarities of notion on social work role and functions, the application of concepts on sociological and psychological human behavior and social environment in social work, consistency of valuable principles and methods of social work and their constructive use in practical work. In order to improve the training quality of social worker in Lithuania, the organizers of social work studies and the specialists for professional training of social workers should develop the standard of the content on university studies for training of social workers providing the blocks of subjects, their sequence and volume, on the basis of which the established competences of social worker would be formed meeting the reality of social life.

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17821
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 27    Downloads: 12
Export: