Mokyklos veiklos kokybės vertintojo savybės ir kompetencijos: mokytojų nuomonės tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos veiklos kokybės vertintojo savybės ir kompetencijos: mokytojų nuomonės tyrimas
Alternative Title:
Personal Traits and Competences of School Evaluators: Research on Teachers’ Assessment
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2006, Nr. 1 (7), p. 13-18
Keywords:
LT
Kokybė / Quality; Kompetencijos / Competencies; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTPolitinė situacija Europos Sąjungoje sąlygoja ir Lietuvos politinius sprendimus bei nustato naujus tikslus švietimo sistemoje. Vienas iš tokių uždavinių yra pagerinti Europos Sąjungos švietimo ir mokymo programas, pristatant kokybę garantuojančias sistemas. Šiuo tikslu pristatyta valstybinė modernaus vertinimo strategija kartu su vidaus ir išorės audito metodologija. Pagrindinis pasiūlytų veikiančių metodologijų skirtumas yra tas, kad dėmesys sutelkiamas ne į organizacijos veiklą, atsakingą už dokumentų reguliaciją ir nuobaudas, bet į veiklos kokybės stebėjimą: stebimas procesas, vykdomos diskusijos su mokytojais, moksleiviais, administracija ir kitais mokyklos veikla užsiimančiais žmonėmis, ir po to teikiamos rekomendacijos bei pastabos situacijai pagerinti. Tokiai praktikai reikalingi ypač skirtingų asmenybės bruožų ir skirtingų mokyklinės veiklos kompetencijų vertintojų. Straipsnyje pateiktas atliktas empirinis tyrimas, kurio tikslas- nustatyti, kokios yra vertintojų asmeninės savybės ir kompetencijos, pažymėtos mokytojų, kurie dalyvavo apklausoje. Tyrimas atliktas nestandartinės apklausos būdu. Dalyvavo 485 įvairių vidurinių mokyklų mokytojai. Tyrimo rezultatai parodė mokytojų nuomonę dėl vertintojų savybių ir kompetencijų ir leido identifikuoti svarbiausius iš jų. Mokytojų teigimu, vertintojai turi būti objektyvūs, politiški, turėti pozityvų požiūrį į aplinką ir būti atsakingiems. Jie turėtų žinoti profesionalaus mokytojo vidaus audito metodologiją ir turėti tyrimo atlikimo įgūdžius. Ne mažiau svarbūs yra jų sugebėjimai panaudoti užsiėmimus, kurie gali pagerinti vertinimo procesą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokykla; Kokybės vertintojai; Savybės; Kompetencija; Mokytojų nuomonė; Shool; Evaluator; Personal traits; Competences; Teachers assessment.

ENPolitical content of the EU influences Lithuanian political decisions and states new aims for educational and teaching systems. One of them is to improve efficiency of the EU educational and teaching systems introducing adjusted quality assurance systems. For this purpose, the state educational strategy of modern assessment and evaluation culture is brought to life with assessment and evaluation culture is brought to life with the help of internal and external audit methodology. The main difference of proposed methods that are currently in use is that the focus is not on the organization’s activity regulating documents and penalties, but on the quality monitoring: the process is observed then discussions with teachers, pupils, administrative staff, and others involved are held, and recommendations for improvement are given. For such practice very different personal traits and different competences of school activity evaluators are needed. An empirical research is presented in the article; it aims identifying personal traits and competences of evaluators pointed out by teachers. The research was performed with the help of a non-standard questionnaire. 485 teachers from al types of secondary schools took part in it. The research shows the teachers’ opinion on qualities and competences of evaluators and allows identifying the most important ones. According to the teachers’ opinion evaluators should be objective, political, have a positive attitude, and be responsible. They should know professional teacher’s inner audit methodology and have research performance competences. Not least important are their abilities to use the activities that help improving the process of evaluation.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4041
Updated:
2018-12-20 23:08:58
Metrics:
Views: 38    Downloads: 4
Export: