Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje : XVI a. trečias dešimtmetis - XVII a. pirmas dešimtmetis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje: XVI a. trečias dešimtmetis - XVII a. pirmas dešimtmetis
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 1999.
Pages:
647 p
Notes:
Monografijos pagrindu suteiktas habilituoto humanitarinių mokslų daktaro laipsnis (Lietuvos istorijos institutas, 2000). Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — I. Įvadas — 1. Reformacijos pradžia Europoje — 2. Lietuvos DK XVI a. pirmaisiais keturiais dešimtmečiais — 3. Reformacijos tyrimo šaltiniai — 4. Reformacijos Lietuvos DK ir Prūsijos kunigaikštystėje istoriografija — 5. Apibrėžtys — 6. Reformacijos Lietuvos DK ir Prūsijos kunigaikštystėje periodizacija — II. Reformacijos paskatos Lietuvos DK — 1. Visuomeninio ir kultūrinio pobūdžio veiksniai — 2. Kultūros komunikacijos galimybės ir terpė reformacijai plisti — III. Reformacijos pradžia ir evangelikų liuteronų krašto bažnyčios formavimasis Prūsijos kunigaikštystėje XVI a. 3-iasis deš. — 1. Reformacijos pradžia. Ordino valstybės pertvarkymas į pasaulietinę valstybę — 2. Pirmieji baltų tautų kontaktai su liaudiškąja reformacija. Valstiečių maištai Prūsijos kunigaikštystėje — 3. Evangelikų liuteronų krašto bažnyčios formavimasis 1525–1530 m. — IV. Reformacijos pradžia Lietuvos DK ir pirmasis liuteroniškasis laikotarpis XVI a. 4-asis–5-asis deš. — Europoje vykusios reformacijos atšvaitai Lietuvos DK — 2. Pirmieji liuteronai, arba užslėptoji reformacijos fazė — 3. Lietuvos DK valdovas ir reformacija (XVI a. 5-asis–6-asis deš.) — 4. Pirmųjų evangelikų, visuomenės modernizacijos šalininkų, siekiai Lietuvos DK — V. Reformacijos gilėjimas ir evangelikų liuteronų bažnyčios įsitvirtinimas Prūsijos kunigaikštystėje XVI a. 4-asis–7-asis deš. — 1. Reformacijos įsitvirtinimo teisiniai pagrindai — 2. Bažnyčių tinklo korekcija — 3. Valstiečių tikėjimo problema ir liuteronų bažnyčios santykis su liaudies kultūra — 4. Tikėjimo privalomo mokymo apimtis ir pastangos keisti liaudies tikėjimą — 5. Gimtoji kalba ar gimtosios kalbos? — 6. Švietimo reforma— 7. Karaliaučiaus universiteto įkūrimas ir lietuvių kultūros dėmuo jo veikloje — 8. Išsimokslinusių baltų dvasininkų sluoksnio ugdymas — 9. Kultūrinė akcija ar kultūrų interakcija? — VI. Pirmosios knygos prūsų ir lietuvių kalbomis — 1. Pirmoji knyga lietuvių, prūsų kalbomis — 2. Lietuviškų knygų programa ir paskutinė knyga prūsų kalba — 3. Lietuviškų ir prūsiškų knygų rengėjai — VII. Antroji reformacijos banga Lietuvos DK XVI a. 6-asis–7-asis deš. — 1. Reformacijos judėjimo plitimas ir kryptys — 2. Liuteroniškosios krypties raida — 3. Evangelikų reformatų bažnyčių tinklas — 4. Evangelikų reformatų krašto bažnyčios susiformavimas — 5. Evangelikų reformatų bažnyčios pagrindiniai leidiniai — 6. Evangelikų reformatų švietimo organizavimo pradžia — 7. Radikalioji reformacijos kryptis — 8. Pastangos tapti lygiateisiais — 9. Bažnyčių tarpusavio santykiai — VIII. Prūsijos kunigaikštystės evangelikų liuteronų krašto bažnyčia liuteroniškos ortodoksijos formavimosi laikotarpiu XVI a. 8-asis deš. – XVII a. 1-asis deš. — 1. Evangelikų liuteronų krašto bažnyčia ir jos teisiniai aktai — 2. Bažnyčių tinklo tankinimas — 3. Švietimo sistemos išbaigimas ir būklė — 4. Mažosios Lietuvos dvasininkų kilmė. Pastovios inteligentų grupės susidarymas — 5. Lietuviškos knygos. Pokyčiai jų rengimo programoje — 6. Pastangos keisti liaudies tikėjimą ir kultūrą — IX. Netvarios pusiausvyros tarp skirtingai tikinčiųjų Lietuvos DK laikotarpis XVI a. 8-asis deš. – XVII a. 1-asis deš.— 1. Kintančios reformacijos raidos sąlygos — 2. Teisinė evangelikų padėtis. Pastangos išlaikyti taikų sambūvį tarp skirtingai tikinčiųjų — 3. Evangelikų reformatų bažnyčių tinklas ir krašto bažnyčios organizacija — 4. Evangelikų reformatų veikla — 5. Evangelikų švietimo institucijos. Bandymai sukurti pilną švietimo sistemą — 6. Radikalioji reformacijos kryptis nuoslūgio laikotarpiu — 7. Bažnyčių tarpusavio santykiai — X. Reformacijos reikšmė — 1. Reformacija ir pokyčiai visuomenės sluoksnių santykiuose — 2. Visuomenės teorijos pradmenys Lietuvos DK — 3. Evangelikų santykis su Lietuvos DK valstybingumu — 4. Nauji elementai Lietuvos DK kultūroje — 5. Santykio su kultūrine veikla ir raštingųjų sluoksnio kitimas — 6. Kai kurių naujovių plitimas, perkūrimas ir derinimas prie kultūros sistemų — Priedai — Santrumpos — Asmenvardžių rodyklė — Geografinių vardų rodyklė – Zusammenfassung.
Keywords:
LT
Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Reviews:
Other Editions:
  • Reformation im Großfürstentum Litauen und in Preußisch-Litauen : (1520er Jahre bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts) / übersetzt von Lilija Künstling und Gottfried Schneider. Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2017. 662 p
  • Santrauka vokiečių k. Reformation im Grossfürstentum Litauen und in Kleinlitauen 20er Jahre Des 16. JH. bis zum ersten Jahrzehnt des 17. JH. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2000. 65 p
Summary / Abstract:

LTReformacija LDK ir dalyje Prūsijos kunigaikštystės - Mažojoje Lietuvoje tiriama kultūros istorijos požiūriu, kaip sparčią jos kaitą sukėlęs reiškinys, kaip kultūrų komunikacijos rezultatas. Reformacija nagrinėjama kaip daugiasluoksnis visuomeninis, religinis ir kultūrinis judėjimas. Periodizuojama laikanti šių kriterijų: judėjimo masto, institucijų susiformavimo lygio, bažnyčių ir valstybės bei bažnyčių tarpusavio santykių teisinio reguliavimo, judėjimo poveikio visuomenės kultūros raidai. Reformacija prasidėjo LDK XVI a. trečiame dešmtmetyje, baigėsi XVII a. viduryje, susiformavo trys kryptys, dvi krašto evangelikų bažnyčios: evangelikų reformatų ir arijonų, o liuteronybė plito atskiromis bendruomenėmis. Reformacijai Lietuvos valstybėje buvo būdingai tai, kad ji vyko dalies visuomenės palaikoma, jos niekada nerėmė valdovai; katalikų bažnyčia kurį laiką susilpnėjo, bet ji liko reikšminga; aptariamuoju laikotarpiu susidarė skirtingų bažnyčių jėgų pusiausvyrap, buvo išlaikyta santarvė tarp skirtingai tikinčių (disidentų), skirtingos bažnyčios rezultatyviai ieškojo priemonių visuomenei patraukti į savo pusę, todėl tuo laikotarpiu vyko sparti kultūros raida. Buvo sukurta daug naujų kultūros reiškinių: parašyti pirmieji nescholastinės teologijos autoriniai tekstai, pradėtas nenutrūkstamas knygų spausdinimas, buvo verčiama biblija, pradėta Lietuvoje jos teksto šaltiniotyrinis tyrimas, evangelikai iniciavo naujo mokymo turinio mokyklų kūrimą, paskatino pilnos švietimo institucijų sistemos sukūrimą, kurioje ypač reikšmingas buvo katalikų įkurtas universitetas. Evangelikai liuteronai Mažojoje Lietuvoje suformavo lietuviškos bažnyčios kunigų instituciją, jie pradėjo religinės raštijos lietuvių kalba kūrimą, šią veiklą tęsė LDK katalikai ir reformatai.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mažoji Lietuva; Istorija; Reformacija; Istorija; History of Grand Dutchy of Lithuania; History of Lithuania Minor; History of Reformation.

ENReformation in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) and part of the Kingdom of Prussia – Lithuania Minor – is investigated from the point of view of cultural history as a phenomenon that caused its rapid development and as a result of cultural communication. It is analysed as a multidimensional social, religious and cultural movement. Periodization adheres to the following criteria: the scope of movement, the degree of the formation of institutions, legal regulation of the relationship between churches and the state and among churches, the impact of movement on the cultural development of society. Reformation started in the 1520s and continued until the mid-17th c. It developed in three directions: two Evangelical churches: Evangelical Reformers and Arians, whereas Lutheranism spread in different communities. In the State of Lithuania Reformation was supported by part of society and never by sovereigns; the Catholic Church weakened yet remained significant; during the given period a balance of different church powers was achieved; concord was maintained among different confessions (dissidents); different churches searched for measures to attract people; therefore, a rapid cultural development took place. A lot of new cultural phenomena appeared: the first authorial texts of non-scholastic theology; incessant printing of books; the Bible translation process; the source studies of its text. Evangelicals initiated the establishment of schools with a new teaching content and promoted the full system of education institutions with a particularly significant Catholic university. Evangelical Lutherans formed the Lithuanian Church priest institution in Lithuania Minor; they started to create religious writings in Lithuanian, which were continued by GDL Catholics and Reformers.

ISBN:
9986861764; 9783960230649
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36296
Updated:
2023-06-12 22:22:22
Metrics:
Views: 479    Downloads: 159
Export: