Mokinių pasiekimų vertinimo muzikos mokykloje ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių pasiekimų vertinimo muzikos mokykloje ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of assessment of students’ progress and attainments at music school
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2011, Nr. 4 (33), p. 40-46
Keywords:
LT
Mokinys; Mokinys, vertinimas; Muzikos mokykla; Vertinimas.
EN
Assessement; Assessment; Music school; Student; Students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiami pažangos ir pasiekimų vertinimo muzikos mokyklose ypatumai ir problemos, su kuriomis susiduria mokytojai. Aptariamos pažangos ir pasiekimų vertinimo tobulinimo kryptys. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti pažangos ir pasiekimų vertinimo muzikos mokyklose ypatumus. Suformuluoti šie uždaviniai: išsiaiškinti mokytojų požiūrį į pažangos ir pasiekimų vertinimą privalumų ir trūkumų aspektu; detalizuoti vertinimo funkcionavimo mechanizmą muzikos mokyklose; išsiaiškinti, ar demografiniai kintamieji (tiriamųjų amžius, darbo stažas, kvalifikacinė kategorija) sąlygoja pedagogų požiūrį į pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą. Tyrimo objektas – pažangos ir pasiekimų vertinimas muzikos mokyklose. Išanalizavus mokslinę literatūrą ir atlikus anketinę apklausą Šiaulių miesto muzikos mokyklose, nustatyta, kad pažangos ir pasiekimų vertinimas muzikos mokyklose yra vienas iš esminių mokinių motyvavimo priemonių sistemingai mokytis. Paaiškėjo, kad mažesnį darbo stažą turintys mokytojai, vertinimą linkę sieti su savo darbo sėkme, todėl jis dažnai suvokiamas kaip būtinybė mokytojui, o ne mokiniui. Galbūt mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas tyrime dalyvavusių pedagogų suprantamas kaip savo ir mokyklos teigiamo įvaizdžio kūrimo priemonė. Tyrimo rezultatai galėtų skatinti mokslininkus kurti veiksmingą neformalaus muzikinio ugdymo vertinimo sistemą pagrįstą realiais pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijais, galinčią efektyviai prisidėti prie mokinių motyvavimo bei viso ugdymo proceso optimizavimo muzikos mokyklose. [Iš leidinio]

ENPeculiarities of assessment of progress and attainments at music schools, problems faced by teachers in assessing students at music schools, trends for improvement of assessment of progress and attainments are revealed in the article. Research aim is to determine the peculiarities of assessment of progress and attainments at music schools. In order to achieve this aim the following objectives have been set: to find out teachers' attitude towards assessment of progress and attainments in the aspect of advantages and disadvantages; to elaborate the assessment functioning mechanism at music schools; to find out whether demographical variables (age, seniority, qualification category of the people under the research) determine educators' attitude towards progress and attainments assessment system. Research subject is assessment of progress and attainments at music schools. Upon analysis of scientific literature and upon conducting of a questionnaire survey at Šiauliai City music schools, it has been found that assessment of progress and attainments at music schools is one of the essential measures for students' motivation to study systematically. It turned out that teachers with less seniority tend to relate assessment of students to success of their work, therefore, it is often perceived as a necessity for the teacher, not the student.We may presume that educators who participated in the survey assumed assessment of students' progress and attainments as a means for creating there as well as the school's positive image. The results of the carried out research may encourage scientists to create an effective assessment system for informal music education, which is based on realistic criteria of measurement of progress and attainments and which could efficiently contribute to students' motivation and optimisation of the entire education process at music schools. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32613
Updated:
2018-12-17 13:04:38
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: