Bendrųjų ir profesinių kompetencijų poreikių kaita kvalifikacijos struktūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Bendrųjų ir profesinių kompetencijų poreikių kaita kvalifikacijos struktūroje
Alternative Title:
Needs for social partner general and vocational competencies in the context of changes in work and education systems
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2006, Nr. 12, p. 126-139
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialiniai partneriai; Kvalifikacija; Kompetencija; Veiklos pasaulis; Social partners; qualification; Comepetences; The world of work.
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Kvalifikacija; Socialiniai partneriai; Veiklos pasaulis.
EN
Comepetences; qualification; Social partners; world of work.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - nustatyti socialinių partnerių bendrųjų ir profesinių kompetencijų poreikius švietimo sistemos pokyčių kontekste. Kelti tokie uždaviniai: a) apžvelgti naujus socialinių partnerių uždavinius; b) išsiaiškinti socialinių partnerių bendrųjų ir profesinių kompetencijų poreikius; c) išsiaiškinti motyvus, skatinančius socialinių partnerių kvalifikacijos tobulinimą; d) pateikti profesinių ir bendrųjų kompetencijų sritis, kuriose socialiniai partneriai siekia įgyti naujas kompetencijas. Straipsnyje buvo naudojami literatūros analizės, anketavimo bei interviu metodai. Siekiant gauti duomenis apie socialinių partnerių - Rūmų profesinio rengimo skyriaus darbuotojų - turimas kompetencijas ir norint nustatyti jų bendrųjų ir profesinių kompetencijų poreikius, buvo atliktas kiekybinis (atlikta dviejų dalių anketinė apklausa) bei kokybinis (atliktas struktūrinis interviu) tyrimas. Nurodoma, kad dėl vykstančių veiklos ir švietimo sistemos pokyčių socialiniams partneriams profesiniame rengime kyla naujų užduočių. Daroma išvada, kad socialiniai partneriai galėtų ne tik organizuoti kvalifikacijos egzaminus, bet ir atlikti tyrimus, vykdyti mokymus, organizuoti kompetencijų vertinimą ir pripažinimą, konsultuoti profesines mokyklas. Profesinio rengimo skyriaus darbuotojams mokymosi poreikį skatina profesinio augimo bei saugumo motyvai. Siekiant šį poreikį patenkinti, reikia atnaujinti kvalifikacijos tobulinimo turinį ir jį formuojant atsižvelgti į darbuotojų kompetencijų poreikius. Bendrųjų ir profesinių kompetencijų sritys galėtų užtikrinti didesnį socialinių partnerių įsitraukimą į profesinį rengimą, kokybišką Rūmų, kaip socialinio partnerio, veiklą atliekant profesinio rengimo sistemos deleguotas funkcijas ir uždavinius, veiklos ir švietimo pasaulių sąveiką.

ENThe objective of the article is to identify general and professional competencies of social partners needed in a context of changes in the education system. Tasks of the article: a) to review new tasks of social partners; b) to identify general and professional competencies needed by social partners; c) to identify motives that stimulate social partners to improve their qualification; and d) to outline areas of professional and general competencies where the social partners seek to get new skills. The research involved literature review, questionnaire, and interview. In order to acquire the information about competencies possessed by the social partners – Chamber’s Professional Training Department employees – and identify general and professional competencies needed, quantitative (two stage questionnaire survey) and qualitative (structural interview) research was performed. It stated that, due to the changes of activities and the education system, professional training of the social partners involved new tasks. The article concludes that the social partners might not only organise qualification examinations, but also perform research, training, and the evaluation and acknowledgement of qualifications, as well as deliver advices to vocational schools. Professional Training Department employees are stimulated to learn by such motives as professional growths and safety. In order to satisfy this need, the content of professional training should be renewed, and its renewal should be performed taking into account competencies needed by the employees. Right areas of general and professional competencies might ensure greater involvement of social partners into professional training; quality activities of the Chamber as a social partner performing functions and tasks delegated to it buy professional training system; as well as the interaction of their activities and the education system.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7842
Updated:
2020-07-30 19:39:21
Metrics:
Views: 29    Downloads: 7
Export: