Tėvų pedagoginio švietimo situacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvų pedagoginio švietimo situacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimo galimybės
Alternative Title:
Possibilities for improving the situation of parental pedagogical education in pre-school institutions
In the Journal:
Švietimas: politika, vadyba, kokybė [Education Policy, Management and Quality]. 2022, vol. 14, no. 1, p. 26-44
Keywords:
LT
Ikimokykinis ugdymas / Preschool education; Tėvai.
EN
Parents.
Summary / Abstract:

LTNuolatinės socialinės, ekonominės, politinės kaitos sąlygomis tėvai susiduria su naujais, anksčiau nepatirtais socialiniais reiškiniais, tėvystės iššūkiais, todėl kyla tėvų pedagoginio švietimo poreikis. Sėkmingas tėvų pedagoginis švietime yra viena iš pagrindinių edukacinių sąlygų, siekiant kokybiškesnio ikimokyklinio ugdymo. Tyrimo tikslas – išanalizuoti tėvų pedagoginio švietimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose situacijos gerinimo galimybes. Atliktas kokybinis tyrimas. Taikyti tyrimo metodai – mokslinės, pedagoginės, psichologinės literatūros, dokumentų analizė, metaanalizė (teoriniam kontekstui atkleisti), pusiau struktūruotas interviu žodžiu (empirinio tyrimo duomenims surinkti) ir turinio (content) analizė (empirinių duomenų analizei). Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, jog ikimokyklinio ugdymo mokytojai kaip pedagoginio tėvų švietimo situacijos gerinimo formas labiausiai pripažįsta ir plačiausiai naudoja tradicines, individualaus bendravimo formas. Akcentuojamas virtualus bendravimas su tėvais, informacijos pateikimas ir grįžtamojo ryšio teikimas virtualiomis priemonėmis. Išskirta pedagoginio tėvų švietimo situacijos gerinimo galimybė – tėvų įtraukimas į praktines veiklas įstaigoje, mokytojo naudojamas tinkamas pakvietimas, dėmesio tėvams demonstravimas, padėkojant jiems už dalyvavimą, lūkesčių išsiaiškinimas rengiant apklausas. Itin reikšmingos yra mokytojų asmeninės savybės, pedagoginiai gebėjimai. Išskirtos tėvų pedagoginio švietimo situaciją gerinančias sąlygos: įstaigos iniciatyva vykstantis pozityvių santykių su tėvais kūrimas, inovatyvesnių pedagoginio tėvų švietimo formų paieška. Išryškėjo tėvų iniciatyvos aktualumas. Pagrindiniai žodžiai: tėvų pedagoginis švietimas, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kokybinis tyrimas, situacijos gerinimas. [Iš leidinio]

ENUnder the conditions of constant social, economic and political change, parents face new, previously unexperienced social phenomena and challenges of parenting, therefore the need for parental pedagogical education arises. Successful parental pedagogical education is one of the main educational conditions for achieving higher quality pre-school education. The aim of the research is to analyse the possibilities for improving the situation of parental pedagogical education in pre - school education institutions. The qualitative research was carried out. The applied research methods include the analysis of scientific, pedagogical, psychological literature, documents, meta-analysis (to reveal the theoretical context), semi-structured oral interview (to collect empirical research data) and content analysis (to analyse empirical data). The results of the empirical research revealed that traditional forms of individual communication are the most recognized and the most widely used by pre-school teachers as the forms of improving the situation of pedagogical parental education. The emphasis is placed on virtual communication with parents, providing information, and providing feedback through virtual means.The following possibilities for improving the situation of parental pedagogical education are highlighted: the involvement of parents in practical activities in the institution, appropriate invitation used by the teacher, demonstration of attention to parents by expressing gratitude for participation, clarification of expectations through surveys. Teachers’ personal qualities and pedagogical skills are especially important. The conditions that improve the situation of parental pedagogical education have been singled out: the development of positive relations with parents on the initiative of the institution, the search for more innovative forms of parental pedagogical education. The relevance of the parental initiative is emphasised. Keywords: parental pedagogical education, pre-school education institution, qualitative research, situation improvement. [From the publication]

DOI:
10.48127/spvk-epmq/22.14.26
ISSN:
2029-1922; 2669-1159
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98963
Updated:
2022-11-25 14:19:14
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: