Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas universitete

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas universitete
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010.
Pages:
260 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo universitete teorinės prielaidos — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo universitete politinės prielaidos — Naujas universitetų vaidmuo bei neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas – iššūkis universitetams — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo universitete samprata ir apibrėžtis — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo universitete principai — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo universitete ypatumai — Formaliojo mokymo ir mokymosi vertinimas universitete — Lyginamoji formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo universitete analizė — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo universitete poreikio Lietuvoje empirinis tyrimas ir tyrimo ataskaita — Tyrimo charakteristikos — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo universitete poreikio Lietuvoje diagnostinio tyrimo rezultatai — Suaugusiųjų požiūriai į Lietuvoje atsiveriančias neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo universitete galimybes — Suaugusiųjų požiūriams įtakos turintys veiksniai — Respondentų dalyvavimas mokymuose bei neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų aprašymo patirtis — Aplinka, kurioje respondentai yra įgiję daugiausia neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų — Sritys, kuriose respondentai yra įgiję daugiausia neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistema — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūros taikymo poreikį universitetuose lemiantys veiksniai —Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūros metodologinis pagrindimas — Procedūros kokybės užtikrinimas vertinant ir pripažįstant neformalųjį ir savaiminį mokymąsi — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo procedūros struktūra — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo eiga — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo etapai — Vaidmuo ir atsakomybė vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus — Teorinis neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo universitete modelis — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo universitete modelis — Aplanko taikymo universitete galimybės — Aplanko tipai — Sunkumai taikant aplanko metodą universitete ir jų sprendimodai — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo universitete modeliai — Aplanku pagrįstas neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo modelis — Integruoti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo modeliai — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo universitete modelio išbandymas — Tyrimo charakteristikos — Mokymų „E. aplankas – neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų registras“ efektyvumo tyrimas ir tyrimo ataskaita — Mokymų „E. aplankas – neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų registras“ naudingumo tyrimas ir tyrimo ataskaita — Metodinės ir praktinės rekomendacijos — Rekomendacijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą atliekančiai institucijai — Rekomendacijos administracinei grupei — Rekomendacijos vertinimą atliekančiai grupei — Rekomendacijos kandidatui — Ką kandidatui būtina žinoti apie neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimą universitete? — Kas yra neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų aplankas? —Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų aplanko struktūra ir aplankui keliami reikalavimai — Išvados — Summary — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Mokykla / School; Pedagogika / Pedagogy; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTMonografija parengta remiantis Lietuvos mastu atliktu tyrimu ir yra pirmasis bandymas apibendrinti užsienio šalių universitetų patirtį bei tyrimus vertinant ir pripažįstant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus. Monografijoje pateikiama neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo universitete sistema. Išnagrinėjus užsienio šalių gerąją patirtį, atlikus mokslinės literatūros analizę, praktiškai susipažinus su užsienio šalyse taikoma neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo procedūra bei atsižvelgus į pagrindinius vertinimo procedūros principus, sukurtas teorinis neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo universitete modelis. Pristatomi du vertinimo modeliai: vienu vertinimo metodu pagrįstas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų modelis (grindžiamas aplanko (portfelio) metodu), ir integruotas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo modelis (aplanko metodą derinant su kitais vertinimo metodais). Knygoje pristatomi neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo universitete poreikio Lietuvoje reprezentatyvaus tyrimo rezultatai, pateikiama Mykolo Romerio universitete įvykusio Elektroninio mokymosi pasiekimų aplanko mokymų efektyvumo ir naudingumo atvejo analizė. Pateikiamos metodinės ir praktinės rekomendacijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą atliekančiai institucijai, ekspertų grupei ir kandidatui, siekiančiam formalizuoti mokymosi neakademinėje aplinkoje pasiekimus.Reikšminiai žodžiai: Mokymosi rezultatai; Neformalus mokymasis; Neformalusis mokymasis; Savaiminis mokymasis; Turinio analizė; Universitetas; Vertinimas; Vertinimo modelis; Assessment model; Content analysis; Evaluation; Informal learning; Learning outcomes; Non-formal learning; University.

ENThis monograph is based on a Lithuania-scale study and it is the first attempt to summarise the experience and studies of foreign universities when evaluating and recognising achievements in the field of informal learning. The monograph presents the system of recognition and evaluation of achievements of informal learning in the university. A theoretical model of informal learning achievements evaluation and recognition at university was created after the good practice of foreign countries was analysed, the analysis of scientific literature was performed, the procedure of evaluation of achievements of informal learning in foreign states was studied and the main principles of the evaluation procedure were considered. The monograph presents the following two models of evaluation: the model of achievements of informal learning based on one method of evaluation (based on the method of portfolio), and the integrated model of evaluation of informal learning (by combining the method of portfolio with other evaluation methods). The book presents the results of a representative research of the demand for the evaluation and recognition of informal learning achievements in Lithuania, and describes a case study of the efficiency and usefulness of the achievements of the Electronic learning portfolio, which was performed at Mykolas Romeris University. Methodological and practical recommendations for the institution performing evaluation of informal leaning achievements, the group of experts and the candidate seeking to formalise his or her achievements in a non-academic environment are provided in the monograph.

ISBN:
9789955191827; 9789955192367 (el. versija)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28461
Updated:
2021-01-19 21:03:28
Metrics:
Views: 39    Downloads: 7
Export: